Institucionální záležitosti v dubnu 2022

Komise představuje novou strategii v oblasti vlastního HR

  • Komise chce jít příkladem v oblasti HR

Komise představuje novou strategii v oblasti vlastního HR

  • Komise představuje novou strategii v oblasti lidských zdrojů.
  • Cílem je přilákat špičkové talenty ze všech členských států, realizovat své priority a dosáhnout do roku 2030 klimatické neutrality.
  • S pomocí strategie se má EU stát moderním pracovištěm a nabídnout perspektivu naplňující kariéry, která by přilákala špičkové talenty ze všech členských států. 
  • V rámci této strategie bylo rovněž ve sdělení o ekologizaci Komise stanoveno, že má Komise do roku 2030 dosáhnout klimatické neutrality.

Communication to the Commission: A new Human Resources Strategy for the Commission (C(2022)2229)

Communication to the Commission: Greening the Commission (C(2022)2230)

  • Komise 5. 4. 2022 přijala novou strategii pro oblast lidských zdrojů, s jejíž pomocí se má stát moderním pracovištěm a nabídnout perspektivu naplňující kariéry, která by přilákala špičkové talenty ze všech členských států.

Pozadí

Strategie byla vypracována po rozsáhlých konzultacích se zaměstnanci a vedením Komise a hlavními zúčastněnými stranami. GŘ pro lidské zdroje a bezpečnost a ostatní zúčastněné útvary Komise mají nyní strategii provést prostřednictvím řady opatření uvedených v jejím znění. 1. takovými opatřeními jsou sdělení o ekologizaci a rozhodnutí o pracovní době a hybridní práci. Strategie má přinést vizi moderní, flexibilní organizace založené na hodnotách, která zajistí, že z nasazení jejích zaměstnanců budou mít lidé v celé EU maximální prospěch. Strategie reaguje na to, že Komise musí dosahovat výsledků na nejvyšší úrovni v zájmu všech občanů EU a nabídnout moderní pracoviště a naplňující kariéru, která přiláká špičkové talenty ze všech členských států.

Klíčové a sporné body

V rámci strategie bylo rovněž ve sdělení o ekologizaci Komise stanoveno, že má Komise do roku 2030 dosáhnout klimatické neutrality. Má tak dát dobrý příklad korporátních opatření v oblasti klimatu, což odpovídá duchu politických návrhů, jak splnit cíle Zelené dohody pro Evropu. Komise sníží do roku 2030 své emise skleníkových plynů o 60 % ve srovnání s rokem 2005 a zbývající emise kompenzuje pomocí pohlcování uhlíku.

Dokument se zaměřuje na 3 strategické priority:

Atraktivní pracoviště

Komise plánuje posílit svou atraktivitu zaměstnavatele v otázkách náboru a udržení nejlepších talentů ze všech členských států a zohlednit rozmanitost evropské společnosti, jíž slouží. Díky strategii se zintenzivní stávající úsilí o vytvoření inkluzivního, udržitelného a flexibilního pracovního prostředí s pracovními podmínkami vstřícnými k rodině a s perspektivami profesního rozvoje pro všechny. Prostřednictvím nových opatření má být i nadále aktivně podporováno pracovní prostředí, které nebude diskriminační a bude inkluzivní, genderově vyvážené a přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Sdělení o ekologizaci Komise kromě toho má sladit způsob, jakým je pracováno s politickými prioritami, s konkrétními opatřeními, která budou okamžitě provedena:

  • další snižování emisí z budov Komise v Bruselu a na jiných pracovištích Komise,
  • inteligentnější a ekologičtější politika pro služební cesty, aniž by byla oslabena přítomnost v členských státech a schopnost oslovit občany,
  • podněcování zaměstnanců k tomu, aby při dojíždění do práce více využívali udržitelnou dopravu, a nahrazení parku služebních konvenčních vozidel elektromobily.

Rychlejší a pružnější výběr a přijímání pracovníků

Komise ve spolupráci s Evropským úřadem pro výběr personálu plánuje zavést moderní, rychlejší a pružnější postupy výběru a náboru externích i interních uchazečů. Cílem je vybrat nejnadanější a nejvhodnější jednotlivce, zajistit rovné podmínky pro uchazeče z různých prostředí a udržet si interní talenty. Komise chce rovněž spolupracovat s nedostatečně zastoupenými členskými státy v zájmu lepší zeměpisné vyváženosti svého personálu.

Pružná a naplňující profesní dráha pro všechny zaměstnance

Nová strategie v oblasti lidských zdrojů má posílit kariérní vyhlídky zaměstnanců podporou vnitřní a vnější mobility na všech úrovních a ve všech místech zaměstnání. Mělo by být reorganizováno a posíleno profesní poradenství, mentorství, odborné vedení a interní nábor.

Všechny 3 priority ještě podpoří 4. průřezová priorita: racionalizace služeb v oblasti lidských zdrojů, která zjednoduší a urychlí postupy. Inteligentní služby by měly být koncipovány s ohledem na koncové uživatele s cílem poskytovat rychlou podporu a řešení. To by mělo být možné díky účinným nástrojům IT pro oblast lidských zdrojů, které splňují očekávání zaměstnanců a odpovídají pracovním požadavkům.

Předpokládaný další vývoj

Měl by být vypracován akční plán ve spolupráci s členskými státy, který bude zahrnovat analýzy pro jednotlivé země, aby bylo možné pochopit důvody nízkého zastoupení některých zemí, a navrhnout opatření k řešení tohoto problému.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality