Vnější obchodní vztahy v listopadu 2021

EU prověřila přímé zahraniční investice mířící do EU i zboží dvojího užití

  • Komise hodnotila kontrolní mechanismy ve vztahu k přímým zahraničním investicím a zboží dvojího užití

Krátce…

EU prověřila přímé zahraniční investice mířící do EU i zboží dvojího užití

  • Komise je spokojená s fugnováním prověřovacího mechanismu zahraničních investic.
  • Rovněž zhodnotila kontrolu vývozu ve vztahu ke zboží dvojího užití.

Komise 23. 11. 2021 zveřejnila zprávu hodnotící uplatňování nařízení o prověřování přímých zahraničních investic (č. č. 452/2019) po roce od jeho vstupu v platnost a zprávu o kontrole vývozu. Komise prověřila fungování prověřovacího mechanismu 400 zahraničních investic. Podle tohoto nařízení členské státy a Komise mají spolupracovat na zajištění toho, aby jakákoliv přímá zahraniční investice, která může představovat bezpečnostní riziko pro členské státy EU nebo kritická aktiva EU, byla účinně prověřena. Nejčastěji  se jedná o výrobní odvětví, ICT, velkoobchod a maloobchod. Oznamované investice pocházejí nejčastěji z USA, VB, Číny, Kanady a SAE. V rámci investic posouzených Komisí do konce června 2021 80 % nezavdalo důvod pro další šetření a stanovisko bylo vydáno u méně než 3 % z 265 prověřovaných případů (více v příspěvku „Mechanismus pro prověřování zahraničních investic je již funkční”, Vnější obchodní vztahy v říjnu 2020). Předložená zpráva o kontrole vývozu je poslední před před vstupem revidovaného nařízení o kontrolách vývozu v platnost. Podle ní představuje vývoz zboží dvojího užití přibližně 2,3 % celkového vývozu EU. Členské státy přezkoumaly přes 30 tis. žádostí o vývoz s možným vojenským využitím, z toho v 603 případech (0,02 % celkového vývozu) byl vývoz zablokován. Nové nařízení č. 821/2021 vstoupilo v platnost v září 2021 (více v příspěvku „EU přijala nová pravidla týkající se zboží dvojího užití”, Vnější obchodní vztahy v květnu 2021).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality