Předsednické Trio a rozhodování v Radě

Role předsednictví v Radě na šest měsíců představuje zejména snahu o stálou kontinuitu organizace a rovněž nastolování důležité agendy, často důležité agendy pro daný členský stát. Každý členský stát se přitom snaží koordinovat své kroky v nastolování agendy i priorit s institucemi EU a zároveň se státy, jež s ním tvoří tzv. předsednické trio. V případě České republiky se jedná o Švédsko a Francii. V rámci daného trio měla Česká republika už takovou příležitost v roce 2009.

Předsednické trio se objevuje v Lisabonské smlouvě, a to v prohlášení článku 16 odst. 9 smlouvy o EU, kdy předsednictví Rady s výjimkou složení pro zahraniční záležitosti vykonávají předem určené skupiny tří členských států s ohledem na jejich rozmanitost a zeměpisnou rovnováhu v EU. V praxi to znamená, že zatímco předsednický stát nastavuje agendu a priority, ostatní státy jsou mu nápomocny.

Jedním z hlavních cílů šesti měsíčního předsednictví je nastolit priority podle národní agendy, neboli podle hlavních bodů, které jsou stěžejní pro danou členskou zemi. Hlavním aspektem je pak schopnost předsednického státu koordinovat své činnosti s ostatními institucemi EU.

V mezičase v první polovině letošního roku započalo francouzské předsednictví, které zároveň představilo své priority jako je například propagovat obnovitelné zdroje, posilovat pocit evropské sounáležitosti, podporovat rozměr evropských politik v oblasti vysokých škol a vzdělávání, digitalizaci a kultury.

Francouzské motto je „Oživení, síla a pocit sounáležitosti“: ekologická a digitální transformace, ochrana hodnot a zájmů EU, rozvíjení evropské vize prostřednictvím kultury a společných dějin. Francie si jako svou další prioritu určila zlepšení vztahů s Africkou unií, což byla v minulosti i priorita prezidenta Sarkozyho, který stál i za iniciativou Unie pro Středomoří. Do budoucna lze očekávat větší zapojení Unie do oblasti Středozemního moře a rovněž intenzivnější sousedské vztahy se zeměmi Maghrebu ale i Mašreku.

Francouzské předsednictví, ale i předsednictví celého tria se bude rovněž nést ve stínu pandemie covidu-19, kdy ovšem hlavním tématem bude obnova po pandemii a případné snahy navýšit zdroje financování v rámci rozvoje udržitelných zdrojů a samostatnosti EU v otázce klíčového průmyslu a technologií.

Česko a Švédsko si předají žezlo předsednictví v rámci následujícího roku a rovněž uvedou své priority pro nastavení agendy v Radě EU. Za ČR se dá předpokládat, že se budou týkat zejména prohlubování vnitřního trhu, digitalizace a obnovitelných zdrojů, což se může projevit jako průsečík předsednického tria.

Sdílet tento příspěvek