Regionální politika v únoru 2022

Komise hodnotí politiku soudržnosti

  • Komise zhodnotila, jak politika soudržnosti mj. přispívá ke snižování rozdílů mezi regiony

Krátce…

Komise hodnotí politiku soudržnosti

  • Politika soudržnosti podle zprávy Komise snížila rozdíly mezi nejméně rozvinutými a nejrozvinutějšími regiony EU.
  • Naopak vnitřní rozdíly v rychle rostoucích členských státech se zvyšují.

Komise 9. 2. 2022 zveřejnila 8. zprávu o soudržnosti. Podle ní politika soudržnosti pomohla snížit územní a sociální rozdíly mezi regiony v EU. Investice měly pomoci o 3,5 % snížit rozdíl v HDP na obyvatele mezi 10 % nejméně rozvinutými regiony a 10 % nejrozvinutějšími regiony. Sbližování mezi členskými státy se zrychlilo, ale vnitřní regionální rozdíly v rychle rostoucích členských státech se zvýšily. V otázce zaměstnanosti či inovací a objemu investic do výzkumu a vývoje se regionální rozdíly zvětšují. Komise zaznamenala snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, ale i stárnutí populace a pokles jejího počtu. Do roku 2040 se očekává, že bude v regionech se snižujícím se počtem obyvatel žít 51 % Evropanů (nyní 34 %). Podle Komise během pandemie projevila politika soudržnosti dostatečnou flexibilitu při poskytování podpory (mj. balíky Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus a Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus nebo iniciativa REACT-EU v rámci NextGenerationEU). Očekává se, že díky financování soudržnosti se HDP na obyvatele v méně rozvinutých regionech zvýší do roku 2023 až o 5 %. V novém programovém období 2021–2027 bude pokračovat poskytování podpory v koordinaci s nástrojem NextGenerationEU. Zprávy o soudržnosti jsou zveřejňovány každé 3 roky.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality