Vnitřní trh v září 2021

10.10.2021
Euroskop

Komise přijala přezkum pravidel v oblasti pojišťovnictví, Komise připravuje emisi zelených dluhopisů Next Generation EU v hodnotě 250 mld. €, Komise představila nový Bauhas

 • Komise navrhuje nová pravidla pro sektor pojišťovnictví

 • Chystá se první emise zelených dluhopisů

 • Nový Bauhaus má pomoci naplnění Zelené dohody EU

Komise přijala přezkum pravidel v oblasti pojišťovnictví

 • Komise se snaží motivovat pojistitele k investování do budoucnosti Evropy včetně podpory obnovy po pandemii COVID-19, dokončení CMUa financování evropské Zelené dohody.

 • Navrhovaný přezkum má vyplnit mezery v aktuálně nastavených pravidlech pojišťovnictví a učinit odvětví více odolné vůči budoucím krizím.

 • Předběžně se odhaduje uvolnění kapitálu ze strany EU ve výši 90 mld. €, jež by výrazně pomohly pojišťovnám a zajišťovnám.

 • Finanční příspěvek má pomoci soukromému sektoru s obnovou po pandemii COVID-19.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of the EU prudential framework for insurers and reinsurers in the context of the EU’s post pandemic recovery (COM(2021)580)

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/138/EC as regards proportionality, quality of supervision, reporting, long-term guarantee measures, macro-prudential tools, sustainability risks, group and cross-border supervision (COM(2021)581)

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of insurance and reinsurance undertakings and amending Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2009/138/EC, (EU) 2017/1132 and Regulations (EU) No 1094/2010 and (EU) No 648/2012 (COM(2021)582)

 • Komise 22. 9. 2021 navrhuje komplexní přezkum pravidel EU v oblasti pojišťovnictví (tzv. Solventnost II), který má umožnit pojišťovnám zvýšit dlouhodobé investice do oživení Evropy po pandemii COVID-19 . Dalším cílem přezkumu je zvýšit odolnost odvětví pojištění a zajištění (tj. pojištění pojišťoven), aby dokázalo čelit budoucím krizím a lépe chránit pojistníky. Budou také zavedena jednodušší a přiměřenější pravidla pro některé menší pojišťovny.

Pozadí

Pojistné smlouvy mají zásadní význam pro mnoho Evropanů i pro evropské podniky. Chrání lidi před finančními ztrátami v případě nepředvídaných událostí. Pojišťovny rovněž hrají důležitou úlohu v hospodářství tím, že směřují úspory do finančních trhů a reálné ekonomiky, a poskytují tak evropským podnikům dlouhodobé financování. Odvětví pojišťovnictví dále nabízí řešení pro důchodové příjmy. V lednu 2016 vstoupila v platnost směrnice Solventnost II a Komise v této souvislosti sledovala uplatňování směrnice. V lednu 2019 Komise formálně požádala Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) o technické poradenství s cílem připravit přezkum směrnice Solventnost II (více v příspěvku „Rada přijala přezkum rámce dohledu nad finančními institucemi”, Vnitřní trh v prosinci 2019 a v příspěvku „Pojišťovny by měly moci snadněji investovat do infrastruktury”, Vnitřní trh v dubnu 2016).

Klíčové a sporné body

Cílem schváleného přezkumu by mělo být posílení příspěvku evropských pojistitelů k financování hospodářského oživení, pokročit v budování CMU a směrovat finanční prostředky do oblasti Zelené dohody. V krátkodobém horizontu by v EU mohl být uvolněn kapitál v odhadované výši 90 mld. €. Toto uvolnění kapitálu má pomoci pojišťovnám a zajišťovnám i soukromým investorům zvýšit jejich příspěvek k oživení EU po pandemii COVID-19.

Vybrané klíčové body obsažené v balíku:

 • představené změny mají lépe chránit spotřebitele a zajistit, aby pojišťovny zůstaly stabilní i v ekonomicky obtížných dobách,

 • spotřebitelé („pojistníci“) mají být lépe informováni o finanční situaci svého pojistitele,

 • spotřebitelé mají být lépe chráněni při pořizování pojistných produktů v jiných členských státech díky lepší spolupráci mezi orgány dohledu,

 • pojistitelé mají být motivováni k tomu, aby více investovali do dlouhodobého kapitálu pro ekonomiku,

 • finanční síla pojistitelů má být lépe zohledňovat určitá rizika, včetně rizik souvisejících s klimatem, a bude méně citlivá na krátkodobé výkyvy trhu,

 • celé odvětví má být lépe kontrolováno, aby se zabránilo ohrožení jeho stability.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní balík nyní bude projednávat EP a Rada.

Odkazy

Krátce…

Komise připravuje emisi zelených dluhopisů Next Generation EU v hodnotě 250 mld. €

 • Komise přijala nezávisle hodnocený rámec pro zelené dluhopisy.

 • Připravené emise zelených dluhopisů v hodnotě 250 mld. € představují asi 30 % z celkového plánovaného objemu pro Next Generation EU.

 • Zelené dluhopisy se mají využít na ekologické cíle.

Komise 7. 9. 2021 přijala nezávisle hodnocený rámec pro zelené dluhopisy, což představuje další krok k emisi dluhopisů v hodnotě zhruba 250 mld. €, tedy v hodnotě 30 % celkového očekávaného objemu plánovaného pro Next Generation EU (více v příspěvku „Komise představila návrh nového VFR včetně plánu obnovy”, Institucionální záležitosti v květnu 2020, v příspěvku „Evropská rada se dohodla na pomoci pro EU”, Institucionální záležitosti v červenci 2020 a v příspěvku „Komise pokračuje v přípravě nástroje Next Generation”, Institucionální záležitosti v září 2020). Přijatý rámec by měl investorům do těchto dluhopisů zaručit, že získané prostředky budou přidělovány na ekologické projekty a že Komise bude podávat zprávy o dopadu na životní prostředí podle Plánu na podporu oživení Evropy. Komise na přijetí rámce v říjnu 2021 naváže 1. emisí zelených dluhopisů za tržních podmínek. Komise také v souladu se svým oznámením ze začátku roku 2021 přezkoumala plán financování oživení v roce 2021 a potvrdila záměr vydat v letošním roce dlouhodobé dluhopisy v celkové hodnotě zhruba 80 mld. € a financování hodlá doplnit také desítkami mld. € z krátkodobých pokladničních poukázek EU (více v příspěvku „Komise chce podporovat hospodářské a finanční systémy”, Institucionální záležitosti v lednu 2021 a v příspěvku „Rada schválila Nástroj pro oživení a odolnost”, Institucionální záležitosti v únoru 2021). Komise bude pokladniční poukázky EU nabízet výhradně prostřednictvím aukcí podle aukčního kalendáře, který by měl začít 15. 9. 2021. Přijatý rámec by měl investorům ukazovat, jak budou finanční prostředky získané z emise zelených dluhopisů Next Generation EU použity na ekologické cíle. Každý členský stát musí vyčlenit alespoň 37 % svého vnitrostátního plánu pro oživení a odolnost na investice a reformy související s klimatem. Členské státy mají podávat Komisi zprávy o svých ekologických výdajích. Komise tyto informace použije k tomu, aby investorům ukázala, jak byly výnosy ze zelených dluhopisů použity k financování ekologické transformace. Podávání zpráv má být rozděleno do 9 kategorií, přičemž největší podíl budou mít čistá energie, energetická účinnost a čistá doprava. Pro podávání zpráv o přidělení prostředků použije Komise údaje členských států o výdajích na ekologické projekty. Zprávu o přidělení prostředků ověří nezávislý externí auditor. Zprávy o dopadu budou vypracovány napříč útvary Komise a budou se opírat o rozsáhlé odborné znalosti v rámci tohoto orgánu. Zprávy investorům do zelených dluhopisů Next Generation EU umožní posoudit přínos jejich investic. Komise pak zveřejní, jak byly výnosy ze zelených dluhopisů Next Generation EU rozděleny mezi různé investiční kategorie a členské státy.

Komise představila nový Bauhas

 • Komise představila nový balík opatření a financování s cílem propojit udržitelnost se stylem a začleněním.

 • Projekty Bauhaus by měly kombinovat udržitelná, estetická a inkluzivní řešení pro životní prostory a měly by pomoci realizovat Zelenou dohodu pro Evropu.

 • Nový projekt Bauhas bude disponovat finanční podporou 85 mil. €.

 • Komise od v období leden–červenec 2021l shromáždila více než 2 tis. příspěvků z EU i mimo ni, které následně použila pro své sdělení.

Komise 15. 9. 2021 přijala sdělení, v němž stanovuje koncepci Nového evropského Bauhausu (více v příspěvku „Komise nastínila směřování EU v následujícím roce”, Institucionální záležitosti v září 2020). Je v něm uvedena řada politických opatření a možností financování. Cílem projektu je urychlit transformaci různých hospodářských odvětví, jako je stavebnictví a textilní průmysl, s cílem poskytnout všem občanům přístup ke zboží, které je oběhové a méně náročné na uhlík. Nový evropský Bauhaus by měl vnést do Zelené dohody pro EU kulturní a tvůrčí rozměr a jeho projekty by měly kombinovat udržitelná, estetická a inkluzivní řešení. Na financování projektů Bauhausu bude v letech 2021–2022 z programů EU vyčleněno přibližně 85 mil. €. Finanční prostředky by měly pocházet z programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa, programu LIFE a ERDF. Komise navíc vyzve členské státy, aby použily základní hodnoty Nového evropského Bauhausu ve svých strategiích územního a sociálně-ekonomického rozvoje a mobilizovaly příslušné části svých plánů pro oživení a odolnost a programy v rámci politiky soudržnosti. Komise rovněž plánuje zřídit „laboratoř“ Bauhausu, což by měla být strategická skupina, která by měla společně vytvářet, prototypizovat a testovat nové nástroje, řešení a politická doporučení. Cílem laboratoře je sdružovat lidi různých profesí a navazovat dialog s občany, zástupci průmyslu i politiky za účelem jejich propojení a hledání nových způsobů společné tvorby. Sdělení Komise vychází z informací získaných během fáze společného návrhu, která probíhala v období leden–červenec 2021, kdy Komise obdržela více než 2 tis. příspěvků z celé Evropy i mimo ni.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality