Debata v rámci příprav českého předsednictví EU: Česko předsedá Evropě

Ve středu 30. března 2022 se uskutečnila první ze série tematických online debat v rámci příprav českého předsednictví v Radě EU, kterou organizují regionální Eurocentra po celé České republice. Jak vypadají přípravy na předsednictví v Radě EU tři měsíce před jeho zahájením a jaká témata bude Česko během jeho trvání řešit představila ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU na Úřadu vlády ČR Alice Krutilová a velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu Jaroslav Zajíček.

Debatu pořádanou pod záštitou Eurocentra Praha zahájila Alice Krutilová, která stručně shrnula, jak ze strany Úřadu vlády ČR probíhají přípravy předsednictví jak po obsahové, tak po logistické stránce. Úřad vlády totiž vystupuje při organizaci předsednictví jako centrální koordinátor, jenž zajišťuje jeho přípravu a výkon a zprostředkovává spolupráci s dalšími resorty.

Krutilová: Předsednictví je pro ČR výzva, ale zároveň příležitost ukázat, že jsme schopni posouvat evropskou agendu dopředu.

Krutilová popsala, že koordinace příprav předsednictví probíhá ve třech rovinách. Na úrovni provozní a logistické resorty spolupracují v rámci platformy Centrální organizační skupiny pro přípravu předsednictví, která se schází jednou měsíčně. V rovině komunikace, kde hlavní témata tvoří mediální prezentace předsednictví, zajištění kulturních akcí, tvorba webu a sociálních sítí a mimo jiné také příprava reakcí na možné krizové situace, ke koordinaci s resorty slouží Strategická komunikační skupina. Politické otázky týkající se předsednictví má pak na starosti zejména Výbor pro Evropskou unii, který se schází zpravidla jednou týdně primárně na úrovni náměstků.

Jaroslav Zajíček následně přiblížil, jakou roli bude v průběhu předsednictví zastávat jako velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU. Půjde zejména o vedení Výboru stálých zástupců (COREPER), ve kterém zasedají velvyslanci 27 členských států EU a společně s Evropskou komisí se snaží najít společná řešení a shodu na znění legislativních návrhů v řadě oblastí, jako energetika, telekomunikace, vnitřní trh, průmysl a další. Zajíček zdůraznil, že úkolem ČR jako předsednické země není prosazování vlastních zájmů, ale zejména reprezentování zájmů všech členských států a snaha dosažení společného výsledku. Česká republika bude po dobu šesti měsíců arbitrem v jednání států EU, s cílem dosáhnout kompromisů, které jsou vyjednatelné s Evropským parlamentem, ale zároveň přijatelné pro všechny členské země.

Zajíček: ČR bude zejména nezávislý arbitr. Existuje ale řada možností, jak prosazovat témata, která jsou nám blízká.

Přestože bude Česká republika vystupovat jako nezávislý prostředník, Jaroslav Zajíček zdůraznil, že bude v průběhu předsednictví existovat i prostor pro prosazování témat, která jsou pro naši zemi důležitá. Díky pozici předsedající země, která povede formální jednání a další akce na vysoké a expertní úrovni, získá ČR možnost z preferovaných témat udělat otázky celoevropské či dokonce globální. Předsednická země má také možnost ovlivňovat tempo projednávání jednotlivých legislativách návrhů, podle toho, které návrhy považuje za prioritní. Méně formální možností je pak nalezení partnerů, kteří jsou v případě potřeby schopni prezentovat pozice, jež jsou ČR blízké, svým jménem.

Alice Krutilová doplnila, že Česká republika při obsahových přípravách předsednictví s možností ovlivňovat diskutovanou agendu a tempo jejího projednávání pracuje. Pro efektivní prosazování českých zájmů je tedy třeba si určit menší počet prioritních oblastí, pod které pak bude možné prosazovat jednotlivá legislativní témata. V politické rovině se proto v současné době, kdy do předsednictví zbývají tři měsíce, jeho přípravy soustředí právě na vytýčení těchto prioritních zastřešujících otázek. Na závěr Krutilová doplnila, že vliv na prioritní témata českého předsednictví a jeho celkovou podobu bude mít bezesporu i probíhající válka na Ukrajině.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek