Rozvojová spolupráce a humanitární aktivity EU – o čem se jedná v Radě FAC pro rozvoj?

Hlavním úkolem Rady pro zahraniční věci (FAC) je společně s Evropskou komisí a za pomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajišťovat jednotnost, soudržnost a účinnost vnější činnosti EU. Dnešní článek se věnuje další formaci této Rady, kterou je Rada pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj (FAC Development). Formace se schází v případě, že je třeba řešit otázky v rámci rozvojové spolupráce nebo spolupráce se třetími zeměmi.

Rozvojová spolupráce EU a spolupráce se třetími zeměmi je zakotvena ve Smlouvě o fungování EU v Hlavě III Části o vnější činnosti EU. Jedním ze základů je, že politika rozvojové spolupráce Unie a politika, kterou v této oblasti vedou členské státy, se navzájem doplňují a posilují. Jejím hlavním cílem je snížení a výhledově i vymýcení chudoby.

Této formaci Rady pro zahraniční věci předsedá její stálý předseda, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise Josep Borrell. Zastoupení členských států je různorodé a odvíjí se od nastavení jejich státní správy. Některé země, například Dánsko nebo Finsko, mají pro rozvojovou spolupráci dedikovaného člena vlády. Jiné vysílají zástupce ministra pro zahraniční věci, tedy na úrovni náměstků nebo státních tajemníků pro rozvojovou spolupráci, jak je tomu i v České republice.

Rada se v této formaci schází řádně dvakrát ročně, tedy jednou za předsednictví. Další zasedání mohou být svolány v neformálním formátu anebo prostřednictvím videokonference, pokud si to situace vyžaduje nebo je některé z rozvojových témat prioritou předsedající země.

Velkým tématem Rady je evropská finanční architektura pro rozvoj

Rada se v současnosti zabývá možnostmi posílení evropské rozvojové finanční architektury a vytvoření flexibilnějšího a efektivnějšího rámce pro rozvojové investice pomocí nástrojů v gesci Evropské komise, zejména pak s ohledem na aktuálně připravovaný Nástroj sousedství, rozvoje a mezinárodní spolupráce (NDICI), včetně Evropského fondu pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+) k poskytování garancí. Rezonuje i otázka sdílení zkušeností etablovaných institucí a potažmo větší zapojení v rozvojové spolupráci méně zkušených členských států a jejich rozvojových bank, také v kontextu plánované poválečné rekonstrukce demokratické Ukrajiny, kterou již podpořila i Evropská rada.

Jako jeden z mála legislativních aktů, které tato formace Rady pro zahraniční věci připravovala, byl loni přijatý návrh na zřízení již zmiňovaného nástroje NDICI Global Europe. V nejbližším období bude třeba zajišťovat odpovídající roli Rady EU při jeho implementaci, včetně přípravy priorit.

Agenda Rady FAC Development v kontextu českého předsednictví

Jedním z témat, které se v rámci Rady FAC Development může řešit během českého předsednictví je snižování rizika katastrof a odolnost. Rámec pro snižování rizika katastrof (DRR) ze Sendai, který je hlavním globálním dokumentem v této oblasti, stanovuje jako hlavní cíl výrazné snížení rizika katastrof i ztrát v jejich důsledku prostřednictvím prevence nových rizik, snižování stávajících rizik a posilování odolnosti vůči nim. Vedle DRR je nově kladen důraz také na odolnost a celkově dochází k posunu od managementu katastrof k managementu rizik. Větší pozornost se dostává aktérům také na lokální a regionální úrovni a na příslušné koordinační platformy.

Implementace dohody post-Cotonou (dohoda o partnerství mezi EU a skupinou zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří pro nové období) je dalším bodem agendy Rady FAC Development. Podle časového rámce interních kroků v rámci EU by prozatímní provádění dohody mohlo být zahájeno 1. června 2022. České předsednictví a navazující předsednictví tak budou zajišťovat implementaci dohody v rámci Rady, za Radu ve vztahu k dalším institucím EU a také vůči partnerům ze zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří.

Zdraví, potravinová bezpečnost a gender

Průřezovým tématem je od května roku 2017 následování humanitárně-rozvojového a stabilizačního nexu, tedy konceptu navazování humanitárních a rozvojových aktivit. Nyní se jeho implementace soustředí na šest pilotních zemí, kterými jsou Čad, Irák, Myanmar, Nigérii, Súdán a Uganda. V kontextu reakce na pandemii covidu-19 se však stává preferovaným přístupem i v jiných zemích.

Zástupci členských států v Radě FAC Development řeší celou řadu dalších témat, jako je například dobrá správa věcí veřejných, voda a sanitace, zdraví, digitalizace v mezinárodních vztazích, ale i potravinové zabezpečení nebo gender, a to zejména kvůli akčnímu plánu EU pro rovnost žen a mužů pro roky 2021-2025, jehož implementace bude každoročně přezkoumávána.

Sdílet tento příspěvek