Veřejné zdraví v září 2021

10.10.2021
Euroskop

Komise zřizuje úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), Komise schválila smlouvu na novou potenciální vakcínu proti COVID-19 se společností Novavax, V EU je 70 % dospělé populace plně naočkováno, EU již vynaložila 34 mld. € na boj proti koronaviru pro partnerské země, EU a společnost AstraZeneca se dohodly na dodávkách očkovací látky proti COVID-19 a na ukončení soudních sporů, EU a USA představily agendu na boj proti globálním zdravotnickým hrozbám

 • V EU vznikne nový Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)

 • EU předběžně zajistila nákup nové vakcíny proti COVID-19 s názvem Novavax

 • 70 % dospělých je v EU naočkováno

 • EU pomůže finančně partnerským zemím v boji proti koronaviru

 • EU a AstraZeneca chtějí vyřešit soudní spor dohodou o dodávkách vakcíny

 • EU a USA spolu chtějí spolupracovat v boji proti globálním zdravotnickým hrozbám

Komise zřizuje úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)

 • Úřad HERA má pomoci v připravenosti budoucí mimořádné situace v oblasti zdraví.

 • HERA bude mít na starost předvídání hrozeb a potenciálních zdravotnických krizí pomocí shromažďování informací a budování kapacit pro reakci.

 • HERA by měla fungovat ve dvou fázích – přípravná fáze a fáze reakce na mimořádnou situaci.

 • Dohromady bude mít úřad k dispozici finanční obnos 30 mld. €.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Introducing HERA, the European Health Emergency preparedness and Response Authority, the next step towards completing the European Health Union (COM(2021)576)

Rozhodnutí Komise ze dne 16.9.2021 o zřízení Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) (C(2021)6712)

Návrh nařízení Evropského Parlamentu A Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU (KOM(2020)727)

Pozadí

Vzhledem ke zvýšenému výskytu infekčních nemocí po celém světě, rostoucímu počtu obyvatel a změně klimatu je vyvíjen tlak na využívání půdy, produkci potravin a zdraví zvířat, což zvyšuje riziko vzniku nových patogenů. Pandemie COVID-19 sice ještě neskončila, ale EU by se měla připravit na budoucí přeshraniční zdravotní hrozby. Úřad HERA navazuje na činnost inkubátoru HERA z února 2021, který měl mandát odhalovat a analyzovat nové varianty viru a vyvíjet a vyrábět očkovací látky v rozsahu a rychlosti přizpůsobených novým variantám (více v příspěvku „EU požaduje snadnější a rychlejší schvalování upravených vakcín”, Veřejné zdraví v březnu 2021). HERA se tak stává dalším krokem k dokončení zdravotní unie (více v příspěvku „Komise podnikla první kroky pro vznik evropské zdravotní unie”, Veřejné zdraví v listopadu 2020).

Klíčové a sporné body

V případě mimořádných událostí má HERA zajistit vývoj, výrobu a distribuci léků, očkovacích látek a dalších lékařských protiopatření, jako jsou rukavice a roušky, kterých se v 1. fázi reakce na pandemii koronaviru často nedostávalo. HERA je klíčovým pilířem evropské zdravotní unie, jehož zřízení předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová oznámila v projevu SOTEU 2020 (více v příspěvku „Komise nastínila směřování EU v následujícím roce”, Institucionální záležitosti v září 2020 a v příspěvku „Komise podnikla první kroky pro vznik evropské zdravotní unie”, Veřejné zdraví v listopadu 2020). Úřad HERA bude mít na své činnosti k dispozici rozpočet ve výši 6 mld.€ ze stávajícího VFR na období 2021–2027, z čehož část bude pocházet z nástroje Next Generation EU (více v příspěvku „Evropská rada se dohodla na pomoci pro EU”, Institucionální záležitosti v červenci 2020 a v příspěvku „Komise nastínila směřování EU v následujícím roce“, Institucionální záležitosti v září 2020 a v příspěvku „Komise pokračuje v přípravě nástroje Next Generation”, Institucionální záležitosti v září 2020). Dodatečně k 6 mld. € z VFR vyhradila EU dalších 24 mld. € na podporu odolnosti systémů zdravotní péče, k čemuž mají přispět další programy EU, jako jsou prostředky na podporu oživení a odolnosti, REACT-EU, Fond soudržnosti a program Invest EU v rámci EU a nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci mimo EU. Celkové zdroje na podporu v příštím finančním období dosáhnou částky téměř 30 mld. €.

Nově zřízený úřad HERA by měl napravit nedostatky v reakci a připravenosti EU na mimořádné situace v oblasti zdraví, jež vyvstaly v souvislosti s pandemií COVID-19. Fungování úřadu bude ve 2 fázích – před krizí a během krize: (1) Před zdravotní krizí, ve fázi připravenosti, bude HERA úzce spolupracovat s dalšími unijními a vnitrostátními zdravotnickými agenturami, průmyslem a mezinárodními partnery s cílem zlepšit připravenost EU na mimořádné situace v oblasti zdraví. Dále bude HERA posuzovat hrozby a shromažďovat zpravodajské informace, vypracovávat modely pro předpovídání ohnisek nákazy a do začátku roku 2022 určí nejméně 3 hrozby s velkým dopadem, bude se jimi zabývat a bude řešit případné nedostatky v lékařských protiopatřeních. (2) V případě mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni EU může HERA rychle přistoupit k nouzovým operacím, mimo jiné k urychlenému rozhodování a aktivaci nouzových opatření, pod vedením výboru na vysoké úrovni pro zdravotní krize. O přechod z přípravné fáze do fáze mimořádné situace by musela Komise zažádat a následně by tento podnět musela Rada schválit.

Předpokládaný další vývoj

Aby bylo zajištěno rychlé zahájení činnosti úřadu HERA bude úřad zřízen jako interní struktura Komise. Plně funkční pak bude počátkem roku 2022. Jeho fungování bude každoročně přezkoumáváno a upravováno až do roku 2025, kdy bude proveden komplexní přezkum. Rada projedná a přijme navrhované nařízení Rady o rámci pro opatření týkající se lékařských protiopatření v případě ohrožení veřejného zdraví na úrovni EU (více v příspěvku „Komise podnikla první kroky pro vznik evropské zdravotní unie”, Veřejné zdraví v listopadu 2020)

Odkazy

Krátce…

Komise schválila smlouvu na novou potenciální vakcínu proti COVID-19 se společností Novavax

 • EU schválila v pořadí 7. předběžnou dohodu o nákupu vakcíny s farmaceutickou společností, která má zajistit přístup k vakcíně ve 4. čtvrtletí 2021 a v roce 2022.

 • Agentura EMA již zahájila průběžné hodnocení této vakcíny proti COVID-19, aby mohla být registrovaná na trhu.

Komise 4. 8. 2021 schválila předběžnou dohodu s farmaceutickou společností Novavax, jež by zajistila nákup nových vakcín od zmíněné společnosti. Pokud bude vakcína přezkoumána agenturou EMA jako bezpečná a účinná, budou moci členské státy nakoupit až 100 mil. dávek očkovací látky Novavax s možností přikoupení dalších 100 mil. dávek v průběhu let 2021, 2022 a 2023. Členské státy budou také moci vakcíny darovat zemím s nižšími a středními příjmy nebo je přesměrovat do jiných evropských zemí (více v příspěvku „EU poskytuje vakcíny třetím zemím”,Veřejné zdraví v červenci 2021). Smlouva doplňuje portfolio očkovacích látek, které se budou vyrábět v Evropě, a dříve uzavřené smlouvy se společnostmi AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer,CureVac, Moderna i uzavřená předběžná jednání se společností Valneva (více v příspěvku „EU chce zajistit přístup k potenciální očkovací látce”,Veřejné zdraví v listopadu 2020, v příspěvku „Komise dál jedná o vakcínách”, Veřejné zdraví v lednu 2021 a v příspěvku „EU schválila další vakcínu”, Veřejné zdraví v březnu 2021). Novavax je biotechnologická společnost, která vyvíjí vakcíny nové generace proti závažným infekčním onemocněním. EMA již zahájila průběžné hodnocení jejich vakcíny proti COVID-19, aby mohla být registrována na trhu. Komise se rozhodla podpořit tuto očkovací látku na základě důkladného vědeckého hodnocení, použité technologie, zkušeností společnosti s vývojem očkovacích látek a její výrobní kapacity pro zásobování celé EU. Schválením předběžné dohody se má naplnit evropská strategie Komise z června 2020 na urychlení vývoje, výroby a zavádění účinných a bezpečných očkovacích látek proti COVID-19 (více v příspěvku „Komise předložila strategii pro očkovací látky”, Veřejné zdraví v červnu 2020 a v příspěvku „EU poskytuje vakcíny třetím zemím”,Veřejné zdraví v červenci 2021). Výměnou za právo na koupi určitého počtu dávek očkovacích látek v daném časovém rámci Komise výrobcům očkovacích látek financuje část počátečních nákladů, a to formou předběžných dohod o nákupu.

V EU je 70 % dospělé populace plně naočkováno

 • Kompletní vakcínu má za sebou již 256 mil. dospělých v EU.

 • Bylo dosaženo cíle plně naočkovat 70 % dospělé populace do konce léta 2022.

EU 31. 8. 2021 dosáhla stavu, kdy je v rámci EU plně naoočkováno 70 % dospělé populace. Kompletní vakcinaci má nyní za sebou již celkem více než 256 mil. dospělých v EU. V průběhu července 2021 byl v předstihu splněn cíl Komise v oblasti dodávek, a to poskytnout do konce července 2021 členským státům dostatek dávek očkovacích látek, aby bylo možné plně naočkovat 70 % dospělé populace EU. Úspěchu v proočkovanosti evropské dospělé populace bylo dosaženo dle plánu, jež si Komise stanovila ve sdělení v lednu 2021, (více v příspěvku „EU chce zintenzivnit boj proti pandemii”, Veřejné zdraví v lednu 2021). Toto sdělení navazovalo na sdělení „Ochrana před COVID-19 během zimy“ z prosince 2020 (více v příspěvku „Komise představila strategii Ochrana před COVID-19 během zimy”, Veřejné zdraví v prosinci 2020). Sdělení stanovuje klíčová opatření pro členské státy, Komisi, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), která mají pomoci snížit rizika a udržet virus pod kontrolou (více v příspěvku příspěvku „EU poskytuje vakcíny třetím zemím”,Veřejné zdraví v červenci 2021).

EU již vynaložila 34 mld. € na boj proti koronaviru pro partnerské země

 • Tým Evropa sestavený speciálně za účelem pomoci partnerským zemím v reakci na pandemii COVID-19 navýšil přislíbenou pomoc.

 • Z původní dohodnuté částky 20 mld. € se finanční podpora zvýšila na 46 mld. €.

 • K dubnu 2021 se Týmu Evropa podařilo vyplatit 76 % slíbené pomoci.

Komise 16. 9. 2021 informovala o dosavadní práci Týmu Evropa, který má za cíl pomáhat třetím zemím v boji s pandemií COVID-19. Od rozšíření onemocnění COVID-19 počátkem roku 2020 realizovaly EU, členské státy EU a evropské finanční instituce své závazky, když v rámci řešení pandemie a jejích důsledků vyplatily 34 mld. € na podporu partnerských zemí. Tyto vyplacené prostředky j převyšují původní balík podpory ve výši 20 mld. €, který byl v rámci Týmu Evropa přislíben předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou v dubnu 2020, a nyní vzrostla na 46 mld. €. Do ledna 2021 se pak finanční závazky zdvojnásobily na 40,5 mld. €. K dubnu 2021 dále vzrostly na 46 mld. €. Tým Evropa celkově poskytnul pomoc až 130 zemím. EU usiluje o to, být jako světový lídr a proto byla aktivní i v souvislosti s distribucí vakcín do třetích zemí s nízkým a středním příjmem v rámci nástroje COVAX. Pro nástroj COVAX přispěl Tým Evropa více než 3 mld. € (více v příspěvku „Komise zavedla systém povolování vývozu očkovacích látek”, Veřejné zdraví v lednu 2021, v příspěvku „Komise řešila povolování vývozu očkovacích látek”, Veřejné zdraví v březnu 2021 a v příspěvku „EU poskytuje vakcíny třetím zemím”,Veřejné zdraví v červenci 2021).

EU a společnost AstraZeneca se dohodly na dodávkách očkovací látky proti COVID-19 a na ukončení soudních sporů

 • Uzavřením dohody by se zajistilo dodání celkem 300 mil. dodávek, jak tomu bylo stanoveno v předběžné dohodě o nákupu mezi oběma stranami.

 • Dohoda řeší dosud trvající soudní spor.

EU a společnost AstraZeneca 3. 9. 2021 dosáhly dohody, která má zajistit dodání zbývajících dávek očkovací látky proti COVID-19 členským státům v souladu s podmínkami předběžné dohody o nákupu uzavřené se společností AstraZeneca v srpnu 2020, jež byly předmětem trvajícího sporu (více v příspěvku „Komise podepsala několik kontraktů kvůli vakcínám”, Veřejné zdraví v září 2020). Dohoda má rovněž ukončit probíhající soudní řízení před bruselským soudem. Dohoda o urovnání stanovuje pevný závazek společnosti AstraZeneca dodat do konce roku 2021 přibližně 135 mil. dávek (60 mil. dávek do konce 3. čtvrtletí a 75 mil. dávek do konce 4. čtvrtletí) a zbývající dávky (65 mil.) dodat do konce března 2022. Celkový počet tak by měl činit 300 mil. dodaných dávek, jak bylo původně dohodnuto ve smlouvě. Členské státy budou mít k dispozici pravidelné harmonogramy dodávek a v případě zpoždění dávek se uplatní dočasné slevy/srážky z ceny. Předběžná dohoda byla uzavřena v souvislosti s evropskou strategiíz června 2020 na urychlení vývoje, výroby a zavádění účinných a bezpečných očkovacích látek proti COVID-19 (více v příspěvku „Komise předložila strategii pro očkovací látky”, Veřejné zdraví v červnu 2020). Výměnou za právo na koupi určitého počtu dávek očkovacích látek v daném časovém rámci Komise výrobcům očkovacích látek financuje část počátečních nákladů, a to právě formou předběžných dohod o nákupu.

EU a USA představily agendu na boj proti globálním zdravotnickým hrozbám

 • Nová spolupráce EU a USA, která má zajistit připravenost v boji proti globálním pandemiím, proočkování světa, zachraňování životů a budování lepší zdravotnické bezpečnosti.

 • Agenda navazuje na výsledky světových summitů zemí G20, zemí G7 a USA–EU summitu.

Komise 22. 9. 2021 představila ve svém prohlášení budoucí agendu EU a USA na spolupráci v boji proti globálním pandemiím na zajištění proočkování světa, zachraňování životů a budování lepší zdravotnické bezpečnosti. Agenda se má skládat z 5 pilířů (Pilíř I: Společný závazek USA-EU sdílet vakcíny, Pilíř II: Společné závazek USA-EU v připravenosti vakcín, Pilíř III: Společné partnerství USA-EU v posílení celosvětové dodávky vakcín a terapeutik, Pilíř IV: Společný návrh USA-EU dosáhnout Globální zdravotnické bezpečností, Pilíř V: Společný plán USA-EU na regionální produkci vakcín), přičemž každý si dává za cíl jiný závazek v souvislosti se zdravotní bezpečností ve světě. Agenda upozorňuje na důležitost koordinované spolupráce v proočkování světa. Transatlantická spolupráce těchto světových lídrů v technologiích na výzkum a vývoj vakcín má zajistit efektivnější způsob dodávek a snazší zvládání obtíží v dodávkovém řetězci. Agenda navazuje na výsledky světového summitu zemí G20 z května 2021, světového summitu zemí G7 a USA–EU summitu z června 2021 (více v příspěvku „Skupina G20 zahájila globální zdravotní politiku”, Veřejné zdraví v květnu 2021). Na nadcházejícím summitu zemí G20 si dávají USA a EU za cíl rozšířit spolupráci na globální úroveň pro zajištění proočkování světa, zachraňování životů a budování lepší zdravotnické bezpečnosti.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality