Červnový přehled dění v EU

12.07.2021
Výběr bruselského dění v červnu 2021 očima analytika Ondřeje Krutílka.

1. června EU v sedmi členských státech spustilapilotně, měsíc před termínem, bránu pro ověřování covidpasů. Dostalo se mezi ně i Česko.

1. června se shodli se zástupci Rady a Evropského parlamentu, že nadnárodní společnosti budou reportovat, jak platí daně.

1. června Komise zahájila činnost Evropské daňové observatoře, která má zkoumat, jak zamezit „vyhýbání se daňovým povinnostem“.

2. června Komise předložilastrategii, díky níž má být Schengen „pevnější a odolnější”.

2. června Komise vydala jarní balíček Evropského semestru.

2. června Česko Komisi doručilo svůj Národní plán (postcovidové) obnovy. Komise už mezitím posoudila a schválila portugalský, španělský, řecký, dánský, lucemburský, rakouský, slovenský, lotyšský, německý, italský, belgický a francouzský plán.

2. června Ghana dostala od EU žlutou kartu. Nebojuje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

2. června Zástupci Rady a Evropského parlamentu dosáhli dohody o novém nástroji předvstupní pomoci IPA III. Kandidátské státy si v letech 2021-2027 přijdou na 14,2 mld. eur.

2. června se Rada dohodla na mandátu k nástroji pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek (IPI).

3. června doporučila Rada, že z Japonska a dalších (ú)zemí by se do EU už zase mělo dát cestovat normálně.

3. června Komise navrhla digitální evropskou identitu. Ne pro všechny, jen pro ty, kteří ji chtějí.

3. června Rada se dohodla na postoji k reformě uspořádání letového provozu. Je to krok k tzv. jednotnému evropskému nebi.

3. června Rada schválila svou pozici k pravidlům pro používání najatých nákladních aut. Pravidla by měly být jasnější.

3. června souhlasila Rada, že občané třetích zemí budou moci znovu pracovat v odvětví vnitrozemské plavby.

4. června Komise vydala menší aktualizaci nařízení GDPR, aby mj. zohlednila rozsudek Schrems.

4. června EU vykázala běloruské dopravce ze svého vzdušného prostoru a letišť.

4. červa EU vydala dvě usnesení, chce světu zpřístupnit proticovidové vakcíny prostřednictvím akce na půdě WTO.

7. června souhlasila Rada, že Agentura EU pro základní práva se má nově věnovat i policejní a justiční spolupráci v trestních věcech.

7. června Komise požádala stakeholdery, aby se vyjádřili k návrhům pokynůke státní podpoře v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí. Ozvat se mohou do 2. srpna 2021.

7. června Rada schválila obecný přístup při přeshraničním převodu pohledávek. Větší jistota má podpořit investice v EU.

7. června Fond pro spravedlivou transformaci dostalod Rady zelenou. Postuhelné regiony mohou počítat se 17,5 mld. eur.

7. června se začaly uplatňovatnové směrnice o autorském právu a o televizních a rozhlasových programech, připomněla Komise.

8. června Komise navrhla rozpočet EU na rok 2022. Počítá s 167,8 mld. eur plus s 143,5 mld. eur v podobě grantů z NextGenerationEU.

8. června Evropský parlament schválilnový Evropský sociální fond (ESF+). V letech 2021-2027 bude disponovat 88 mld. eur.

9. června Evropský parlament přijal usnesení, ve kterém podporuje biodiverzitu. A požaduje závazné cíle.

9. června byl schválennový nástroj EU pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI).

10. června předsedkyně Komise informovala, že EU pomůže se vzděláváním dětí v 90 zemích. V letech 2021-2027 slíbila přispět 700 mil. eur. #globalpartnershipforeducation

11. června Rada schválila dohodu mezi EU a Velkou Británií o rybolovných právech na rok 2021.

11. června se Rada dohodla na nových pravidlech pro přeshraniční energetickou infrastrukturu. Cíl: modernizace a dekarbonizace.

14. června informovala Komise, že spolu s byznyseminvestují 22 mld. eur do 11 nových inovačních a výzkumných partnerství. Mají “vyřešit největší výzvy naší společnosti”.

14. června Rada přijala návrhy, jimiž se na vnitřní bezpečnost EU vyčleňují v letech 2021-2027 tři fondy s 18 mld. eur celkem.

14. června přijala Rada nová doporučení týkající se omezení volného pohybu. Jde o reakci na očkování a zavádění covidpasů.

14. června schválila Rada rychlejší udělování povolení u transevropské dopravní sítě TEN-T. To se má tím urychlit. Pomoci i nový Nástroj pro propojení Evropy aka CEF 2.0 s 33,71 mld. eur.

14. června souhlasila Rada, že děti budou mít „evropskou záruku“. Má předcházet sociálnímu vyloučení.

15. června Komise zveřejnila sdělení o poučení z covidového vývoje. Má podobu desatera.

15. června Komise zahájila druhou fázi konzultací se sociálními partnery. Cílem je, aby lidé pracující prostřednictvím digitálních platforem mají být lépe chráněni. Konzultace potrvají do 15. září 2021.

15. června Komise vydala desetileté dluhopisy za 20 mld. eur. EU mají pomoci s financováním obnovy po covidu. Podobně jako ty z druhé, 15mld. emise. #nextgenerationeu

15. června Rada souhlasila s posílením EMA, tedy Evropské agentury pro léčivé přípravky.

16. června Komise schválila pracovní program Horizontu Evropa na období 2021-2022. Na jeho zelené a digitální plnění vynaloží 14,7 mld. eur.

16. června Rada podpořila regulaci roamingu i po 30. 6. 2022. Stávající pravidla se prodlouží, budou-li pro i europoslanci.

16. června souhlasili zástupci Rady a Evropského parlamentu, že pravidla EU pro výběr mýta se zpřísní. Budou zelenější.

16. června Komise zaregistrovala evropskou občanskou iniciativu „Zákaz reklamy a sponzorství pro fosilní paliva“. A taky iniciativy “European EcoScore” a “Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing”. Všechny potřebují za rok získat nejméně 1 mil. podpisů.

18. června Belgický soud nařídil, aby AstraZeneca dodala EU 50 mil. vakcín. Postupně, do 27. září 2021.

18. června Rada prodloužila mandát mise EUBAM Libya o další dva roky, tedy do 30. června 2023.

19. června Ve Štrasburku se uskutečniloprvníplenární zasedáníKonference o budoucnosti Evropy.

21. června Komise zveřejnila inovační scoreboard vzor 2021. V Česku se situace zlepšuje.

21. června vznikla evropská platforma pro boj proti bezdomovectví. Na konferenci na vysoké úrovni.

21. června Rada prodloužila protiruské sankce a přijala třetí sérii protibarmských a čtvrtou sérii protiběloruskýchsankcí. Ty posledně jmenované se aktuálně vztahují na 43 osob a šest subjektů, resp. 166 osob a 15 subjektů.

22. června EU a Angola zahájily jednání o vůbec první dohodě o usnadnění udržitelných investic. Green Deal se šíří za hranice Unie.

22. června Komise začala vyšetřovat Google. Zda neoprávněně neupřednostňoval a/nebo nezneužíval své reklamní systémy.

22. června začaly akce “Marie Curie-Skłodowska”. (Post)doktorandi mohou soutěžit o 822 mil. eur.

22. června se Rada a Evropský parlament se dohodly na textu legislativy, díky níž bude EU otevřenější vůči inovativním technologiím ve zdravotnictví.

22. června rozhodl Soudní dvůr ve věcech C-682/18 a C-683/18, že YouTube „neuskutečňuje sdělování obsahů chráněných autorským právem“.

22. června se shodla Rada s Evropským parlamentem, že směrnice o autopojištění dozná změn. Ve prospěch poškozených.

23. června Komise informovala, žechce zřídit Společnou kybernetickou jednotku. Má pomoci při prevenci a řešení rozsáhlých incidentů.

24. června EU navrhla modernizaci Světové celní organizace. Chce do její praxe mimo jiné začlenit svou zelenou agendu.

24. června Europoslanci podpořili směřování Bosny a Hercegoviny do EU. Musí ale pokračovat s reformami.

25. června Evropský parlament definitivněschválil kohezní balík pro roky 2021-2027. Obsahuje 373 mld. eur.

25. června Rada a Evropský parlamentdosáhlydohody o nové Společné zemědělské politice. Pravidla se uplatní v letech 2023-2027.

25. června se sešla Evropská rada. Věnovala se covidu, hospodářskému oživení, migraci, Turecku, Libyi, (Bělo)rusku, Sahelu, Etiopii a kybernetické bezpečnosti.

28. června Komise představila novou strategii pro Bezpečnostní a obrannou politiku pro roky 2021-2027. Pokouší se reflektovat zkušenost s covidem.

28. června Rada schválila podpis čtyř liberalizačních dohod o letecké dopravě – s Ukrajinou, Arménií, Tuniskem a Katarem.

28. června Komise připomněla, že od 1. 7. 2021 bude DPH podléhat veškeré zboží dovážené do EU. Tedy i to za méně než 22 eur.

28. června oznámila Komise, že osobní data běhající mezi EU a Velkou Británií budou chráněna (v zásadě) podle unijních pravidel.

28. června Komise vyplatila prvních 800 mil. eur na obnovu po covidu. Dostalo se i na Česko. #reacteu

28. června se Rada dohodla na klíčovém parametru tzv. Bee Guidance Document. EU tak bude chránit opylovače.

28. června Rada podpořila dohodu o prodeji nesplácených úvěrů třetím stranám. Cílem je podpořit rozvoj sekundárního trhu.

28. června Rada stvrdila čtyři dny po europoslancích evropský právní rámec pro klima (tzv. klimatický zákon). Čili snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 ne o 40 % oproti roku 1990, ale nejméně o 55 %.

29. června Komise identifikovala pět slibných léků proti covidu: baricitinib, kombinaci bamlanivimabu a etesevimabu, kombinaci kasirivimabu a imdevimabu, regdanvimab a sotrovimab.

29. června Komise zveřejnila první data o fungování krátkodobých pronájmů typu Airbnb. Nejčastěji služeb online platforem využívají turisti v Paříži, Barceloně a Římě.

29. června Komise navrhla, jak po covidu koordinovaně otevřít kulturu. Její pokyny jsou ale nezávazné.

29. června se dohodla se Rada s europoslanci, že z Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO se stane plnohodnotná Agentura EU pro azyl.

30. června Komise navrhla, jak řešit problémy při provádění Protokolu o Irsku a Severním Irsku. 4. června Komise začala vyšetřovat reklamní praktiky Facebooku. Podezřívá jej z protisoutěžního chování.

30. června Komise informovala, žebudekladně reagovat na evropskou občanskou iniciativu „Konec doby klecové“. I díky europoslancům. Do roku 2023 předloží legislativní návrh.

30. června Komise navrhla Pakt o venkově a Akční plán pro venkov. Cíle? Síla, konektivita, odolnost a prosperita.

30. června Komise zahájila činnost znalostního onkologického centra. Má podobu webu.24. června Fond Evropské rady pro inovace investuje více než 178 mil. eur do průlomových inovací. Jeden příjemce může dostat 0,5-15 mil. eur.

30. června Komise předložila revizi pravidel týkajících se spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků. Kvůli postupující digitalizaci.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality