Investiční strategie Global Gateway: Brána EU do světa


Petr Pospíšil, Euroskop, 3.1.2022

Pandemie covid-19 dala Evropě i světu pocítit, že mezinárodní spolupráce je klíčová k tomu, aby státy dokázaly čelit hrozbám současnosti. Do popředí se dostaly oblasti, jako jsou dodavatelské řetězce, výroba a skladování zdravotnických pomůcek či logistické zajištění distribuce medicínského vybavení do jiných zemí a kontinentů. Na větší propojenost Evropy a ostatních kontinentů se zaměřuje evropská investiční strategie pojmenovaná „Global Gateway“.

Strategie Global Gateway nevznikla ve vzduchoprázdnu. Navazuje na strategii EU pro propojení Evropy a Asie z roku 2018. Představení plánu rovněž reaguje na závazek čelních představitelů skupiny G7 z června minulého roku vytvářet a posilovat transparentní partnerství v oblasti infrastruktury založená na hodnotách a vysokém standardu a odpovědět na potřebu rozvoje globální infrastruktury. Unijní strategie Global Gateway je evropským protipólem americké iniciativy „Build Back Better World“, se kterou se hodlá vzájemně doplňovat. Má rovněž přispět k plnění cílů stanovených Agendou OSN pro udržitelný rozvoj a Pařížskou dohodou.

Ke spuštění strategie došlo na začátku prosince minulého roku. Cílem plánu je podpořit taková spojení, která jsou inteligentní, bezpečná a čistá. Tematický záběr oblastí, z nichž mohou tato řešení nalézt uplatnění, je široký. Zahrnuje pět prioritních sektorů: digitální oblast, ochrana klimatu a energetika, doprava, zdraví a oblast vzdělávání a výzkumu. Fyzická infrastruktura, podpořená z plánu Global Gateway, může zahrnovat například optické kabely, dopravní koridory nebo vedení pro přenos čisté energie.

Plán podpoří otevřený internet a bezpečné dodavatelské řetězce

V rámci digitální oblasti se EU zaměří například na podporu projektů prosazujících otevřený a bezpečný internet. Prioritou v environmentální a energetické oblasti bude podpora investic směřujících k zelenější energetice. Podpořené investice v oblasti dopravy zase budou nejčastěji disponovat atributy zelené, inteligentní a bezpečné. Velký důraz bude jistě s ohleden na covid-19 kladen na zdravotní sektor. V něm se Global Gateway zaměří na posílení dodavatelských řetězců a výrobu vakcín. A konečně v páté prioritní oblasti, vzdělávání a výzkum, si EU předsevzala investovat do zkvalitnění vzdělávacího procesu, zejména s ohledem na dívky a zranitelné skupiny.

Detailní přehled konkrétních cílů a plánovaných kroků naleznete v tabulce níže:

Digitální transformace v souladu s evropskými hodnotami a normami
 • spolupracovat s partnerskými zeměmi na zavádění digitálních sítí a infrastruktur, jako jsou podmořské a pozemní kabely z optických vláken, zabezpečené kosmické komunikační systémy a cloudové a datové infrastruktury, které společně poskytují základ pro výměnu dat, spolupráci v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělou inteligenci a pozorování Země
 • upřednostňovat nedostatečně pokryté regiony, země a obyvatelstvo, aby se překlenula globální digitální propast a posílilo bezpečné digitální propojení jak na lokální úrovni, tak i s Evropou a se světem
 • podporovat ekologická datová centra a zavádění podmořských kabelů vybavených senzory pro monitorování oceánů, aby se minimalizovala environmentální stopa digitální infrastruktury
Energetické propojení na podporu ekologické transformace
 • investovat do infrastruktury a podporovat regulaci s cílem připravit půdu pro přechod na čistou energii v partnerských zemích
 • spolupracovat s partnerskými zeměmi s cílem umožnit jim spravedlivou transformaci energetiky a zároveň diverzifikovat dodávky čisté energie
 • podporovat regionální energetickou integraci, energetickou účinnost, energii z obnovitelných zdrojů (včetně inteligentních sítí) a spravedlivou transformaci
 • spolupracovat s partnerskými zeměmi, které mají potenciál rozvíjet svou výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, a podporovat vytváření konkurenčních trhů, které umožní, aby s tímto vodíkem vyrobeným mimo EU bylo možné obchodovat na mezinárodní úrovni bez vývozních omezení nebo narušení cen
 • spolupracovat s partnerskými zeměmi na investicích do infrastruktury pro rozvoj udržitelných a odolných hodnotových řetězců surovin
Udržitelné, inteligentní, odolné, inkluzivní a bezpečné dopravní sítě
 • podporovat celosvětové investice do infrastruktury, které vytvářejí udržitelné, inteligentní, odolné, inkluzivní a bezpečné dopravní sítě ve všech druzích dopravy, včetně železnic, silnic, přístavů, letišť, jakož i logistiky a hraničních přechodů, a to v multimodálním systému
 • realizovat projekty dopravní infrastruktury, které podporují udržitelný rozvoj partnerských zemí, snižují emise skleníkových plynů a umožňují diverzifikaci jejich dodavatelských řetězců
 • usilovat o to, aby Evropa navázala na své postavení světového dopravního uzlu
Zdraví
 • spolupracovat s partnerskými zeměmi na diverzifikaci jejich farmaceutických dodavatelských řetězců
 • Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) přispěje k odstraňování překážek v rámci mezinárodního dodavatelského řetězce a naváže úzkou spolupráci s globálními partnery s cílem předcházet budoucím mimořádným situacím v oblasti zdraví a posílit globální dohled
Vzdělávání a výzkum
 • investovat do kvalitního vzdělávání, včetně digitálního, a spolupracovat s partnerskými zeměmi na posílení spolupráce v oblasti výzkumu a inovací
 • talentová partnerství usnadní mobilitu mladých odborníků a stážistů z partnerských zemí do Evropy za účelem zaměstnání nebo odborné přípravy
 • program Horizont Evropa zahrnuje příležitosti pro výzkum založený na spolupráci a pro mobilitu výzkumných pracovníků na mezinárodní, meziodvětvové a mezioborové úrovni. Program Horizont Evropa nyní rovněž nabízí tuto možnost přidruženým zemím nacházejícím se kdekoli na světě, které sdílejí základní hodnoty a mají silný vědecký, technologický a inovační profil
 • investovat do kulturní spolupráce mezi Evropany a občany v partnerských zemích

Zdroj: Evropská komise: Otázky a odpovědi týkající se strategie Global Gateway. Brusel, 1. prosince 2021.

Strategie Global Gateway se bude řídit šesticí klíčových zásad. Tu první představují demokratické hodnoty a vysoké standardy. Bude se klást důraz na to, aby se respektovaly zásady právního státu, ochrany lidských práv, práv duševního vlastnictví či transparentního zadávání veřejných zakázek. Projekty by neměly vést k neúměrnému zadlužení či vzniku přílišné závislosti. Druhou zásadou ovládající strategii Global Gateway je transparentnost a řádná správa věcí veřejných. Přístup k veřejným zakázkám bude otevřený a veřejné konzultace ohledně plánovaných iniciativ budou probíhat se všemi dotčenými stranami včetně občanské společnosti.

Partnerství zohlední potřeby třetích zemí i strategické zájmy Unie

Velice důležitou zásadu, na níž je plán Global Gateway vystavěn, představují rovnoprávná partnerství. Znamená to, že EU s třetími zeměmi bude spolupracovat jako rovný s rovným. Během koncipování projektů se vždy vezmou v potaz kapacity a zjištěné potřeby třetích zemí, projekty zároveň zohlední strategické zájmy Unie.

Global Gateway - klíčové zásady
Klíčové zásady investiční strategie Global Gateway. Zdroj: Evropská komise

Čtvrtý určující princip představuje ekologický a čistý charakter podpořených projektů. Global Gateway bude představovat klimaticky neutrální plán, mající za cíl podporu udržitelného rozvoje a ekologické transformace. Pátou zásadou je zaměření na bezpečnost. Zajištění bezpečných dodavatelských řetězců a odolné globální ekonomiky je strategickým zájmem Evropské unie. Nástroje konektivity budou muset být důvěryhodné a odolné proti různorodým hrozbám v čele s hybridními a kybernetickými. Rovněž musí být zaručeno, že občané nebudou čelit sledování ze strany veřejných orgánů nebo soukromých korporací. Šestou a poslední klíčovou zásadou je snaha o stimulaci investic soukromého sektoru.

300 miliard eur uvolní rozvojové banky i rozpočtové nástroje

Hlavním nástrojem, který strategie Global Gateway zahrnuje, je shromáždění prostředků ve výši 300 miliard eur na investice v probíhajícím rozpočtovém období 2021-2027. Strategie je výsledkem spolupráce několika aktérů označovaných pojmem „tým Evropa“. Tým Evropa tvoří instituce EU, členské státy (a jejich finanční a rozvojové orgány), dále Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Důležitou roli při koordinaci činnosti s partnerskými zeměmi a výběru projektů k podpoře budou sehrávat rovněž zastoupení Evropské unie v třetích zemích.

UvdL - Global Gateway
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při představení investiční strategie Global Gateway. Zdroj: Evropská komise

Z jakých konkrétních unijních rozpočtových nástrojů strategie Global Gateway prostředky získá? Nejvýraznější segment finančního koláče ve výši 145 miliard eur zajistí evropské finanční a rozvojové instituce. Druhý nejvýraznější podíl, 135 miliard eur, se uvolní z Evropského fondu pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+) za účelem zaručených investic do infrastrukturních projektů. Další 18 miliard poputuje ze sekce unijního rozpočtu vyhrazené na financování grantů. Portfolio zdrojů zahrnuje rovněž programy InvestEU, Horizont Evropa, iniciativu Interreg a Nástroj předvstupní pomoci NPP III.

Cílem je stimulovat investice soukromého sektoru

Možnost podpory projektů a iniciativ díky nástroji Global Gateway má rovněž napomoci k podnícení investic ze strany soukromého sektoru. Motivace má spočívat zejména v poskytování grantů, půjček či záruk umožňujících snížení investičního rizika. Unie partnerům rovněž poskytne technickou pomoc, potřebnou pro realizaci úspěšných, důvěryhodných projektů.

Kromě finančních prostředků Unie rovněž uvažuje o založení speciálního Evropského nástroje pro vývozní úvěry. K dosavadní podpoře ve formě vývozních úvěrů na národní úrovni by se tak přidala i možnost evropské podpory, čímž by se posílila kapacita i konkurenceschopnost evropských firem. Podniky mající sídlo na území EU by díky tomuto nástroji mohly využívat spravedlivějších podmínek při svých podnikatelských aktivitách na území třetích zemí, kde často čelí místní konkurenci, která mnohdy čerpá nemalou finanční podporu od svých vlád.

Více informací o investiční strategii Global Gateway naleznete v přiložené brožuře či na webu Evropské komise.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek