Úřad vlády uspořádal kulatý stůl k realizaci Národního programu reforem 2021

08.11.2021
Tomáš Nalejvač, Úřad vlády, ilustrační foto Evropská komise

V pátek 5. listopadu uspořádal Úřad vlády kulatý stůl k naplňování opatření Národního programu reforem (NPR) 2021 za účasti zástupců veřejné správy, Evropské komise (EK) či sociálních, hospodářských a regionálních partnerů.

NPR 2021 byl schválen vládou 17. května a v rámci stanovených opatření reagoval na hospodářské dopady pandemie COVIDu-19 a požadavky zelené či digitální transformace. Zpráva o jeho realizaci, která byla v rámci kulatého stolu projednávána, představovala závěr každoročního mechanismu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru.

Národní program reforem v rámci evropského semestru

Národní program reforem je strategický dokument vlády ČR v oblasti hospodářské a sociální politiky. Zahrnuje příslušné reformy a investice, které vláda plánuje v nadcházejících 12 měsících realizovat a které mají přispět k prosperitě a udržitelnému růstu země. Tato opatření vychází z programových priorit vlády a jsou provázána se strategickým rámcem ČR 2030 a dalšími národními strategickými dokumenty. Tyto prioritní oblasti byly však v letošním roce silně ovlivněny hospodářskými a sociálními důsledky pandemie COVIDu-19, které se promítly i do povahy letošního evropského semestru.

Ten byl ve srovnání s předchozími semestry specifický, jelikož členské státy spolu s NPR předkládaly i své plány obnovy (tzv. plány pro oživení a odolnost). Vláda tak v rámci letošního evropského semestru spolu s NPR předložila EK i Národní plán obnovy (NPO), který byl schválen Radou EU a díky kterému v rámci předběžného financování (13 % z celkové alokace) obdržela již ČR finanční podporu ve výši 915 milionů EUR z Nástroje pro oživení a odolnost. Oba dokumenty tedy byly předloženy EK společně, přičemž NPR obsahoval i ta opatření, která nebyla zahrnuta do NPO. V tomto směru tedy představoval širší kontext k NPO.

Plánovaná opatření postihovala nejen dlouhodobé národní cíle, nýbrž i momentální výzvy, kterým čelilo národní hospodářství v souvislosti s pandemií. Mezi dlouhodobými cíli bylo zahrnuto zvýšení podílu využití čisté energie, snižování emisí technologicky neutrální cestou či rozvoj digitalizace v oblasti vzdělávání. Sledování řádného plnění těchto momentálních i dlouhodobých opatření se vláda věnuje průběžně během celého roku. Jedním z nástrojů monitoringu nad řádným plněním reformních opatření je každoročně připravovaná Zpráva o realizaci NPR, která je po schválení vládou zasílána EK.

Kulatý stůl k realizaci Národního programu reforem

V rámci kulatého stolu k této zprávě proběhly jednotlivé diskusní bloky k hospodářskému rámci NPR 2021, k oblasti digitální transformace a blok k reformám a veřejným investicím. Během jednání státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková poděkovala přítomným i online účastníkům za zaslané věcné komentáře ke Zprávě o realizaci NPR 2021. V rámci diskuse pak byla následně projednávána např. oblast podpory sociálního obydlení, daňové politiky či naplňování cílů udržitelného rozvoje. V rámci kulatého stolu informovalo Ministerstvo zdravotnictví o rozvoji v oblasti prevence nádorových onemocnění či digitalizace zdravotnictví a lékařské péče. V tomto směru byla oceněna poskytovaná podpora ze strany EK v rámci tzv. Nástroje pro technickou podporu (TSI). Díky podpoře z tohoto nástroje mohou instituce veřejné správy realizovat klíčové národní reformy. Právě v rámci letošní výzvy TSI předložilo Ministerstvo zdravotnictví projektovou žádost k oblasti technické podpory pro koordinaci digitalizačních projektů zdravotní péče v rámci NPO.

Jak již bylo zmíněno, příprava letošního NPR a NPO byla silně ovlivněna hospodářskými a sociálními dopady pandemie COVID-19 a snahou o dosažení ekonomické obnovy ČR. Oba dokumenty tak spojovaly dříve stanovené a dlouhodobé národní cíle s aktuálními hospodářskými a společenskými požadavky. Snaha o co nejširší zapojení jednotlivých zájmových skupin do procesu příprav obou dokumentů poskytovala možnost definovat cílové reformy, které by pokrývaly stěžejní oblasti hospodářského a sociální života. Schválení obou dokumentů se stalo jedním z klíčových momentů na cestě k hospodářské obnově země po pandemii.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek