Informační společnost v lednu 2022

Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech a zásadách

Komise chce stanovit v prohlášení digitální práva a zásady v souvislosti s digitální transformací

Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech a zásadách

Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech a zásadách ve prospěch všech v EU.Cílem návrhu prohlášení o digitálních právech a zásadách je poskytnout každému jasný záchytný bod o povaze digitální transformace, kterou EU podporuje a obhajuje.Návrh prohlášení obsahuje práva a zásady digitální transformace, jako je důraz na uživatele a jejich práva, podpora solidarity a začleňování, zajištění svobody volby v online prostředí, podpora účasti v digitálním veřejném prostoru, zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a posílení postavení jednotlivců a podpora udržitelnosti digitální budoucnosti.80 % občanů EU považuje za užitečné, aby EU definovala a prosazovala společnou evropskou vizi digitálních práv a zásad.Jakmile prohlášení stvrdí všechny výše uvedené instituce, měl by být rovněž stanoven přístup k digitální transformaci, který chce EU prosazovat po celém světě.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu (KOM(2022)27)

Evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu (KOM(2022)28)

Pozadí

Komise představila v březnu 2021 svou vizi digitální transformace Evropy do roku 2030 ve sdělení Digitální kompas: Evropské pojetí digitální dekády (více v příspěvku „Komise představila cíle digitální transformace do roku 2030”, Informační společnost v březnu 2021). Na tomto základě Komise v září 2021 zavedla rámec správy a řízení, aby bylo zajištěno plnění digitálních cílů stanovených v programu Cesta k digitální dekádě. Komise rovněž uspořádala otevřenou veřejnou konzultaci, která ukázala, že zavedení evropských digitálních zásad má širokou podporu: 80 % občanů EU považuje za užitečné, aby EU definovala a prosazovala společnou evropskou vizi digitálních práv a zásad. Na toto téma byl veden i zvláštní průzkum Eurobarometru. V rámci každoročních průzkumů Eurobarometru se budou shromažďovat kvalitativní údaje o tom, jak občané vnímají uplatňování digitálních zásad zakotvených v prohlášení v EU.

Klíčové a sporné body

Cílem návrhu prohlášení o digitálních právech a zásadách je poskytnout každému jasný záchytný bod o povaze digitální transformace, kterou EU podporuje a obhajuje. Měl by být rovněž vodítkem pro tvůrce politik a podniky při zacházení s novými technologiemi. Práva a svobody zakotvené v právním rámci EU a evropské hodnoty vyjádřené těmito zásadami musí být dodržovány v online i offline prostředí. 

Návrh prohlášení obsahuje práva a zásady digitální transformace, jako je důraz na uživatele a jejich práva, podpora solidarity a začleňování, zajištění svobody volby v online prostředí, podpora účasti v digitálním veřejném prostoru, zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a posílení postavení jednotlivců a podpora udržitelnosti digitální budoucnosti. Tato práva a zásady by měly doprovázet obyvatele EU v jejich každodenním životě. Jde o cenově dostupnou a vysokorychlostní digitální konektivitu všude a pro všechny, dobře vybavené učebny a digitálně zdatné učitele, bezproblémový přístup k veřejným službám, bezpečné digitální prostředí pro děti, právo odpojit se po pracovní době, dostupnost snadno srozumitelných informací o dopadu digitálních produktů na životní prostředí a kontrolu nad tím, jak jsou osobní údaje uživatelů využívány a komu jsou předávány.

Prohlášení vychází z nejen z práva EU, od Smluv až po Listinu základních práv, ale také z judikatury SD EU. Staví na zkušenostech evropského pilíře sociálních práv. Prosazování a uplatňování zásad stanovených v prohlášení bude společným politickým závazkem a odpovědností na úrovni EU i členských států v rámci jejich pravomocí. Aby se zajistilo, že prohlášení bude mít konkrétní účinky v praxi, navrhla Komise v září 2021, že bude prostřednictvím výroční zprávy o stavu digitální dekády sledovat pokrok v realizaci digitální transformace, vyhodnocovat nedostatky a poskytovat doporučení pro přijetí dalších opatření.

Další předpokládaný vývoj

EP a Rada by měly návrh prohlášení projednat a nejpozději do léta 2022 jej stvrdit na nejvyšší úrovni. Jakmile prohlášení stvrdí všechny výše uvedené instituce, měl by být rovněž stanoven přístup k digitální transformaci, který chce EU prosazovat po celém světě.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality