Přístup EIB k implementaci kohezní politiky v rámci aktivit programového období 2021 – 2027

21.10.2021
Světlana Máčalová, Úřad vlády

Evropská investiční banka, je důležitou institucí v rámci realizace politiky soudržnosti. Na workshopu v rámci týdne regionů představila svojí vizi přístupu k politice soudržnosti ve stávajícím programovém období.

Evropská investiční banka (EIB) poskytuje 3 základní typy produktů a služeb:

 • Úvěry – asi 90% jejího celkového finančního závazku. Banka půjčuje klientům všech velikostí na podporu růstu a zaměstnanosti. Tato podpora často pomáhá přilákat další investory.
 • Kombinaci zdrojů (tzv. blending) – umožňuje klientům spojit financování EIB s dalšími investicemi.
 • Poradenství a technickou pomoc – maximalizuje tak hodnotu investic.

Kontext soudržnosti se mění v kontextu nových pravidel a metodiky:

 • Legislativa politiky soudržnosti pro VFR 2021–2027 stanoví rámec pro opatření soudržnosti EIB
 • Silná reakce a výzva politiky na krizi COVID: Nástroj pro oživení a odolnost/RRF
 • K rozdělení a správnému zacílení je k dispozici 310 mld. EUR/ granty a 360 mld. EUR/půjčky v rámci nástroje RRF
 • Dalších 340 mld. EUR činí alokace fondů politiky soudržnosti
 • Nový plán klimatické banky skupiny EIB

Orientace a směřování kohezní politiky v rámci skupiny EIB Group: přehled kroků:

 1. Souvislosti politiky EU, půjčky/další nástroje implementace soudržnosti EIB v rámci období 2014—2020
 2. Dále se vyvíjející kontext aktivit a přechod na nové programové období
 3. Reakce na současné období – nová strategická orientace banky („zelená banka“)
 4. Nové regionální priority/EU „Cohesion map“ a vytvoření mapy/EIB prioritních regionů v rámci zemí EU-27
 5. Prioritně řešeny méně rozvinuté země
 6. Akcent na politiku zeleného přechodu
 7. Nejvyšší priorita – Investice do klimatu a zeleně
 8. Podílení se na realizaci opatření v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí

Evropská investiční banka
Evropská investiční banka v Lucemburku. Zdroj: Evropská komise

“Just Transition“ je mostem i pro soudržnost

 • „Spravedlivý přechod“ je na pomyslné křižovatce mezi klimatickými akcemi a soudržností
 • EIB podpoří všechny 3 pilíře Mechanismu spravedlivého přechodu/Just Transition Mechanism
 • JTF/Just transition fund: možnost spolufinancování národního příspěvku jako u EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj)
 • Nástroj InvestEU: hlavní finanční partner je EIB
 • Nabídka poradenských služeb ze strany EIB reagující na všechny 3 pilíře JTM (např. screeningový proces JASPERS pro uhelné regiony v CZ, PL, SK)

Dále se přednáška věnovala tématům infrastruktury, inovacím a rozvoji soukromého sektoru:

 • EIB zůstane významným partnerem pro infrastrukturní projekty a integrovaný regionální a městský rozvoj v regionech soudržnosti
 • EIB bude řešit „slabá místa“ v rámci inovací v regionech soudržnosti prostřednictvím přímějších půjček tzv. mid-caps/středně velkým podnikům
 • úsilí bude zaměřeno na následující klíčové oblasti: zelená doprava, čistá energie, zelená města a budovy, přizpůsobení se klimatu, zelené inovace, podpora spravedlivého přechodu

Závěry z prezentace:

 • Financování projektů na posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU je jádrem operací EIB
 • Cíle soudržnosti a klimatu jsou provázané priority, je třeba je sledovat a usilovat o vzájemnou synergii či součinnost mezi opatřeními v oblasti klimatu a soudržností
 • Nové cíle: Návrh na zvýšení EIBG úvěrů soudržnosti do roku 2025; vzhledem ke specifičnosti výzev rozlišovat mezi méně rozvinutými a přechodovými regiony; nová opatření na podporu soukromého sektoru, finanční pomoc zamířit zejména pro podniky definované jako tzv. mid-caps/středně velké podniky
 • Důležitá je podpora hospodářské konvergence, bude též vyžadovat značné úsilí, pokud jde o silnější rozvoj soukromého sektoru a podporu inovací

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek