Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2021

09.07.2021
Euroskop

EU posiluje ochranu zdraví při práci, Rada se dohodla na evropské záruce pro děti, EU podporuje boj proti bezdomovectví

 • Komise předložila Strategii pro ochranu zdraví

 • EU chce zavést evropskou záruku pro děti

 • EU bojuje proti bezdomovectví

EU posiluje ochranu zdraví při práci

 • Evropské právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou pro ochranu takřka 170 mil. pracovníků.

 • Opatření mají přispět ke snížení nákladů na zdravotní péči a podpořit podniky.

 • Ekologická, digitální a demografická transformace mění svět práce.

 • Zachování a zlepšení norem ochrany pracovníků zůstává prioritou.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions EU Strategic framework on health and safety at work 2021-2027 Occupational safety and health in a changing world of work

 • Komise 28. 6. 2021 přijala strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027. Komise v něm představuje hlavní kroky, které budou zapotřebí ke zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v nadcházejících letech.

Pozadí

Počet fatálních nehod na pracovišti v EU klesl za období 1994 až 2018 zhruba o 70 %. V zemích EU 27 jen za rok 2018 stalo více než 3 300 smrtelných nehod a 3,1 mil. úrazů bez smrtelných následků. Na nemoci z povolání zemře každoročně více než 200 tisíc pracovníků. V průběhu pandemie COVID-19 se ukázalo, jak důležitá je ochrana zdraví pracovníků a ochrana zdraví při práci. Aktualizace strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027 s ohledem na pandemii COVID-19 je součástí pracovního programu Komise na rok 2021. Zásada č. 10 evropského pilíře sociálních práv zdůrazňuje, že „pracovníci mají právo na vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ (více v příspěvku „Komise se zabývala evropským pilířem sociálních práv”, Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2021).

Na sociálním summitu v Portu v květnu 2021 obnovili všichni partneři svůj závazek k provádění pilíře a naplňování cílů silné sociální Evropy prostřednictvím Portského sociálního závazku. Zavázali se „podporovat spravedlivou a udržitelnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu“, mimo jiné i prostřednictvím „zdravých pracovišť a pracovních prostředí“ (více v příspěvku „Proběhl sociální summit v Portu”, Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2021).

Předchozí strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 byl zaměřen mimo jiné na prevenci nemocí z povolání, řešení demografické změny a provádění právních předpisů. Mezi hlavní úspěchy patří tři postupné aktualizace směrnice o karcinogenech a mutagenech a pokyny a online nástroje pro zaměstnavatele, a to včetně k onemocnění COVID-19, z dílny Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (více v příspěvku „Ochrana pracovníků před rakovinotvornými látkami se opět posiluje“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2018, v příspěvku „Rada hodlá zavést nové limitní hodnoty expozice pro dalších 8 karcinogenů a mutagenů”, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2018 a v příspěvku „Čtvrtá revize směrnice o karcinogenech a mutagenech stanovuje nové nebo revidované limitní hodnoty”, Zaměstnanost a sociální věci v září 2020).

Nový rámec čerpá z příspěvků od široké škály zúčastněných stran. Patří mezi ně zpráva agentury EU-OSHA o národních strategiích pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zprávy, doporučení a slyšení v Evropském parlamentu, několik závěrů Rady, výměny se sociálními partnery a nezávislými odborníky a veřejná konzultace.

Klíčové spory

Nová strategie se zaměřuje na 3 průřezové cíle, jimiž jsou řízení změn v důsledku ekologické, digitální a demografické transformace, jakož i změn tradičního pracovního prostředí, zlepšení prevence nehod a nemocí z povolání, a rovněž větší připravenost na potenciální krize v budoucnu.

Strategický rámec se má zaměřovat na:

 1. Předjímání a řízení změn v novém pracovním světě: K zajištění bezpečných a zdravých pracovišť v rámci digitální, ekologické a demografické transformace Komise přezkoumá směrnici č. 104/2009 o pracovištích a směrnici č. 270/90 o zobrazovacích jednotkách a provede aktualizaci limitních hodnot pro azbest a olovo. Připraví celounijní iniciativu týkající se duševního zdraví při práci, jejímž úkolem bude posoudit nové problémy související s psychickým zdravím pracovníků a předložit pokyny, jak postupovat.
 2. Lepší prevence pracovních nehod a nemocí z povolání: Strategickým rámcem má být podpořen přístup, jenž má přispět k tomu, aby se počet úmrtí souvisejících s výkonem povolání v EU co nejvíce přiblížil nule. V rámci opatření pro boj proti rakovině a reprodukčním a respiračním onemocněním se Komise rovněž chystá aktualizovat pravidla EU pro nebezpečné chemické látky.
 3. Lepší připravenost na případné budoucí zdravotní hrozby: Na základě poznatků vyvozených ze současné pandemie hodlá Komise vypracovat postupy a pokyny pro mimořádné situace, tak aby při propuknutí případných zdravotních krizí v budoucnu mohla být co nejrychleji zavedena, prováděna a monitorována potřebná opatření v úzké spolupráci s aktéry v oblasti veřejného zdraví.

Opatření zahrnutá ve strategickém rámci mají být prováděna na základě (1) silného sociálního dialogu, (2) posílené tvorby politiky založené na faktech, (3) kvalitnějšího prosazování a monitorování stávajících právních předpisů EU, (4) zvyšování povědomí a (5) uvolnění finančních prostředků do investic do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně evropských fondů, jako jsou Nástroj pro oživení a odolnost a fondy politiky soudržnosti.

Komise také vyzvala členské státy, aby aktualizovaly své národní strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k zajištění toho, aby se na pracovištích zaváděla nová opatření. Za hranicemi EU bude Komise i nadále sehrávat vedoucí úlohu v propagování přísných norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celosvětovém měřítku.

Předpokládaný další vývoj

Komise bude sledovat plnění jednotlivých bodů strategie.

Odkazy

Krátce…

Rada se dohodla na evropské záruce pro děti

 • Evropská záruka pro děti má pomoci plnit cíle Akčního plánu evropského pilíře sociálních práv.

 • Téměř 18 mil. dětí je v EU ohroženo chudobou či sociálním vyloučením.

Rada 14. 6. 2021 přijala doporučení, kterým se zavádí evropská záruka pro děti. Evropská záruka pro děti je 1. politickým nástrojem na úrovni EU, jehož cílem je řešit problematiku znevýhodnění a vyloučení, k nimž dochází v dětství a které často vedou ke znevýhodnění i v dospělosti. Záruka pro děti uvádí do praxe zásadu 11 evropského pilíře sociálních práv týkající se péče o děti a podpory dětí. Pilíř představuje strategii EU zaměřenou na vybudování spravedlivé a inkluzivní sociální Evropy (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017, v příspěvku „Evropský pilíř sociálních práv pokračuje”, Zaměstnanost a sociální věci v září 2017, v příspěvku „Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017, v příspěvku „EU chce zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pro občany EU“, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2019, v příspěvku „Komise představila sdělení týkající se „sociálně silné” EU”, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2020 a v příspěvku „Komise nastínila směřování EU v následujícím roce”, Zaměstnanost a sociální věci v září 2020). Cílem předloženého doporučení je předcházet sociálnímu vyloučení dětí v nouzi a bojovat proti němu tím, že jim bude zaručen přístup k souboru klíčových služeb, což prostřednictvím boje proti dětské chudobě a podpory rovných příležitosti rovněž přispěje k dodržování práv dítěte. Zejména se doporučuje, aby členské státy zaručily účinný a bezplatný přístup k předškolnímu vzdělávání a péči, vzdělávání a školním činnostem, k alespoň 1 zdravému jídlu každý školní den a ke zdravotní péči, jakož i účinný přístup ke zdravé výživě a k odpovídajícímu bydlení. V EU je téměř 18 mil. dětí ohroženo chudobou či sociálním vyloučením, přičemž krize způsobená pandemií COVID-19 stávající nerovnosti pravděpodobně ještě prohloubí. Doporučení stanovuje opatření pro členské státy, např.: (1) vytvoření politického rámce pro řešení problematiky sociálního vyloučení dětí; (2) opatření zaměřené na identifikaci a řešení finančních a nefinančních překážek účasti na předškolním vzdělávání a péči, vzdělávání a školních činnostech; (3) poskytování alespoň 1 zdravého jídla každý školní den; (4) zajištění poskytování vzdělávacích materiálů, včetně digitálních vzdělávacích nástrojů, knih, uniforem nebo jakýchkoli požadovaných oděvů; (5) poskytování dopravy do zařízení pro předškolní vzdělávání a péči a do vzdělávacích institucí; (6) zajištění rovného a inkluzivního přístupu ke školním činnostem včetně účasti na školních výletech a sportovních, volnočasových a kulturních aktivitách; (7) zavádění dostupných programů na podporu zdraví a prevenci onemocnění zaměřených na děti v nouzi a jejich rodiny; a (8) zajištění prioritního a včasného přístupu k sociálnímu bydlení nebo k pomoci v oblasti bydlení pro děti v nouzi a jejich rodiny. Doporučení stanovuje, že členské státy by měly jmenovat národního koordinátora záruky pro děti, který by koordinoval a do 9 měsíců od přijetí doporučení předložil Komisi akční plán pokrývající období do roku 2030. Členské státy by každé 2 roky měly Komisi podávat zprávu o pokroku při provádění tohoto doporučení. Komise má za úkol přezkoumávat dosažený pokrok a podat Radě zprávu 5 let po přijetí doporučení.

EU podporuje boj proti bezdomovectví

 • Evropská platforma pro boj proti bezdomovectví má pomoci partnerům sdílet zkušenosti a politická opatření, jež byla účinná v jejich regionech a městech.

 • Bydlení a pomoc pro osoby bez domova tvoří zásadu č. 19 Evropského pilíře sociálních práv.

EU se 21. 6. 2021 zavázala ke spolupráci v oblasti boje proti bezdomovectví v EU. Evropské orgány, vlády členských států EU a občanská společnost oznámily zřízení evropské platformy pro boj proti bezdomovectví. Cílem je iniciovat dialog, podpořit vzájemné učení, zlepšit sběr údajů a monitorování a posílit spolupráci mezi všemi aktéry, kteří usilují o vymýcení bezdomovectví. Ministři členských států a zástupci orgánů EU, organizací občanské společnosti, sociálních partnerů a měst na této konferenci podepsali lisabonské prohlášení o evropské platformě pro boj proti bezdomovectví, na jehož základě může být platforma zřízena. Všichni se zavázali ke spolupráci pod záštitou této platformy a k provádění opatření v rámci svých příslušných pravomocí. Zřízení platformy je začátkem procesu vedoucího k obecné shodě, přijetí společného závazku a zajištění konkrétního pokroku v členských státech, pokud jde o boj proti bezdomovectví. Představuje příležitost navázat kontakt a spolupracovat s místními subjekty, včetně měst a poskytovatelů služeb. Všichni aktéři mají moci sdílet své znalosti a postupy řešení problému bezdomovectví. V prohlášení se dohodli na těchto cílech: (1) nikdo nesmí spát na ulici kvůli nedostatku dostupného, bezpečného a vhodného nouzového ubytování; (2) nikdo nesmí žít v nouzovém nebo přechodném ubytování déle, než je nezbytné pro úspěšný přechod k trvalému bydlení; (3) nikdo nesmí být propuštěn z žádné instituce (např. vězení, nemocnice, pečovatelského zařízení) bez nabídky vhodného bydlení; (4) mělo by se pokud možno zabránit nucenému vystěhování, a nikdo nesmí být vystěhován, aniž by mu byla v případě potřeby poskytnuta pomoc za účelem nalezení vhodného řešení v oblasti bydlení; a (5) nikdo nesmí být diskriminován z důvodu svého bezdomovectví. Na podporu inkluzivních politických opatření zaměřených na boj proti bezdomovectví jsou k dispozici finanční prostředky EU. Členské státy budou investovat významnou část svých přídělů z ESF+ do sociálního začleňování a snižování chudoby. Příležitosti k podpoře investic do sociální infrastruktury, včetně sociálního bydlení, poskytuje i fond InvestEU. Nová platforma představuje konkrétní výsledek akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv (více v příspěvku „Komise se zabývala evropským pilířem sociálních práv”, Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2021). Rada a Komise vyhlásily v roce 2017 na summitu v Göteborgu evropský pilíř sociálních práv. V rámci tohoto pilíře je vymezeno 20 zásad a práv, které jsou nezbytné pro spravedlivé a dobře fungující trhy práce a systémy sociálního zabezpečení. Pilíř je strukturován do 3 kapitol: (1) rovné příležitosti a přístup na trh práce, (2) spravedlivé pracovní podmínky a (3) sociální ochrana a začlenění (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017, v příspěvku „Evropský pilíř sociálních práv pokračuje”, Zaměstnanost a sociální věci v září 2017, v příspěvku „Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017, v příspěvku „EU chce zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pro občany EU“, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2019, v příspěvku „Komise představila sdělení týkající se „sociálně silné” EU”, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2020 a v příspěvku „Komise nastínila směřování EU v následujícím roce”, Zaměstnanost a sociální věci v září 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality