Doprava v prosinci 2021

Komise představila balík zelených návrhů v oblasti dopravy

Komise chce urychlit budování sítě TEN-T a podpořit železniční přepravu

Komise představila balík zelených návrhů v oblasti dopravy

Komise chce urychlit budování TEN-T, navrhuje nový milník v roce 2040. Dalším cílem je zpřístupnění a rozšíření přeshraniční přepravy na železnici.Města zapojená do sítě TEN-T mají vypracovat plány udržitelné městské mobility. 

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Action plan to boost long distance and cross-border passenger rail (COM(2021)810)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The New EU Urban Mobility Framework (COM(2021)811)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network, amending Regulation (EU) 2021/1153 and Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulation (EU) 1315/2013 (COM(2021)812)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (COM(2021)813)

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the extension of the trans-European transport network (TEN-T) to neighbouring third countries (COM(2021)820)

  • Komise 14. 12. 2021 představila balík 4 návrhů v oblasti dopravy s cílem modernizovat odvětví a přiblížit se k cíli Zelené dohody pro Evropu v podobě snížení emisí o 90 %. Návrhy se týkají mj. modernizace a propojení sítě TEN-T, zvýšení objemu železniční dopravy, inteligentních systémů dopravy a městské mobility.

Pozadí

Jedná se o 2. balík návrhů na podporu přechodu na čistší a ekologičtější dopravu od zveřejnění Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, kterou vydala Komise v prosinci 2020 (více v příspěvku „Komise představila plán ekologické, inteligentní a cenově dostupné mobility”, Doprava v prosinci 2020). Tato strategie představuje plán, který má nasměrovat odvětví dopravy ke splnění cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu. Komise ve strategii mj. oznámila akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy. 

Transevropská dopravní síť (TEN-T) je síť železnic, vnitrozemských vodních cest, krátkých námořních tras a silnic v celé Evropské unii, která propojuje 424 velkých měst s přístavy, letišti a železničními terminály. Po jejím dokončení se má zkrátit doba cestování mezi těmito městy, např. vlakem z Kodaně do Hamburku to bude trvat 2,5 hod. místo dnešních 4,5 hod. Doposud byly stanoveny 2 časové milníky, vybudování hlavní sítě do roku 2030 a vybudování globální sítě do roku 2050.

Klíčové a sporné body

Návrh revize nařízení o TEN-T a sdělení Komise se zaměřuje na vyřešení chybějícího spojení TEN-T. Komise vyžaduje, aby do roku 2040 mohly vlaky jezdit rychlostí alespoň 160 km/h a na kanálech a řekách byly po minimální počet dní v roce zabezpečeny dobré plavební podmínky. Do roku 2040 se rovněž má zavést na celé síti TEN-T Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) a vnitrostátní systémy se mají odstranit. V otázce železničního propojení Komise žádá vybudování většího počtu překládkových terminálů (více překládkových uzlů a multimodálních terminálů ve městech s cílem usnadnit multimodalitu, zejména na posledních úsecích osobní nebo nákladní přepravy), zlepšení manipulační kapacity nákladních terminálů, zkrácení čekací doby na železničních hraničních přechodech (max. 15 min.), vypravování delších vlaků a možnost přepravy nákladních automobilů po celé železniční síti. Rok 2040 stanovuje jako novou průběžnou lhůtu, do níž se má pokročit v budování hlavních úseků sítě, a rok 2050 jako lhůtu pro dokončení širší, globální sítě. Požaduje, aby všech 424 velkých měst zapojených do sítě TEN-T vypracovalo plány udržitelné městské mobility. Předložený návrh přináší mj. i 9 „evropských dopravních koridorů“ představujících hlavní tepny dopravy EU, které integrují bývalé koridory hlavní sítě s koridory pro železniční nákladní dopravu. V oblasti dobíjecí infrastruktuy vyžaduje dostatečnou kapacitu pro osobní automobily, dodávky a nákladní automobily ve vzdálenosti 60 km v každém směru do roku 2025 na hlavní síti a do roku 2030 na rozšířené hlavní a globální síti.

Předložený akční plán na podporu dálkové a přeshraniční železniční dopravy má přispět k cíli do roku 2030 zdvojnásobit a do roku 2050 ztrojnásobit objem vysokorychlostní železniční dopravy. Nárůstu podílu přeshraniční železniční dopravy má pomoci mj. uživatelsky vstřícný multimodální prodej jízdenek (návrh o multimodální dopravě, který chce Komise předložit v roce 2022), zjednodušení vyhledávání nejvýhodnějších spojení či větší podpora cestujícím při narušení dopravy. Komise chce posoudit možnost osvobození vlakových jízdenek od DPH. V roce 2022 Komise plánuje předložit návrhy na úpravu pravidel na sestavování jízdních řádů a řízení kapacit s cílem zrychlit přeshraniční spoje. V roce 2023 chce Komise předložit pokyny pro stanovení poplatků za přístup k tratím. 

Směrnicí o inteligentních dopravních systémech se řídí poskytování inteligentních dopravních systémů na síti TEN-T. Novelizace směrnice o inteligentních dopravních systémech má zajistit zpřístupnění některých údajů v síti TEN-T v digitálním formátu reflektujíc nové možnosti včetně vzniku aplikací pro mobilitu. Směrnice má nyní pokrývat i multimodální informační služby, služby rezervací a prodeje jízdenek, komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou a automatizovanou mobilitu.

Nový rámec pro městskou mobilitu se má zaměřit na problémy týkající se emisí, hluku a dopravních kolon s akcentem na technologie s nulovými emisemi, výstavbu multimodálních uzlů a digitální řešení. V roce 2022 navrhne Komise doporučení členským státům EU ohledně vypracování vnitrostátních plánů na pomoc městům při rozvoji jejich plánů mobility, které se mají soustředit na veřejnou dopravu, chůzi a jízdu na kole, a také pokyny pro udržitelnější provoz taxislužeb a dalších typů přeprav na vyžádání.

Předpokládaný další vývoj

Již předložené legislativní akty budou postoupeny k projednání Radě a EP. V roce 2022 avizuje Komise předložit další návrhy.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality