Hospodářská soutěž v prosinci 2021

Komise přijala nové pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí, Komise aktualizovala pokyny pro státní podporu v oblasti rizikového financování a vývozu

Státní podpora v oblasti životního prostředí by se měla rozšířit Podpora rizikového financování pro začínající a menší podniky se má posílit

Krátce…

Komise přijala nové pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Komise che ukončit státní podporu nejvíce znečišťujícím palivům.Naopak podpora v environmentální oblasti může dosáhnout až 100 %.

Komise 21. 12. 2021 schválila revizi pokynů pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky (tzv. pokyny CEEAG). Cílem úpravy je dosažení souladu se strategickými prioritami Komise, primárně Zelenou dohodou pro Evropu a dalšími legislativními změnami v této oblasti. Podpora se týká mj. oblasti obnovitelných zdrojů energie, opatření v oblasti energetické účinnosti, podpory čisté mobility, infrastruktury, oběhového hospodářství, snižování znečištění, ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a také opatření k zajištění bezpečnosti dodávek energie. Pokyny, které formálně začnou platit přijetím v lednu 2022, rozšiřují kategorie investic a technologií, které mohou členské státy podporovat. Revidovaná pravidla umožňují výši podpory za určitých podmínek až do 100 % a zavádí např. nový nástroj rozdílové smlouvy o uhlíku. Podporované oblasti jsou zahrnuty v nových nebo aktualizovaných oddílech pokynů. Zavádí změny stávajících pravidel týkajících se snížení některých poplatků za elektřinu pro energeticky náročné uživatele kvůli omezení rizika, že dojde k přesunu do oblastí s méně přísnými podmínkami na regulaci negativních dopadů na životní prostředí. Pokyny CEEAG uplatňují snížení na všechny odvody financující dekarbonizaci a sociální politiky. K dekarbonizaci mají být společnosti motivovány i vázáním snížení poplatků na odhodlání příjemců omezit svou uhlíkovou stopu. Pokyny mají také zahrnout záruky, aby podpora byla poskytována účelně a v nezbytném rozsahu s ohledem na hospodářskou soutěž včetně konzultace členských států se zúčastněnými stranami. Má dojít k ukončení dotací na nejvíce znečišťující paliva. Podle Komise je nepravděpodobné, že by byla schválena opatření zahrnující nové investice do zemního plynu, pokud se neprokáže, že investice jsou slučitelné s cíli Unie v oblasti klimatu do roku 2030 a 2050, čímž se má usnadnit přechod od paliv způsobujících vyšší míru znečištění, aniž by došlo k závislosti na technologiích, které by mohly bránit širšímu rozvoji čistších řešení. Zjednodušení má přinést např. zrušení požadavku na individuální oznamování velkých ekologických projektů schvalovaných Komisí. Tyto pokyny doplňují nařízení GBER, které prochází aktuálně revizí (více v příspěvku „Komise zjednodušuje pravidla pro poskytování podpory“, Hospodářská soutěž v červenci 2021 a v příspěvku „Komise chce změnit regulaci poskytování státní podpory”, Hospodářská soutěž v říjnu 2021). 

Komise aktualizovala pokyny pro státní podporu v oblasti rizikového financování a vývozu

Rizikové financování pro začínající či menší podniky má být dostupnější, chce Komise.V oblasti krátkodobého pojištění vývozních úvěrů má dojít ke zrovnoprávnění podmínek pro soukromé i veřejné pojistitele, tak pro dovozce z různých členských států EU.

Komise 6. 12. 2021 přijala revizi pokynů pro rizikové financování, tj. podporu členských států směřovanou začínajícím podnikům, MSP a podnikům se střední kapitalizací zaměřujících se zejména na inovace a růst. Cílem je usnadnit jim přístup k financování. Podpora je poskytována prostřednictvím finančních nástrojů a fiskálních opatření s cílem nalákat další soukromé investice. Předmětem změny je zjednodušení požadavků a vyjasnění pokynů. Pokyny zahrnují oblast, která nespadá pod nařízení GBER. Téhož dne Komise rovněž přijala revizi sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů. Cílem je zajistit rovné podmínky jak pro soukromé, tak veřejné pojistitele vývozních úvěrů, tak pro dovozce z různých členských států. Vývozní úvěry umožňují zahraničním odběratelům zboží a služeb odložit platbu. Odklad platby s sebou nese úvěrové riziko pro prodávající, proti kterému se pojistí (pojištění vývozních úvěrů). Sdělení například mění kritéria způsobilosti pro MSP, které mohou za určitých okolností státní pojištění využívat. Zatímco podle předchozích pravidel existovala tato možnost pro MSP s ročním vývozním obratem do 2 mil. €, v novém sdělení byla prahová hodnota zvýšena na 2,5 mil. €. Kvůli pandemii COVID-19 rozhodla Komise v březnu 2020 rozšířit dostupnost krátkodobého pojištění vývozních úvěrů tím, že veřejným pojistitelům dočasně umožní zasáhnout a poskytovat pojištění pro vývoz do všech zemí. Došlo tedy k úpravě seznamu zemí s neobchodovatelnými riziky. Tento režim bude ukončen na základě rozhodnutí z listopadu 2021 do 31. 3. 2022 (více v příspěvku „EU opět prodloužila dočasný rámec státní podpory a zhodnotila připravenost antimonopolní politiky na nové výzvy”, Hospodářská soutěž v listopadu 2021, v příspěvku „Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky”, Hospodářská soutěž v lednu 2021 a v příspěvku „Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory”, Hospodářská soutěž v říjnu 2020). Oboje pokyny budou platit od 1. 1. 2022.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality