Nejlepší čas na radikální transformaci je právě teď, říká odborník na zelené investice Julian Toth

23.12.2021
Euroskop.cz

Summit o změně klimatu COP26 přinesl řadu významných kroků, které byly učiněny na cestě za ekologičtější a udržitelnější planetou. Jedním z nich bylo vytvoření Rady pro mezinárodní standardy udržitelnosti, která má za úkol sladit výkaznictví ESG. Co to ESG je a proč je tato iniciativa potřeba řekl v rozhovoru pro Euroskop provozní ředitel Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC) Julian Toth.

Mezi hlavní priority Evropské komise patří klima a životní prostředí. Jak se tento cíl dotýká investic v rovině soukromého i veřejného sektoru?

Evropská unie nastavila tyto priority a poslala tak jasný signál finančním trhům a byznysům v EU, jakým směrem se bude ekonomika v dalších letech ubírat. Má být udržitelná, více spravedlivá, transparentní a odolnější. Tento signál skrze nová nařízení Evropské unie postupně mění, jak věci vyrábíme, konzumujeme, využíváme energii, cestujeme atd. Dohromady tyto změny vytvářejí nové investiční příležitosti. Nejlépe si to lze představit tak, že EU je řidič vozidla, který skrze svou politiku a legislativu udává směr, kam ekonomika směřuje. V tomto případě je finanční sektor motor, který nás tam má dopravit.

V této souvislosti mohou občané EU narazit na nové pojmy jako například ESG investování, také známe jako „sociálně odpovědné investování“ nebo „udržitelné investování“. Mohl byste vysvětlit, co tato zkratka znamená a jaká je jeho role v dnešním světě?

V souvislosti s transformací na více udržitelnou ekonomiku se mění i preference toho, kde a jak investoři svůj kapitál investují. Hledají projekty, které jsou udržitelné a zodpovědné. Věří, že takové investice mají tendenci být odolnější, mít větší dlouhodobou hodnotu a být méně riskantní.

Investoři začali kromě finančních faktorů ve své analýze používat i tzv. nefinanční faktory, ty jsou známe pod zkratkou ESG. Tyto tři písmena reprezentují tři hlavní skupiny kritérií, podle kterých investoři hodnotí společnosti. Zkratka E znamená environmentální a zkoumá dopad společnosti na životní prostředí. S značí společenské faktory, do kterých patří například vztah k zaměstnancům. A písmeno G souvisí s vedením společnosti, konkrétně může zkoumat placení daní firmy.

Pokud by byla společnost v kontextu ESG slabě hodnocena, byla by považována více rizikovou investici, což by mohlo mít dopad na ziskovost firmy. ESG je v současnosti velmi velký trend, ale stále se jedná spíše o doplněk k finanční analýze. Investoři se nekoukají pouze na pozitivní a negativní dopad. Výnosnost a profit je stále hlavním cílem.

ESG vs. CSR

V ekonomii existuje teorie, která říká, že lidé upřednostňují současnou spotřebu nad potenciálně vyšší spotřebou v budoucnosti. Obecně, aby si lidé něco odepřeli, musí věřit v to, proč to dělají. Myslíte si, že je dnešní společnost připravena na takovou změnu hodnot od individualismu a maximalismu k odepření si pro dobro společnosti?

To se liší stát od státu. Zaleží na lidech a na tom, jak jsou skeptičtí vůči některým těmto tématům. Například v Rumunsku, na Ukrajině, ale i v Česku jsou lidé podstatně více skeptičtí k udržitelnosti a zelené ekonomice oproti například Švédsku a Dánsku. Toto téma je nicméně v současnosti silně popularizované. Ať už je to Greta Thunbergová, COP26 nebo různé články. Myslím, že stále je téma udržitelnosti v byznysu i ve společnost více chápané mladou generací. Tu čím dál více zajímá, odkud si produkty kupuje, jak jsou vyrobené a jak se firmy chovají. To pak vytváří tlak na společnosti ze zdola.

Doplňuje ESG investování tzv. společenskou odpovědnost firem (CSR) nebo se jedná o odlišný fenomén?

V Čechách je možná pojem CSR víc populární, nicméně by se dal považovat za jakéhosi předchůdce ESG. Existují ale mezi nimi rozdíly v rámci přístupu, účelu a detailu.

CSR jako přístup nemá jistou definici. Je to spíš taková interní iniciativa ve společnostech, které se snaží být více zodpovědní. Interní, protože není kontrolovaná zvenku. Je to proaktivní rozhodnutí společnosti. Problém je ale to, že v mnohých společnostech se CSR nikdy nedostalo do jádra firmy. Je spíše doplňkem nebo extra aktivitou ve strategii. Když nastane krize, mnohdy finanční, jsou CSR aktivity často zrušeny, protože firma potřebuje šetřit.

ESG se oproti CSR zaměřují na reálné měřitelné změny a jsou postavené na velmi konkrétních indikátorech environmentální a společenské zodpovědnosti. Na rozdíl od CSR jsou přímo začleněné do jádra společnosti a její strategie. Jsou více kvantitativní, lépe měřitelné a transparentní. Proto jsou více populární pro investory, kteří potřebují co nejvíce informací pro své investiční rozhodnutí.

Julian Toth

Julian Tóth

Julian Toth je provozním ředitelem Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), pražského think-tanku zaměřeného na udržitelné finance v regionu střední a východní Evropy. V rámci svých aktivit spolupracuje s několika soukromými i veřejnými institucemi v otázkách týkajících se přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Před touto rolí strávil několik let v investiční společnosti BlackRock ve Velké Británii. Je držitelem magisterského titulu z ekologické ekonomie na University of Edinburgh a bakalářského titulu v oboru business management.

Zaváhání se prodraží

Pojem ESG investování zatím nepronikl do mainstreamu oproti například Green Deal neboli Zelené dohodě. Jakou roli v ní takový nástroj hraje?

ESG je klíčový faktor k naplnění cílů pod Zelenou dohodou. Ta představuje skupinu nových politik a nařízení, které mají bojovat proti environmentálním problémům jako je klimatická změna, ztráta biodiverzity apod. tím, že podporuje přesun kapitálu do víc zodpovědných a udržitelných aktivit. Součástí Zelené dohody jsou různé nástroje a nařízení, která zvyšují transparentnost na trhu. ESG analyzuje nefinančních informace, které umožní investorům vykonat hlubší analýzu a ujistit se, že investují do společnosti, které jsou více zodpovědné a udržitelné, a tedy přispívá k cílům Zelené dohody.

Od roku 2020 se svět potýká s pandemií covidu-19, která má závratné důsledky na ekonomiky a přináší s sebou nové výzvy. Udržitelné kroky jsou často kompromisem mezi výdělkem a dopadem na společnost. Je teď správný čas na takovou radikální transformaci?

Vzhledem k naléhavosti klimatické krize je nejlepší čas právě teď, a to i díky změně v myšlení a prioritách mladší generace, ale i obecně ve společnosti, co se týče udržitelnosti a zelené ekonomiky. Lidé začali lépe chápat negativní dopad, které mohou nezodpovědné ekonomické aktivity mít na životní prostředí. Covid-19 ji sice zpomalil, ale zároveň i vytvořil podmínky na obnovu a budování lepší ekonomiky. Pandemie ukázala důležitou věc, a to že vlády spolu dokážou spolupracovat a rozhodnout se pro mimořádně radikální opatření pro dobro společnosti. To by se dalo aplikovat i na klimatickou změnu. Ta možná není tak vidět jako covid-19 a je těžší její dopady pochopit, ale pokud tato těžká rozhodnutí neuděláme a nebudeme investovat do transformace ekonomiky co nejdříve, bude to později složitější a dražší.

Role digitalizace v zelené transformaci ekonomiky

ESG investování s sebou přináší řadu výhod, jaké jsou nedostatky?

ESG určitě nedostatky má. Stále je to nový a nedokonalý přístup. Hlavní výzvou je, že ESG faktory nejsou lehce kvantifikovatelné a měřitelné. Lehce se dá změřit uhlíková stopa, těžce se měří vykořisťovaní zaměstnanců. Také geografický kontext v rámci ESG často chybí. Průměrný environmentální dopad se bude v Indii a ve Švédsku lišit. Dále nejsou ESG informace, které firmy dodávají, auditované. Jsou to samo reportované informace, nejsou tedy ověřené. To se EU snaží změnit přes novou legislativu, která by zavedla audity vykázaných informací jako povinné. V neposlední řadě existuje spoustu různých standardů výkaznictví. Různé firmy používají různé indikátory a je těžké určit, které jsou lepší, a je těžké je porovnat.

Jakou roli v ESG investicích hraje další z priorit Evropské komise – digitalizace?

Celou dobu se bavíme o ESG informacích a reportingu a všechny tyto informace jsou data. Toto velké množství dat musí být posbírané, analyzované a používané. Přesně proto je spolu s udržitelností jedna z priorit Evropské unie digitalizace, aby měly státy nastavenou silnou digitální strukturu a tedy i přes kvalitu dat přispět k naplnění Zelené dohody.

Autor: Euroskop.cz, text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality