Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2021

10.11.2021
Euroskop

Rada přijala směrnici o modré kartě s cílem přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, Komise představila hlavní výsledky třístranného sociálního summitu

  • Systém modré karty má přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, schválila Rada
  • Proběhl třístranný sociální summit na úrovni EU

Krátce…

Rada přijala směrnici o modré kartě s cílem přilákat vysoce kvalifikované pracovníky

  • Směrnice o modré kartě stanovuje podmínky pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných státních příslušníků třetích zemí přicházejících do EU.

  • Cílem systému přijímání je nalákat a zejména udržet si vysoce kvalifikované pracovníky v odvětvích, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.

Rada 8. 10. 2021 přijala směrnici, kterou se mají stanovit podmínky pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných státních příslušníků třetích zemí přicházejících do EU za účelem pobytu a práce (tzv. směrnici o modré kartě). Cílem tohoto celounijního systému přijímání je přilákat a udržet si vysoce kvalifikované pracovníky, zejména v odvětvích, která se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Nová pravidla, kterými se mají nahradit pravidla stávající, dále harmonizují podmínky vstupu a pobytu vysoce kvalifikovaných pracovníků a zvyšují přitažlivost modré karty EU (více v příspěvku „Unie se snaží bojovat proti nedostatku kvalifikovaných pracovních sil“, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2016, v příspěvku „Vyjednávání revize modrých karet se dostala do další fáze”, Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2017 a v příspěvku „Instituce se dohodly na systému modrých karet”, Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2021). Zejména mají stanovit inkluzivnější kritéria pro přijetí, usnadnit mobilitu v rámci EU a slučování rodiny, zjednodušovat postupy pro uznané zaměstnavatele, poskytnout velmi vysokou úroveň přístupu na trh práce a rozšiřovat oblast působnosti tak, aby zahrnovala i mimounijní rodinné příslušníky občanů EU a osoby požívající mezinárodní ochrany. Členské státy EU si budou moci zachovat vnitrostátní systémy zaměřené na vysoce kvalifikované pracovníky souběžně se systémem modrých karet EU. Nová pravidla však mají zavést řadu ustanovení, která by zajistila rovné podmínky, aby držitelé modré karty EU a jejich rodiny nebyli znevýhodněni ve srovnání s držiteli vnitrostátních povolení. Přijaté znění má vstoupit v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy pak budou mít 2 roky na to, aby uvedly v účinnost právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Komise představila hlavní výsledky třístranného sociálního summitu

  • Zástupci institucí EU, zemí s aktuálním a nadcházejícím předsednictvím EU a zástupci národních zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací se setkali v rámci Třístranného sociálního summitu.

  • Hlavním cílem setkání byla diskuze na téma „transformace oživení EU v dlouhodobý udržitelný rozvoj podporující větší počet kvalitnějších pracovních míst”.

Komise 20. 10. 2021 vydala tiskovou zprávu, ve které sděluje hlavní výsledky třístranného sociálního summitu. Vedoucí představitelé EU a sociální partneři se prostřednictvím videokonference setkali na trojstranné sociální vrcholné schůzce, aby projednali „přeměnu oživení v EU v dlouhodobý udržitelný růst podporující větší počet kvalitnějších pracovních míst“. Účastníci schůzky se zaměřili na tyto otázky: (1) jak dosáhnout úspěšného, trvalého a sociálně spravedlivého oživení a zajistit patřičnou úlohu sociálních partnerů v národních plánech pro oživení a odolnost, (2) jak úspěšně zvládnout souběžnou klimatickou a digitální transformaci a zároveň zachovat prosperitu, konkurenceschopnost a sociální spravedlnost a (3) jak zajistit udržitelnou práci (včetně dovedností, aktivních politik na trhu práce a systémů sociálního zabezpečení). Třístranný sociální summit se koná 2krát ročně v předstihu před summitem Evropské rady. Třístrannému sociálnímu summitu spolupředsedají předsedové Evropské rady a Komise a jsou na něm přítomni přední představitelé zemí EU, jež reprezentují předsednictví Rady EU. Jedná se o příležitost pro konstruktivní výměnu názorů mezi vedoucími představitelů institucí EU, zástupci sociálních partnerů EU, národními zaměstnavatelskými a zaměstnaneckými organizacemi zemí s aktuálním a nadcházejícím předsednictvím v Radě (Slovinsko, Francie a ČR) a ministry práce a sociálních věcí zemí s aktuálním a nadcházejícím předsednictvím.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality