Výchova, vzdělání a mládež v září 2021

10.10.2021
Euroskop

Komise posiluje opatření na podporu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání, Mise EU – nový nástroj programu Horizont Evropa – začínají fungovat

  • Komise chce podpořit prosazení tzv. smíšeného učení do vzdělávacího systému

  • EU spouští nový nástroj Mise EU v rámci programu Horizont Evropa

Krátce…

Komise posiluje opatření na podporu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání

  • Komise navrhuje tzv. smíšené učení, které by mělo zejména díky své flexibilitě pomoci zlepšit inkluzivnost vzdělávání.

  • V rámci smíšeného učení má škola, pedagog nebo student v procesu učení zaujímat více než 1 přístup – například kombinace školního a jiného fyzického prostředí nebo kombinace digitálních i nedigitálních vzdělávacích nástrojů.

Komise 5. 8. 2021 zveřejnila návrh doporučení Rady o smíšeném učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání. V rámci „smíšeného učení“ ve formálním vzdělávání a odborné přípravě zaujímají škola, pedagog nebo student k procesu učení více než 1 přístup. Může se jednat o kombinaci školního a jiného fyzického prostředí nebo kombinaci různých vzdělávacích nástrojů, které mohou být digitální i nedigitální. Komise navrhuje krátkodobá opatření k řešení nejnaléhavějších nedostatků, které prohloubila pandemie COVID-19 a další postup pro kombinování vzdělávacích prostředí a nástrojů v primárním a sekundárním vzdělávání a odborné přípravě, jež mohou pomoci vybudovat odolnější systémy vzdělávání a odborné přípravy. Smíšené učení může zejména díky své flexibilitě pomoci zlepšit inkluzivnost vzdělávání. Může přispět k lepšímu vzdělávání ve vzdálených a venkovských oblastech nebo vzdělávání členů kočovných společenství, jedinců dlouhodobě pobývajících v nemocnicích či pečovatelských zařízeních nebo vrcholově trénujících sportovců. Všechna prostředí a nástroje by měly být stejně přístupné menšinám, dětem se zdravotním postižením či dětem ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a neměly by vést k diskriminaci či segregaci. Komise je připravena podpořit provádění doporučení usnadněním vzájemného učení a výměny poznatků mezi členskými státy a všemi příslušnými zúčastněnými stranami jednak v rámci fór pro dialog zřízených v rámci Evropského prostoru vzdělávání a Akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027. Do pravidelných zpráv o pokroku má být zahrnut také rozvoj metody smíšeného učení v rámci primárního a sekundárního školního vzdělávání.

Mise EU – nový nástroj programu Horizont Evropa – začínají fungovat

  • Byla zahájena fáze plného provádění misí EU.

  • Nový nástroj programu Horizont Evropa má zajistit výzkumnou spolupráci v 5 společenských výzvách EU.

Komise 29. 9. 2021 zahájila 5 misí EU v rámci programu Horizont Evropa na základě přijatého sdělení. Mise EU jsou novým nástrojem politiky EU, který je založen na spolupráci s cílem řešit hlavní výzvy společnosti v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí v rámci programu Horizont Evropa. Nástroj bude podporovat výzkum na základě spolupráce několika útvarů EU pod vedením 9 komisařů. Jedná se o soubor opatření, kterým mají být výzkumné a inovační projekty, politická opatření a legislativní iniciativy, jež mají dosáhnout konkrétních cílů s velkým společenským dopadem a ve stanoveném časovém rámci. Konkrétně se jedná o: boj proti rakovině, přizpůsobení se změně klimatu, ochranu oceánů, moří a vod, život v zelenějších městech a zajištění zdravé půdy a potravin. Těchto 5 misí bylo stanoveno ve strategickém plánu Horizont Evropa s počátečním rozpočtem do roku 2023 ve výši 1,9 mld. eur (více v příspěvku “Komise představila první strategický plán programu Horizont Evropa”, Výchova, vzdělání a mládež v březnu 2021). Půjde konkrétně např. o finanční podporu velkých demonstrací v souvislosti se změnou klimatu, nový model společné správy v rámci boje s rakovinou, síť majáků na úrovni moře či vypracování “klimatických smluv pro města”. Do misí EU se mají zapojit i přímo občané a členské státy EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality