Setkání státní tajemnice Mileny Hrdinkové s delegací Komise

29.09.2021
Tomáš Nalejvač, Úřad vlády, ilustrační foto Evropská komise

Dne 17. září 2021 přijala státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková delegaci Evropské komise, konkrétně Generálního ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM). Hlavním tématem jednání byla podpora DG REFORM při realizaci Národního plánu obnovy ČR (NPO). Diskuse se tak zaměřila především na možnosti využití tzv. nástroje pro technickou podporu (TSI) při implementaci stanovených reforem v NPO.

Podpora TSI při implementaci Národního plánu obnovy

Delegace DG REFORM, vedená ředitelkou Judit Rozsou, prezentovala při setkání se státní tajemnicí Milenou Hrdinkovou aktuální informace k druhé řádné výzvě TSI. Za účelem efektivní implementace reforem plánů obnovy členských zemí představila novinku 2. řádné výzvy TSI, tzv. vlajkové projekty (flagships). Těchto 13 vlajkových projektů navrhlo DG REFORM na základě své analýzy častých opatření v plánech obnovy jednotlivých členských států EU. Vlajkové projekty TSI reflektují mj. oblasti rozvoje odolných a inovativních služeb veřejné správy, digitalizaci systému zdravotnictví, podpory ekosystému turismu, integrace přistěhovalců či udržitelného fiskálního rámce a spravedlivé tranzice.

V souvislosti s letošní výzvou informovala delegace DG REFORM, že ze strany EK bude věnována výraznější pozornost právě projektům, které přispívají k implementaci konkrétních opatření v NPO. Jak uvedla státní tajemnice v souvislosti s implementací NPO, klíčovou prioritní oblast pro ČR představují reformy zejména v oblasti digitalizace, včetně digitalizace veřejné správy. Značná část letošních projektů k TSI tedy reflektuje tuto národní prioritu a cílí na reformy v této oblasti. V souvislosti se schválením českého NPO Radou EU ke dni 9. září 2021 poskytuje tedy tento nástroj významnou pomoc ministerstvům a dalším orgánům veřejné správy při implementaci reforem obsažených v tomto plánu.

Právě implementace reforem NPO je klíčovou prioritou ČR pro nadcházející období a TSI v tomto směru dokáže zajistit členským státům podporu při zpracování analýz, poskytování expertizy, výměnu zkušeností z jiných členských států EU, vzdělávací aktivity či shromažďování statistických dat.

Technické konzultace za účasti delegace DG REFORM

Nástroj TSI je nástupcem Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP), jehož celková alokace byla stanovena příslušným nařízením pro období 2021 – 2027 na 864 mil. EUR. Za dobu existence tohoto nástroje podpořila EK skrze TSI (a jeho předchůdce SRSP) v případě ČR již 49 projektů. EK tak v minulosti schválila například projekt k přípravě Strategie na podporu malých a středních podniků 2021+ či technickou podporu při zřizování instituce Národního koordinátora pro inteligentní a udržitelnou mobilitu. Dosud posledním schváleným projektem k podpoře TSI byl projekt Ministerstva financí, který byl předložen v rámci letošní mimořádné výzvy.

Aktuálně jsou připravovány a konzultovány projekty k letošní řádné výzvě TSI, která byla vyhlášena na začátku léta. Termín pro odevzdání projektových žádostí na Úřad vlády byl stanoven na 4. října 2021. Úřad vlády v rámci nástroje TSI plní roli národní koordinační autority.

Právě v souvislosti s přípravami projektů pro letošní řádnou výzvu se delegace DG REFORM při své návštěvě ČR zúčastnila, kromě setkání se státní tajemnicí pro evropské záležitosti, i technických konzultací se zástupci ministerstev a institucí veřejné správy, plánujících předložit své projekty v rámci této výzvy. Delegace DG REFORM se tak setkala s vedením Odboru koordinace NPO na Ministerstvu průmyslu a obchodu a dále se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj a Národní agentury pro komunikační a informační technologie. V průběhu těchto technických konzultací byl například diskutován návrh projektu k nastavení koordinace agendy eGovernment, v rámci kterého by podpora TSI byla použita na analýzu zahraničních zkušeností v oblastech legislativy a nastavení systémů k agendě eGovernment, definování rolí veřejných orgánů, cílů a příprava následných workshopů.

Technické konzultace s DG REFORM umožnily zájemcům o podporu z TSI získat přímou zpětnou vazbu ze strany EK k jejich návrhům a zvýšit tak jejich šanci v závěrečné fázi výběru projektů k podpoře. Navzdory omezené kapacitě tohoto setkání však stále zůstává možnost zajistit online konzultaci pro případné další zájemce o podporu z tohoto nástroje.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek