Program Občané, rovnost, práva a hodnoty – CERV otevírá další kolo výzev

10.12.2021
Pavel Hradecký, Úřad vlády, ilustrační foto Evropská komise

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty 2021 – 27 (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) má za sebou letos již několik uzavřených výzev pro předkládání žádostí o granty. Aktuálně otevřené výzvy druhého kola mají termíny uzávěrek stanovené na první čtvrtletí roku 2022. V Oblasti 1 a 3 programu budou financovány aktivity, které podporují rozvíjení základních hodnot a demokratickou angažovanost občanů Unie.

Program CERV je rozdělen do čtyř Oblastí:

Oblast 1. Hodnoty EU – ochrana a podpora hodnot Unie
Oblast 2. Rovnost, práva a rovnost pohlaví – podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace
Oblast 3. Angažovanost a účast občanů – podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii
Oblast 4. Daphne – prevence násilí na základě pohlaví, násilí na dětech a boj proti nim

Otevřené výzvy se týkají všech opatření Oblasti 3 a jednoho tematického okruhu Oblasti 1. Všechny výzvy jsou určeny na podporu projektů neinvestičního charakteru. Žádosti jsou předkládány k hodnocení Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA). Podporu pro předkládání projektových záměrů zajišťuje českým subjektům Národní kontaktní místo programu CERV zřízené Úřadem vlády ČR, který má program v gesci.

Otevřená výzva pro Oblast 1 – Hodnoty EU:

Výzva Podpora budování kapacit a povědomí o Listině základních práv EU a činnosti v oblasti strategických soudních sporů týkajících se demokracie, právního státu a porušování základních práv s uzávěrkou 24. února 2022
priority pro rok 2022:
1) budování kapacit a zvyšování povědomí o Listině základních práv EU
2) činnosti v oblasti strategických soudních sporů

Projekty mohou mít jak národní, tak i mezinárodní charakter. Počet partnerů projektu není stanoven, může tak žádat organizace bez partnerského konsorcia. Aktivity se musí konat pouze v zemích zapojených do programu CERV, kterými jsou v tuto chvíli země EU. Rozpočet aktivit předkládaných v rámci této výzvy nesmí být nižší než 75 000 EUR, maximální výše grantu však není definována. Předfinancování úspěšného projektu je možné získat až ve výši 80% celkového uznaného rozpočtu.

Otevřené výzvy pro všechny tematické okruhy Oblasti 3 – Angažovanost a účast občanů:

Způsobilými žadateli a partnery mohou být jakékoli neziskové právní subjekty založené podle práva Unie nebo jakékoli mezinárodní organizace usazené v zemích EU, nebo zemích zapojených do programu. V této oblasti jsou projekty financovány na základě tzv. paušálních sazeb, jejichž výše odpovídá stanovené metodice (počet realizovaných akcí, počet účastníků a počet zemí, z nichž účastníci jednotlivých akcí pocházejí) a další specifika jsou vždy uvedena v konkrétních výzvách. Paušální částky jsou nastaveny tak, že nepokryjí sto procent nákladů na projekt a kofinancování ze strany příjemce grantu je tak automaticky předpokládáno. Skutečně vynaložené výdaje ani finální míru spolufinancování pak není třeba v rámci žádostí o platbu dokládat. Podporovanými aktivitami v rámci Oblasti jsou debaty, konference, semináře, kampaně, workshopy a kulturní aktivity.

Výzva Občanská angažovanost a participace s uzávěrkou 10. února 2022
priority pro rok 2022:
1) volby do Evropského parlamentu v roce 2024
2) jak krize COVID-19 ovlivnila demokratickou diskusi a dodržování základních práv
3) inovativní demokratické přístupy a nástroje („e-demokracie“)
4) boj proti dezinformacím a jiným formám zasahování do debaty o demokracii
5) diskuse a akce související s naším klimatem
a životním prostředí

Maximální délka trvání projektu je stanovena na 24 měsíců. Do projektu musí být zapojeny organizace z minimálně 3 zemí programu (1 žadatel a 2 partneři). Aktivity se musí konat v zemích zapojených do programu CERV. Maximální výše grantu není stanovena. Předpokládané předfinancování projektu je stanoveno na 60%.

Výzva Evropská paměť s uzávěrkou 24. března 2022
priority pro rok 2022:
1) připomínka, výzkum a vzdělávání o zločinech spáchaných za totalitních režimů
2) odpor, demokratický přechod a demokratická konsolidace v EU
Podporováno je zapojení politických iniciativ, jakými jsou Strategie EU pro boj proti antisemitismu, Akční plán EU pro boj proti rasismu na období 2020–2025, Strategický rámec EU pro Romy pro rovnost, začlenění a participaci.

Horní hranice financování grantu také není stanovena a může být na základě hodnocení snížena. Předfinancování se předpokládá ve výši 60%. Pro realizaci je potřeba zapojit mimo žadatele alespoň jednoho zahraničního partnera. Trvání projektu je předpokládáno v rozmezí 12 až 24 měsíců, nicméně v relevantních případech je možné dobu trvání prodloužit.

Výzva Sítě měst s uzávěrkou 24. března 2022
priority pro rok 2022:
1) posílení evropského a demokratického rozměru rozhodovacího procesu EU
2) podpora svobodných a spravedlivých voleb v Evropě
3) posílení pocitu sounáležitosti s Evropou podporou diskuse o budoucnosti Evropy
4) reflexe dopadu pandemie COVID-19 na místní komunity

Vytváření sítí měst a obcí musí být realizováno v minimálně dvou zemích zapojených do programu CERV a do aktivit projektu je třeba zapojit občany municipalit z alespoň 5 zemí. Strop rozpočtu není stanoven, ale mohou jej hodnotitelé v relevantních případech snížit. Předfinancování v této podoblasti může být také až 60%. Maximální délka trvání projektu je taktéž stanovena na 24 měsíců.

Výzva Partnerství měst s uzávěrkou 24. března 2022
priority pro rok 2022:
1) zvyšování povědomí o bohatství kultury a jazykové rozmanitosti Evropy
2) zvyšování povědomí o důležitosti posílení evropského integračního procesu založeného na solidaritě
3) podpora pocitu sounáležitosti s Evropou prostřednictvím debaty o EU a budoucnosti Evropy
4) úvahy o dopadu pandemie COVID-19 na místní společenství

Předkládány jsou projektové záměry na setkání občanů municipalit alespoň z 2 zemí zapojených programu. Celý projekt smí trvat maximálně 12 měsíců. Horní hranice finanční podpory je limitována částkou 30 000 EUR. Předfinancování však v této podoblasti není možné. Grant pokrývá výdaje na cestování a ubytování v souladu s paušálními částkami.

Dokumenty k jednotlivým výzvám naleznete na Portálu pro žadatele: Funding & tenders – CERV

Pro konzultaci konkrétních projektových záměrů můžete oslovit
Národní kontaktní místo programu CERV pro Českou republiku:
Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.
Oddělení evropských programů a fondů, Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz

Autor: Pavel Hradecký, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek