Hospodářská soutěž v říjnu 2021

10.11.2021
Euroskop

České telekomunikační společnosti musí dodržet deklarované závazky kvůli obavám z porušování hospodářské soutěže, Komise chce změnit regulaci poskytování státní podpory

  • Komise řeší s českými mobilními operátory otázku porušování hospodářské soutěže kvůli sdílení sítí

  • Komise vyhlásila veřejnou konzultaci k revizi GBER

Krátce…

České telekomunikační společnosti musí dodržet deklarované závazky kvůli obavám z porušování hospodářské soutěže

  • V srpnu 2021 Komise přijala předběžné rozhodnutí.

  • V reakci na to dotčené společnosti nabídly závazky, které mají ohrožení hospodářské soutěže zabránit.

Komise 1. 10. 2021 vyzvala české telekomunikační společnosti k podání připomínek k závazkům, které tyto společnosti navrhly Komisi, aby rozptýlily její obavy z narušení hospodářské soutěže. Komise zahájila řízení ve věci dohody o sdílení sítí mezi společnostmi O2/CETIN a T-Mobile a dohodu o službách mobilní sítě mezi společnostmi O2 CZ a CETIN (více v příspěvku „Komise vyšetřuje sdílení mobilních sítí v ČR“, Hospodářská soutěž v září 2016). V říjnu 2016 zahájila Komise formální vyšetřovací řízení týkající se dohody o sdílení sítí mezi společnostmi O2 CZ a CETIN na jedné straně a T-Mobile CZ na straně druhé. V srpnu 2019 zaslala Komise společnostem T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ a později jejich mateřským společnostem prohlášení o námitkách, v nichž nastínila své předběžné obavy z narušení hospodářské soutěže. Podle předběžného posouzení Komise mohou dohody o sdílení sítí a dohoda o službách mobilní sítě svými účinky omezovat hospodářskou soutěže, protože by vzhledem k tržním podmínkám v ČR mohly snížit schopnost a motivaci společností jednostranně investovat do síťové infrastruktury a soutěžit na telekomunikačním trhu v ČR. České společnosti navrhují mj. modernizovat mobilní síť, stanovit a přezkoumávat finanční podmínky pro jednostranné zavádění sítí a omezit výměnu informací mezi společnostmi na nezbytné minimum. Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, aby předložily svá stanoviska k navrhovaným závazkům do jednoho měsíce od jejich zveřejnění v Úředním věstníku, poté přijme konečné stanovisko k otázce, zda závazky dostatečně rozptýlily obavy z narušení hospodářské soutěže.

Komise chce změnit regulaci poskytování státní podpory

  • Komise chce revidovat podmínky, za kterých je možné podle GBER udělit výjimku na poskytnutí státní podpory, zejména zavést nové „zelené“ podmínky.
  • Do 8. 12. 2021 se mohou zúčastněné strany vyjádřit ve veřejné konzultaci.

Komise 6. 10. 2021 zahájila veřejnou konzultaci ve věci návrhu změny obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Účelem navrhované revize je zohlednit změny různých souborů pokynů ke státní podpoře, které jsou v současné době přezkoumávány, a dále usnadnit veřejnou podporu ekologické a digitální transformace EU. Obecné nařízení o blokových výjimkách prohlašuje zvláštní kategorie státní podpory za slučitelné se Smlouvou, pokud splňují určité stanovené podmínky, a osvobozuje je od požadavku, aby byly předem oznámeny Komisi a následně Komisí schváleny. Komise navrhuje mj. rozšíření možností členských států poskytovat podporu různým typům „zelených“ projektů; zavedení nových „zelených“ podmínek, jež musí splnit velké energeticky náročné podniky, aby mohly využívat podporu s blokovou výjimkou ve formě snížené daňové sazby; zohlednění narůstající úlohy skladování energie; usnadnění investic do zeleného vodíku či pobídky pro ambiciózní projekty renovace budov v podobě „zeleného bonusu“. Dále chce Komise vyjasnit pravidla pro podporu rizikového financování nebo např. zjednodušení podmínek pro poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace bez předchozího oznámení a schválení. Konzultace je otevřena do 8. 12. 2021. Přijetí revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách je plánováno na 1. pol. roku 2022.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality