Vnitřní trh v červenci 2021

10.08.2021
Euroskop

Komise chce reformovat podnikatelské služby, Rada potvrdila osvobození od DPH v daných oblastech, Rozhodnutí Rady přispívá k realizaci Evropského výzkumného prostoru, Komise spustila nové průmyslové aliance

 • Podnikatelské služby mají být reformovány

 • Vybrané oblasti mohou být osvobozeny od DPH

 • Evropský výzkumný prostor pokračuje ve své činnosti

 • Komise zahájila činnost dalších průmyslových aliancí

Komise chce reformovat podnikatelské služby

 • Komise chce dosáhnout toho, aby byl evropský jednotný trh se službami lépe integrovaný, konkurenceschopnější a dynamičtější.

 • Dobře fungující odvětví odborných služeb může být významným zdrojem hospodářského růstu.

Komise 9. 7. 2021 představila aktualizovaná doporučení k reformám v oblasti regulace 7 odborných podnikatelských služeb. Komise aktualizuje a posiluje doporučení k vnitrostátním reformám v oblasti regulace odborných služeb, která byla členským státům adresována v roce 2017. Cílem přijatých doporučení je motivovat členské státy a při vytváření regulačního prostředí příznivého pro růst, inovace a tvorbu pracovních příležitostí a především při odstraňování přetrvávajících překážek na vnitřním trhu služeb. Aktualizovaná doporučení jsou odrazem malého pokroku, kterého dosáhly členské státy při reformování pravidel v oblasti odborných služeb od roku 2017, kdy byla zveřejněna původní doporučení. Reformy reagovaly na doporučení Komise pouze částečně, což ve většině členských států ponechává značný prostor pro další regulační zlepšení. Cílené a účinné strukturální reformy v těchto odvětvích by měly prospět evropským průmyslovým systémům, které zasáhla pandemie, vytvořením otevřenějšího podnikatelského prostředí a zlepšením výběru, cen a dostupnosti služeb pro spotřebitele i průmysl. Doporučení se zaměřují na 7 odborných podnikatelských služeb, jež mají vysoký potenciál z hlediska růstu, inovací a zaměstnanosti. Patří mezi ně odborné služby poskytované architekty, inženýry, právníky, účetními, patentovými zástupci, realitními makléři a turistickými průvodci. Doporučení se zabývají vnitrostátními pravidly, která regulují přístup k těmto službám a jejich výkon, např. tím, že širokou část činností vyhrazují odborníkům se zvláštní kvalifikací nebo že omezují formu společností a povolených vlastnických struktur. Tyto praktiky mohou omezovat hospodářskou soutěž i přístup podniků ke kapitálu, úsporám z rozsahu a inovacím. Přístup k regulovaným povoláním a jejich výkon se opakovaně uvádí mezi překážky pro podnikání na jednotném trhu. Za tímto účelem je předmětem doporučení: (1) sledovat pokrok reforem; (2) zvyšovat povědomí o zatěžující regulaci a (3) určit oblasti reforem s nejvyšším hospodářským potenciálem.

Rada potvrdila osvobození od DPH v daných oblastech

 • Ve směrnici o DPH na seznam plnění osvobozených od daně se má dočasně doplnit nákup zboží a služeb subjektem EU jménem členských států v reakci na mimořádnou situaci způsobenou pandemií COVID-19.

 • Výjimka umožní poskytnout členským státům a jejich orgánům více darů.

Rada 13. 7. 2021 přijala změnu směrnice o DPH, kterou se zavádí dočasné osvobození od DPH při dovozu a některých dodáních zboží a služeb v reakci na pandemii COVID-19. Směrnice týkající se nákupu a daru usnadní Komisi a agenturám EU nákup zboží a služeb za účelem jejich bezplatné distribuce členským státům v souvislosti s probíhající krizí v oblasti veřejného zdraví. Prostřednictvím této aktualizace se ve směrnici o DPH na seznam plnění osvobozených od daně dočasně doplňuje nákup zboží a služeb subjektem EU jménem členských států v reakci na mimořádnou situaci způsobenou pandemií COVID-19. Nová výjimka umožní poskytnout členským státům a jejich orgánům více darů, neboť zbaví orgány EU rozpočtové a administrativní zátěže, která tento proces ztěžuje. Díky této změně budou moci Komise a agentury EU využít rozpočet EU při řešení důsledků pandemie COVID-19 co nejlepším možným způsobem. Jakmile tato mimořádná situace pomine, příslušné sazby DPH se obnoví. Komise předložila návrh dubnu 2021 s cílem řešit skutečnost, že osvobození od DPH u nákupů uskutečněných subjektem EU se týkalo pouze nákupů pro účely oficiálního použití daným subjektem EU (více v příspěvku „Komise navrhla osvobodit od DPH po dobu krize vybrané zboží”, Vnitřní trh v dubnu 2021). Výjimky se nevztahovaly na nákupy za účelem darů členským státům nebo například zdravotnickým orgánům nebo nemocnicím, neboť to nebylo považováno za oficiální použití. Toto osvobození od DPH navýší dostupné zdroje pro poskytování zboží a služeb členským státům v souvislosti s pandemií COVID-19.

Rozhodnutí Rady přispívá k realizaci Evropského výzkumného prostoru

 • Pojem „vysoce výkonná výpočetní technika“ označuje počítačové systémy („superpočítače“) s extrémně vysokou výpočetní kapacitou, které jsou schopny řešit velmi složité a náročné problémy.

 • Cílem společného podniku pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku je vyvíjet, uvádět do provozu, rozšiřovat a spravovat v EU ekosystém infrastruktury světové úrovně pro superpočítače, kvantovou výpočetní techniku, služby a data.

Rada 13. 7. 2021 přijala nařízení, kterým se zřizuje společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC). Návrh Komise byl předložen v září 2020 a Rada se dohodla na obecném přístupu v květnu 2021 (více v příspěvku „Komise nastínila směřování EU v následujícím roce”, Institucionální záležitosti v září 2020). Toto nařízení má podpořit rozvoj nové generace superpočítačů v EU. Má posilovat výzkumné a inovační schopnosti, rozvoj ekosystému superpočítačové infrastruktury a pořizování superpočítačů světové úrovně prostřednictvím společného podniku. To by mělo umožnit rozšířit využívání superpočítačové infrastruktury na velký počet veřejných a soukromých uživatelů. Nové nařízení bylo sladěno s VFR na období 2021–2027, což umožní využívat finanční prostředky z programů EU, jako jsou Horizont Evropa, Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy. Zohledňuje rovněž nejnovější technologický vývoj, jako například kvantovou výpočetní techniku.

Komise spustila nové průmyslové aliance

 • Evropská aliance pro průmyslové procesory a polovodičové technologie vychází z ambicí Komise posílit evropskou mikroelektroniku.

 • Tyto aliance jsou otevřeny účasti všech veřejných a soukromých subjektů.

Komise 19. 7. 2021 zahájila činnost 2 nových průmyslových aliancí: Aliance pro procesory a polovodičové technologie a Evropské aliance pro průmyslová data, edge a cloud. Obě nové aliance mají prosazovat novou generaci mikročipů a technologií, pokud jde o průmyslový cloud / edge computing a poskytnout EU kapacity potřebné k posílení jejích kritických digitálních infrastruktur, produktů a služeb. Aliance jsou otevřeny účasti všech veřejných a soukromých subjektů s právním zástupcem v EU a s příslušnými činnostmi za předpokladu, že splňují podmínky stanovené zadávací dokumentací. Mikročipy včetně procesorů jsou klíčové technologie, které pohání všechna elektronická zařízení a stroje, které dnes používáme. Čipy podporují širokou škálu hospodářských činností a určují jejich energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti. Průmyslová aliance pro procesory a polovodičové technologie má být klíčovým nástrojem pro další pokrok průmyslu v EU. Aliance má za úkol určit stávající problematická místa, potřeby a závislost v celém odvětví. Měla by stanovit technologické plány, které zajistí, že EU bude schopna navrhovat a vyrábět nejmodernější čipy, a zároveň sníží svou celkovou strategickou závislost, protože do roku 2030 navýší svůj podíl na celosvětové výrobě polovodičů na 20 %. Evropská aliance pro průmyslová data, edge a cloud má podpořit vznik přelomových technologií v oblasti cloudu a edge computingu, které jsou vysoce bezpečné, účinné z hlediska energie a zdrojů a jsou plně interoperabilní a posilují důvěru uživatelů cloudu napříč odvětvími. Aliance má sloužit konkrétním potřebám občanů EU, podniků a veřejného sektoru (a to i pro vojenské a bezpečnostní účely) a zpracovávat vysoce citlivé údaje a zároveň posilovat konkurenceschopnost evropského průmyslu v oblasti cloudu a edge computingu. Po celou dobu své existence má činnost aliance respektovat tyto klíčové zásady a normy: nejvyšší standardy, pokud jde o interoperabilitu a přenositelnost/zvratnost, otevřenost a transparentnost; nejvyšší standardy, pokud jde o ochranu údajů, kybernetickou bezpečnost a svrchovanost v oblasti údajů; stav techniky, pokud jde o energetickou účinnost a udržitelnost; dodržování osvědčených postupů v oblasti cloud computingu v Evropě, mimo jiné dodržováním příslušných norem, kodexů chování a systémů certifikace. Aliance mají sdružovat podniky, zástupce členských států, akademickou obec, uživatele i výzkumné a technologické organizace.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality