Opatření Komise k cenám energií

19.10.2021
Úřad vlády ČR

Sdělení k otázce cen energií zveřejnila komise dne 13. října 2021. Cílem sdělení je především předložit členským státům přehled takových nástrojů, které jsou okamžitě implementovatelné, a současně nejsou v konfliktu s existujícím evropským legislativním rámcem pro fungování trhu s energiemi.

Evropská komise proto ve svém sdělení analyzuje situaci a předkládá konkrétní návrhy kroků pro řešení situace v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Mezi tyto nástroje Komise zařadila:

(1) možnost zavedení přímé pomoci definovanému spektru zákazníků (zranitelní zákazníci, postižení energetickou chudobou) a jejich ochrany před odpojováním od dodávek energií,

(2) možnost členských států vyjmout nebo uplatňovat sníženou sazbu na elektřinu, zemní plyn, uhlí a pevná paliva používaná domácnostmi. Členské státy mohou tato osvobození od daně nebo snížení úrovně zdanění uplatnit přímo prostřednictvím diferencované sazby nebo vrácením celé částky daně nebo její části. Snížené sazby musí být cílené a zamezit narušení trhu,

(3) Komise navrhuje diskuzi k možným opatřením, která by ve středně a dlouhodobém horizontu posílila odolnost evropského energetického systému, především s ohledem na zlepšení fungování vnitřního trhu, navýšení skladovacích kapacit zemního plynu i elektřiny a efektivnějšího využití přeshraniční infrastruktury,

(4) Komise zmiňuje například přezkum případného spekulativního obchodování v rámci systému EU ETS, které může vést k vyšším cenám povolenek,

(5) Evropská komise dále slibuje pověřit Agenturu pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) analýzou odolnosti regulatorního prostředí trhu s elektřinou, která vyhodnotí, zda je v tomto ohledu nutná revize legislativy,

(6) Komise zmiňuje také další kroky v oblasti taxonomie a zmiňuje konkrétně přínos jaderné energetiky a zemního plynu,

(7) Extrémní situace na trhu vyžaduje podle Komise také zesílený dohled nad jeho fungováním s cílem odstranit monopolní jednání dodavatelů a odstranit neférové jednání se zákazníky,

(8) Evropská komise upozorňuje, že současný růst cen považuje za dočasný stav, což však nemůže znamenat vyloučení vzniku podobných situací v budoucnu. K posílení odolnosti energetického systému a ochraně zákazníků pak mají sloužit finanční nástroje, které Komise navrhuje pro zajištění sociálně spravedlivé energetické tranzice směrem ke klimatické neutralitě do roku 2050,

(9) Komise cílí rovněž na opatření, která lze využít pro podporu průmyslu a SMEs, jež mají spíše středně a dlouhodobý charakter a vztahují se především ke snižování energetické náročnosti, spotřeby energií, státní podpoře, případně zjednodušení národních rámců pro uzavírání PPAs s producenty energií,

(10) Východiskem z této situace je navýšení investic do transevropských sítí a energetické účinnosti a výkonnosti budov, navýšení výroby zařízení pro výrobu obnovitelných zdrojů energie (OZE) společně s ulehčením udělováním povolení pro OZE a tedy stimulovat vyšší investování do produkce OZE.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.org

Autor: Filip Mocák

Sdílet tento příspěvek