Informační společnost v dubnu 2022

Instituce dosáhly dohody v zájmu bezpečnějšího online prostředí, Rada schválila pokračování mobilního roamingu bez dalších poplatků do roku 2032

 • Rada a EP se dohodly na podobě aktu o digitálních službách
 • Rada potvrdila prodloužení roamingu bez poplatků

Instituce dosáhly dohody v zájmu bezpečnějšího online prostředí

 • EP a Rada dosáhly předběžné dohody o aktu o digitálních službách.
 • Akt o digitálních službách má pomoci uzákonit, že vše, co je nezákonné mimo internet, je nezákonné i online.
 • Jeho cílem je chránit digitální prostor před šířením nezákonného zboží, obsahu a služeb a zajistit ochranu základních práv uživatelů.
 • Akt o digitálních službách se vztahuje na všechny online zprostředkovatele poskytující služby v rámci EU

Nařízení Evropského parlametnu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES (COM(2020) 825)

Pozadí

V prosinci 2020 Komise předložila svůj návrh aktu o digitálních službách spolu s návrhem aktu o digitálních trzích, u něhož EP a Rada dosáhly politické dohody 22. 3. 2022 (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020 a v příspěvku „Rada a EP se předběžně shodly na aktu o digitálních trzích”, Informační společnost v březnu 2022)

Klíčové a sporné body

Dosažení o předběžné politické dohody o aktu o službách tvoří důležitou etapu v završení digitální transformace EU. Díky tomuto aktu by mělo být vše, co je nezákonné mimo internet, nezákonné i online. Jeho cílem je chránit digitální prostor před šířením nezákonného zboží, obsahu a služeb a zajistit ochranu základních práv uživatelů. Akt o digitálních službách se vztahuje na všechny online zprostředkovatele poskytující služby v rámci EU. Uložené povinnosti mají být přiměřené povaze a rozsahu dopadu, jejž dotčený zprostředkovatel vykazuje, zejména se zřetelem k počtu uživatelů jeho služeb. Na velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače tak budou kladeny větší nároky, aby bylo zohledněno množství uživatelů, kteří jejich služby využívají. Politické dohody o těchto 2 návrzích společně by měly zajistit bezpečné, otevřené a spravedlivé on-line prostředí v EU v rámci těchto oblastí: 

 • Správa – akt o digitálních službách vymezuje horizontální právní rámec a zaměřuje se na zprostředkovatelské služby, které zajišťují například poskytovatelé hostingových služeb, internetové vyhledávače, internetové platformy a internetová tržiště. V rámci těchto zprostředkovatelských služeb se rozlišují velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače – jedná se o služby, jež v EU využívá více než 45 mil. uživatelů měsíčně. V zájmu zachování rozvoje začínajících podniků na vnitřním trhu se Rada a EP dohodly, že mikropodniky a malé podniky mající v EU méně než 45 mil. aktivních uživatelů měsíčně budou od některých nových povinností oproštěny. Aby bylo zajištěno účinné a jednotné uplatňování povinností, jež akt o digitálních službách stanoví, Rada a EP se rozhodly svěřit Komisi výlučnou pravomoc dohledu nad velmi velkými platformami a velmi velkými vyhledávači, pokud jde o povinnosti, jež se takových subjektů týkají. Díky rozvoji odborných poznatků v rámci Komise a ve spolupráci s členskými státy by tak měly největší aktéři v digitální oblasti podrobováni dohledu na úrovni EU. Mělo by být tudíž možno účinně a jednotně reagovat na systémová rizika, jež jsou s těmito velmi velkými aktéry spjata. Popsaný model správy má zachovávat zásadu země původu vztahující se na všechny ostatní zprostředkovatele služeb a na další povinnosti, jež jsou v aktu o digitálních službách vymezeny. Co se týče financování činností dohledu nad velmi velkými aktéry prováděných Komisí, dospěly Rada a EP k předběžné dohodě, jež by obnášela vytvoření mechanismu každoročních poplatků, kterému budou uvedení aktéři podléhat a který bude přímo spojen s úkoly, jež budou Komisi svěřeny,
 • Online třžiště – spolunormotvůrci se dohodli, že aktem o digitálních službách se mají zpřísnit povinnosti vztahující se na online tržiště. Vzhledem k významné úloze, již tito aktéři plní v každodenním životě evropských občanů, budou online tržiště na základě aktu o digitálních službách povinna kontrolovat prodejce, kterým umožňují prodej produktů či služeb na svých online platformách. Než určitému prodejci umožní online prodej, musejí tržiště s maximální důsledností ověřit, že tento prodejce poskytl veškeré náležité informace, a to s cílem omezit šíření nezákonného obsahu online. Aby byla zajištěna řádná informovanost spotřebitelů, budou online tržiště rovněž muset shromažďovat a zobrazovat informace o prodávaných výrobcích a službách, například značku a shodu s právem EU,
 • Systémová rizika spjatá s velmi velkými platformami a s velmi velkými vyhledávači – vzhledem k významu, jež mají velmi velcí aktéři pro každodenní život občanů EU i pro EU obecně, ukládá akt o digitálních službách těmto aktérům povinnost analyzovat systémová rizika, která v souvislosti s jejich činnostmi vyvstávají, a zavést opatření, jimiž zjištěná rizika sníží.Tato analýza se provádí každý rok a díky jednotnému dohledu nad uvedenými aktéry ze strany Komise lze na jejím základě soustavně sledovat a snižovat rizika obnášející: 1) šíření nezákonného obsahu, 2) negativní dopady na základní práva, jako je svoboda projevu a informací, 3) manipulaci se službami dotčených aktérů, která má dopad na demokratické procesy a na veřejnou bezpečnost, 4) negativní dopady, pokud jde o genderově podmíněné násilí a ochranu nezletilých osob, a závažné důsledky pro fyzické či duševní zdraví uživatelů,
 • Klamavá rozhraní – s ohledem na cíl, kterým je ochrana uživatelů online, se spolunormotvůrci dohodli, že se zavede zákaz klamavých rozhraní a metod uvádějících uživatele v omyl pro online platformy a rozhraní určená podle aktu o digitálních službách, jako jsou rozhraní pro oznamování údajně nezákonného obsahu uživatelem,
 • Doporučovací systémy – vzhledem k významu role, jakou doporučovací systémy hrají ve zkušenostech uživatelů online, se EP a Rada dohodly, že pro zlepšení informovanosti uživatelů a jejich případné možnosti volby stanoví povinnosti týkající se transparentnosti parametrů doporučovacích systémů. Velmi velké platformy a velmi velké vyhledávače budou muset v rámci aktu o digitálních službách povinně nabízet uživatelům takový doporučovací systém obsahu, jenž není založen na jejich profilování,
 • Řešení krizí – v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a se zvláštními dopady na manipulaci s informacemi na internetu se spolunormotvůrci dohodli na vložení nového článku, který zavádí mechanismus reakce na krize. Tento mechanismus by měl být aktivován rozhodnutím Komise na doporučení Výboru národních koordinátorů digitálních služeb a má umožnit analyzovat dopad činnosti velmi velkých platforem a velmi velkých vyhledávačů na danou krizi a přiměřená a účinná opatření, která mají být v souladu se základními právy zavedena,
 • Ochrana nezletilých osob na internetu – vícero ustanovení v aktu o digitálních službách umožňuje ochranu nezletilých osob na internetu. Platformy přístupné nezletilým osobám budou muset zavést zvláštní ochranná opatření, aby zajistily jejich bezpečnost na internetu; zejména pokud jsou si vědomy toho, že uživatel je nezletilá osoba, budou mít platformy zakázáno nabízet mu cílenou reklamu založenou na použití jeho osobních údajů, jak jsou vymezeny v právních předpisech EU. 

Předpokládaný další vývoj

Předběžnou politickou dohodu, které bylo dosaženo, musí schválit Rada a EP, a to než přistoupí k formálním krokům v procesu přijímání v jednotlivých orgánech.

Odkazy

Krátce…

Rada schválila pokračování mobilního roamingu bez dalších poplatků do roku 2032

 • Rada schválila pokračování mobilního roamingu za vnitrostátních podmínek do roku 2032.
 • Poté, co v červnu 2022 vyprší platnost stávajícího nařízení o roamingu, budou moci lidé při cestování v rámci EU telefonovat, posílat textové zprávy a surfovat na internetu bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Rada 4. 4. 2022 schválila pokračování mobilního roamingu za vnitrostátních podmínek do roku 2032. Poté, co vyprší platnost stávajícího nařízení o roamingu dne 30. 6. 2022, budou lidé při cestách do jiných zemí EU moci bez jakýchkoliv příplatků nadále telefonovat, posílat textové zprávy a surfovat na internetu. Revidované nařízení o roamingu upravuje maximální velkoobchodní ceny tak, aby bylo poskytování maloobchodních roamingových služeb za domácí ceny udržitelné pro operátory v celé EU. Nařízení dále zvyšuje transparentnost služeb, jež mohou podléhat dodatečným platbám, a rovněž má zákazníky ochránit před šokem z vyúčtování v důsledku neúmyslného roamingu v jiných než pozemních mobilních sítích – tj. na palubě trajektů nebo letadel. Politika přiměřeného využívání, která má zabránit trvalému roamingu, má pokračovat. Komise může po důkladné analýze trhu a po řádném posouzení potenciálních dopadů navrhnout její změny. Revidované nařízení zahrnuje rovněž opatření, která mají zaručit spokojenost zákazníků, pokud jde o kvalitu služeb a o spolehlivý přístup k tísňovým službám, a to i v případě osob se zvláštními potřebami. Komise bude situaci sledovat a případně předloží nový legislativní návrh za účelem regulace velkoobchodních cenových stropů a dle potřeby i dalších aspektů trhu s roamingem. Rada schválila postoj EP a legislativní akt je tudíž přijat. Po podpisu předsedkyní EP a předsedou či předsedkyní Rady bude vyhlášen v Úředním věstníku EU a má vstoupit v platnost dne 1. 7. 2022 (více v příspěvku „Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu”, Informační společnost v únoru 2021).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality