Životní prostředí v lednu 2022

Komise rozhoduje o zahrnutí plynu a jádra do taxonomie, Klima je podle eurobarometru největší výzva EU

Komise konzultuje, jakou finanční podporu bude možné získat pro zemní plyn a jadernou energiiKomise s EP vydaly zvláštní eurobarometr s názvem Budoucnost Evropy.

Krátce…

Komise rozhoduje o zahrnutí plynu a jádra do taxonomie

V EU probíhá klíčová debata o postavení plynu a jádra v rámci pravidel udržitelného financování.Odborníci z členských států mají reagovat na návrh Komise, aby zemní plyn a jaderná energie byly v taxonomii klasifikovány jako udržitelné.

Komise 1. 1. 2022 informovala o zahájení konzultace se skupinou odborníků z členských států pro udržitelné financování a platformou pro udržitelné financování o návrhu znění aktu v přenesené pravomoci vztahujícím se k činnostem v oblasti jaderné energie a plynu. Opatření v rámci taxonomie mají umožnit investorům přeorientovat investice do udržitelnějších technologií a podniků. Taxonomie stanovuje činnosti v oblasti energetiky, které členským státům mají pomoci přejít na klimatickou neutralitu (více v příspěvku „Komise má plán, jak financovat udržitelný růst ekonomiky“, Životní prostředí v březnu 2018, v příspěvku „EU chce stanovit, co je environmentálně udržitelné“, Životní prostředí v září 2019, v příspěvku „Coreper potvrdil dohodu týkající se taxonomie“, Vnitřní trh v prosinci 2019, v příspěvku „Rada přijala jednotný klasifikační systém EU, který má stanovit, co je environmentálně udržitelné“, Životní prostředí v dubnu 2020, v příspěvku „EP schválil taxonomii”, Životní prostředí v červnu 2020, v příspěvku „Komise navrhla akty týkající se udržitelných financí v rámci taxonomie”, Životní prostředí v dubnu 2021 a v příspěvku „EU chce zlepšit udržitelné financování”, Životní prostředí v červenci 2021). Komise se domnívá, že zemní plyn a jaderná energie plní určitou úlohu jako prostředek k usnadnění přechodu k budoucnosti založené převážně na obnovitelných zdrojích. V rámci taxonomie by to znamenalo klasifikovat tyto zdroje energie podle jasných a přísných kritérií (například plyn by měl do roku 2035 pocházet z obnovitelných zdrojů nebo produkovat nízké emise). Kromě toho chce Komise změnit akt v přenesené pravomoci týkající zveřejňování informací v oblasti taxonomie tak, aby investoři mohli určit, zda investice zahrnují činnosti v oblasti zemního plynu nebo jaderné energie a v jakém rozsahu. Do 1 měsíce Komise plánuje po analýze příspěvku odborníků přijmout samotný akt v přenesené pravomoci a předložit jej institucím EU k případným námitkám.

Klima je podle eurobarometru největší výzva EU

Zvláštní euroborometr byl zaměřen na budoucnost Evropy.81 % respondentů rádo žije v EU. 

Komise a EP 25. 1. 2022 vydaly společnou zvláštní edici eurobarometru o budoucnosti Evropy. Podle něj 91 % respondentů ve věku 15–24 let, 84 % osob ve věku 55+ a 87 % všech respondentů souhlasí s tím, že řešení změny klimatu může přispět ke zlepšení jejich zdraví a života. Téměř každý 2. Evropan (49 %) považuje změnu klimatu za hlavní globální výzvu pro budoucnost EU. Pro 88 % Evropanů je důležité zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů, 80 % považuje za důležité, aby se Evropa do roku 2050 stala 1. klimaticky neutrálním kontinentem na světě, a podpořilo růst trhu s vozidly s nulovými a nízkými emisemi. 81 % občanů EU rádo žije v EU, 68 % ji považuje za stabilní místo v neklidném světě a podle 68 % Evropanů nabízí mladým perspektivu do budoucna. Za další globální výzvu je považováno zdraví (34 %) a nucená migrace a vysídlování (cca 30 %). Průzkum s názvem „Budoucnost Evropy” jako podnět pro Konferenci o budoucnosti Evropy byl realizován ve dnech 16. 9.–17. 10. 2021.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality