Společný program zemí předsednického tria: Co obsahuje?

V roce 2009 Lisabonská smlouva zřídila institut předsednických trií, aby ochránila efektivitu fungování Rady Evropské unie. Po dobu osmnácti měsíců tři členské státy plní úlohu předsednické země, přičemž se v této roli po šesti měsících střídají. Během tohoto období spolu státy tria spolupracují na stanovování agendy obsahující cíle a řešení pro současné i budoucí krize.

Od počátku roku 2022 do poloviny roku 2023 trio zahrnuje Francii, Českou republiku a Švédsko. Během posledních dvou let byla Evropa společně se zbytkem světa zasažena několika krizemi, vytvořenými a zhoršenými v důsledku pandemie covid-19. Společnost a občané Evropy kvůli pandemii utrpěli závažné ztráty, a proto bude předsednické trio usilovat o pokračování v činnosti Konference o budoucnosti Evropy zahájené v roce 2021 tím, že dají občanům větší slovo v záležitostech týkajících se EU a implementují jejich doporučení v oblastech, kde to bude vhodné.

Mimoto budou všechna tři předsednictví neústupná ve snahách o posilování Evropské demokracie a sdílených hodnot, konkrétně prostřednictvím médií a postupu proti kybernetickým hrozbám a dezinformacím v souladu s Akčním plánem evropské demokracie (European Democracy Action Plan). Trio je odhodláno chránit svoje občany a jejich bezpečí a za účelem toho plánuje každých 5-10 let přijímat plány bojující proti všem formám diskriminace tak, aby byla lépe chráněna LGBTIQ komunita, znevýhodněné osoby, lidé odlišné rasy, lidé židovského původu i děti, které by jinak čelily riziku zneužívání.

Důležité je zachování volného pohybu v Schengenu

V rámci zajišťování bezpečnosti si všechna předsednictví přejí prosazovat volný pohyb v schengenské zóně, avšak současně posílit unijní postup proti terorismu a organizovanému zločinu. Tudíž je jejím cílem nalézt shodu nad legislativní dohodou, která umožní soudním orgánům přístup k elektronickým databázím a posílí elektronizaci justice.

Protože svět pokračuje v adaptaci na výzvy a komplikace vyvolané pandemií, předsednické trio drží ekonomický růst a udržitelný rozvoj v popředí svého programu. Zaprvé trojice zemí plánuje prosazovat centralizovanější přístup k jednotnému trhu odstraněním nepotřebných překážek a vytvářením evropské průmyslové politiky vhodné pro budoucnost. Předsednické trio je přesvědčeno, že toto je možné pouze prostřednictvím vytvořením průmyslu šetrného ke klimatu, ale zároveň globálně konkurenceschopného, čehož by se mělo dosáhnout prostřednictvím implementace unijní strategie malých a středních podniků pro udržitelnou a digitální Evropu (EU SME Strategy for a sustainable and digital Europe).

Ohledně digitální transformace trio hodlá rozvíjet superpočítače, databázové systémy fungující na bázi blockchain, umělou inteligenci a další za účelem ochrany práv a bezpečí občanů. Zároveň země tria chtějí učinit zásadní pokrok v souladu se sdělením Komise „Digitální kompas 2023“ (2023 Digital Compass).

Program zahrnuje výrazný pokrok v digitální transformaci a vesmírné politice

Další priority v oblasti ekonomiky představují posílení hospodářské a měnové unie a rozvoj silnějších a konkurenceschopnějších evropských finančních trhů. Pro státy tria je primárním cílem dotažení klíčových unijních projektů, jako je dokončení bankovní unie a implementace evropského vesmírného programu (EU Space Programme).

Dále jsou země předsednického tria odhodlány posílit výzkum a vzdělávání v Evropské unii i okolních regionech. Klíčovými kroky v tomto směru budou pokračující diskuze o spuštění evropského výzkumného prostoru (European Research Area) a rovněž podpora rozvoje evropského vzdělávacího prostoru (European Education Area). Předsednické trio přisuzuje též vysokou prioritu oblastem ochrany spotřebitele, evropské kultury a obnovy turistického ruchu. Předsednické země rovněž chtějí sladit zájmy členských zemí s cíli regionálního a územního rozvoje, neboť to pokládají za velmi důležité pro ekonomický růst.

Pokud jde o oblast za hranicemi EU, předsednické trio zůstává zavázáno cíli zachovávat zdravé zahraniční vztahy a prosazovat hodnoty bezpečnosti a rovnosti. Země tria mají v úmyslu plně implementovat Akční plán pro lidská práva a demokracii, Genderový akční plán III a stejně tak agendu „Ženy, mír a bezpečnost“ (Women, Peace and Security Agenda), aby chránily ženy a napomohly genderové rovnosti v mezinárodním měřítku.

Velké výzvy představují dopady covidu a změna klimatu

Předsednické země též usilují o prosazování přístupu „Týmu Evropa“ za účelem lepšího zvládnutí mezinárodních výzev, jako je globální obnova po krizových situacích představovaných například současnou pandemií, dále boj proti klimatické změně a další postup v technologickém pokroku. Trio pokládá klimatickou diplomacii za jeden z klíčových aspektů zahraniční politiky a důležité téma budoucích summitů. Francie, Česko a Švédsko budou rovněž pracovat na zkvalitnění veřejné diplomacie a strategické komunikace členských států.

Kromě toho, jelikož obchod představuje středobod budoucnosti globalizace a prosperity, předsednické země plánují reformovat mnoho součástí Světové obchodní organizace (WTO) prosazováním společné obchodní politiky a ambiciózní agendy v oblasti volného obchodu. Chtějí také rozvíjet rovnoprávná partnerství s třetími zeměmi, která povzbudí evropské ekonomické a environmentální cíle pro budoucnost.

Třebaže se trojice zemí bude snažit o posílení zahraničněpolitických vztahů všeobecně, speciálně se zavazují ke zlepšení svých vztahů se sousedy z oblasti západního Balkánu, důkazem čehož je konání nadcházejícího summitu o zlepšení komunikace a ekonomického pokroku v tomto regionu. Dále chce trio naplnit sliby učiněné na summitu zemí Východního partnerství v roce 2021 a bude mít rovněž za cíl spolupráci s Tureckem a zejména zeměmi Evropského hospodářského prostoru.

Ze zahraničních partnerů se trio zaměří na Balkán, Afriku i transatlantické vztahy

V návaznosti na důležité summity a závěry Rady z roku 2021 trio společně s USA implementuje Společnou transatlantickou agendu (Joint Transatlantic Agenda), stejně jako prohlášení EU-Indie (EU-India Statement) a Strategii Evropské unie pro spolupráci v indo-pacifickém regionu (EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific). Mimoto, v souvislosti s Afrikou, se již v únoru 2022 uskutečnil summit EU-Africká unie, který oba kontinenty sjednotil ve směřování k míru a stabilitě. Protože rozvoj mezinárodních vztahů a humanitárních snah má velký význam pro všechny tři předsednické země, hodlají implementovat Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) za účelem ještě výraznějšího rozvoje mezinárodních partnerství. Ruku v ruce s tím předsednické země budou rovněž naplňovat Agendu 2030 a souvisejících sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals).

Jedinou cestou k zajištění udržitelného rozvoje je samozřejmě ochrana životního prostředí, což je také důvodem, proč je předsednické trio obzvláště zavázáno k cíli omezit změnu klimatu a stát se klimaticky neutrálními do roku 2050. Jeden z mnoha kroků, jež hodlají za tím účelem učinit, představuje pokrok v realizaci balíčku „Fit for 55“ směřujícího k naplnění cílů Pařížské klimatické dohody, stejně jako posun ve věci všech legislativních návrhů, v nichž je ještě zapotřebí dokončit vyjednávací proces s Evropským parlamentem.

K prosazení pokročilých unijních klimatických cílů vázaných k roku 2030 trio plánuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie podněcováním udržitelných produktů a bioekonomiky a podporou nižšího zdanění energetických produktů. V souladu s těmito cíli je předsednické trio zavázáno k ochraně druhové rozmanitosti a k udržitelnému zemědělství. Předsednické země zavedou strategii Evropské unie v oblasti biodiverzity a lesního hospodářství za účelem ochrany ekosystémů a přechod k potravinovým systémům přívětivějším k přírodě prostřednictvím nové farmářské strategie „Farm to Fork“ a revidované společné zahraniční politiky.

Země tria chtějí posílit připravenost na budoucí zdravotní krize

Aby se podařilo vytvořit spravedlivější a zdravější Evropu, předsednické trio považuje za mimořádně podstatné opětovně vystavit Evropský pilíř sociálních práv, jenž bude nejen prosazovat sociální inkluzi, nýbrž rovněž zlepší mnoho aspektů pracovního trhu a vzhledem k demografickým faktorům pomůže učinit pracovní sílu různorodější, rovnoprávnější a inkluzivnější. Aby se podařilo dosáhnout zlepšení v oblasti veřejného zdraví, předsednické trio má mnoho iniciativ v čele s tzv. „one health approach,“ jež mají zaručit lepší ochranu zdraví občanů EU a zkvalitnit připravenost na budoucí zdravotní krize. S ohledem na současnou globální nouzovou situaci se úsilí soustředí na to, aby vakcíny proti covid-19 byly dostupnější a aby došlo k naplňování akčního plánu Evropské unie pro oblast antimikrobiální rezistence.

V neposlední řadě předsednické trio klade velký důraz na hrozbu zvýšené globální nestability, proti níž chtějí země tria postupovat prostřednictvím zlepšených opatření v oblasti bezpečnosti a obrany. Od března letošního roku trio i ostatní členské státy zavedou Strategický kompas, který posílí evropskou bezpečnost například s ohledem na krizové řízení. Předsednické země navážou intenzivnější komunikaci a spolupráci s misemi a operacemi společné bezpečnostní a obranné politiky a zajistí využívání Evropského mírového nástroje (European Peace Facility). Předsednické trio věří, že do začátku léta 2023 dosáhne plného naplňování civilní části Kompaktu Společné bezpečnostní a obranné politiky (CSDP Compact), čímž výrazně zlepší civilní bezpečnost a obranu zemí Evropské unie pro budoucí léta.

Autor: Jessica Reilly, Euroskop, European Commission Audiovisual Service

Sdílet tento příspěvek