Vnitřní trh, průmysl, výzkum i vesmír – jaká konkrétní témata bude řešit české předsednictví v Radě COMPET?

Rada pro konkurenceschopnost usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti a posílení růstu v EU. Rada se v tomto složení zabývá čtyřmi důležitými oblastmi politik EU, kterými jsou vnitřní trh, průmysl, výzkum a inovace a vesmír.

Rada pro konkurenceschopnost (COMPET) má dvě formace, Radu pro vnitřní trh a průmysl a Radu pro výzkum, inovace a vesmír. Agenda Rady tak pokrývá celou řadu témat. Projednávají se otázky od technologické normalizace, hospodářské soutěže, průmysl, přes digitální trh, nerostné suroviny, až po cestovní ruch či ochranu spotřebitele. V závislosti na projednávaných tématech se na zasedáních Rady pro konkurenceschopnost setkávají ministři ze všech členských států odpovědní za obchod, hospodářství, průmysl, výzkum a inovace a vesmír. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Vnitřní trh a průmysl

Zkušenost s pandemií podtrhla význam funkčního vnitřního trhu bez zbytečných překážek pro hladké fungování unijních hodnotových řetězců. Během českého předsednictví (CZ PRES) tak bude pro Radu COMPET nadále stěžejním tématem zlepšování fungování vnitřního trhu a posilování odolnosti evropského průmyslu v kontextu hospodářské obnovy po pandemii COVID-19 a odhalených zranitelností EU.

Z agendy projednávané na Radě COMPET bude patřit mezi nejvyšší priority pro vnitřní trh avizovaný legislativní nouzový nástroj pro vnitřní trh (SMEI), mechanismus, který má zabezpečit fungující vnitřní trh během krizí, které mohou zásadně omezit vnitřně unijní mobilitu a omezit svobodný pohyb zboží na vnitřním trhu.

V oblasti dodavatelských řetězců je na Radě COMPET kladen důraz na Akt o čipech (Chips Act), který byl vydán s dalšími komplementárními návrhy v jednom balíčku letos v únoru. Cílem návrhu je vybudovat funkční a odolný čipový ekosystém v Evropě se 20% podílem globální výroby nejmodernějších a udržitelných polovodičů do roku 2030.

Z technických věcí CZ PRES očekává zahájení trialogů mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou ohledně nařízení o bezpečnosti výrobků, které má za cíl zlepšit bezpečnost nepotravinářských výrobků nakupovaných jak online, tak offline. Dalším je směrnice o jednotné nabíječce, která byla Evropskou komisí představena minulé září. Daný návrh je sice prioritou již francouzského předsednictví, očekává se ale, že trialogy přesáhnou až do CZ PRES. Pro Českou republiku bude důležitý návrh emisní normy Euro 7, která musí vhodně garantovat udržitelnou transformaci a konkurenceschopnost automobilového průmyslu. Cílem CZ PRES bude také zajištění operativního a pružného fungování nového evropského normalizačního systému.

Z pohledu ochrany spotřebitele je zde návrhů několik. Úkolem CZ PRES bude mimo jiné pokročit ve vyjednávání u směrnice o spotřebitelských úvěrech a nově vydaného předpisu, který má za cíl zvýšit ochranu spotřebitele v kontextu zelené transformace. Dalším ze zajímavých témat projednávaných Radou COMPET bude návrh směrnice o náležité péči společností v oblasti udržitelnosti (Due Diligence). Důležitost návrhu spočívá v posílení ochrany životního prostředí a ochrany lidských a sociálních práv, a to nejen při provozu samotných společností, ale i v jejich hodnotových řetězcích.

V oblasti duševního vlastnictví se bude ČR věnovat zavedení systému ochrany zeměpisných označení pro nezemědělské výrobky. Zeměpisným označením se rozumí název území používaný k označení výrobků pocházejícího z tohoto území. Daný výrobek má jak určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst zeměpisnému původu. Stejně tak i samotná produkce, zpracování nebo příprava takových výrobků probíhá ve vymezeném území.

Výzkum a inovace

V této oblasti se považuje za důležité přijetí závěrů Rady k výzkumným infrastrukturám jako součásti nástrojů připravenosti EU k řešení velkých socioekonomických výzev a posilovaní odolnosti evropské společnosti. Z výše zmíněného balíčku uveřejněného společně s aktem o čipech se také bude projednávat návrh nařízení, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy. Cílem tohoto návrhu je podpořit investice, posílit kapacity evropského dodavatelského řetězce v oblasti polovodičů a přispět tak k zajištění strategické autonomie EU na dodávkách zvenčí v oblasti klíčových digitálních technologií.

Vesmír

Na současné trendy v kosmickém sektoru reaguje EU zřízením Kosmického programu EU, založením nové Agentury EU pro Kosmický program, která sídlí v Praze, a nově představovanými iniciativami úzce spojenými s kosmickými aktivitami, jako je zabezpečené družicové spojení, podpora vzniku startupů, inovací a aplikací, či oblast nosných raket a dalších. EU také hledá novou rovnováhu se svým tradičním partnerem, Evropskou kosmickou agenturou, která je nezávislou mezinárodní organizací a zároveň vůdčí silou na poli evropských kosmických aktivit.

Stěžejním legislativním návrhem projednávaným za CZ PRES bude návrh nařízení k zabezpečené družicové komunikaci, jehož cílem je vytvoření soustavy stovek telekomunikačních družic zejména na nízkých oběžných drahách. Nedávno vydaná strategie EU k řízení kosmického provozu bude pro Českou republiku představovat rovněž důležité téma.

Sdílet tento příspěvek