Veřejné zdraví v dubnu 2022

EU vytváří strategické rezervy pro případ mimořádných chemických, biologických, radiologických a jaderných událostí

  • Komise chce posílit strategické rezervy EU a připravit se tím na případné mimořádné události.

Krátce…

EU vytváří strategické rezervy pro případ mimořádných chemických, biologických, radiologických a jaderných událostí

  • EU vytváří strategické rezervy pro případ mimořádných chemických, biologických, radiologických a jaderných událostí.
  • Komise vytvořila tyto strategické rezervy kapacit pro odezvu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU.
  • Zahrnuje to strategické zásoby rescEU ve výši 540,5 mil. € zřízené v úzké spolupráci s Úřadem pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). 

Komise 6. 4. 2022 zveřejnila, že EU vytváří strategické rezervy pro případ mimořádných chemických, biologických, radiologických a jaderných událostí. S cílem zlepšit připravenost a reakci EU na rizika pro veřejné zdraví vyplývající například z chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb (CBRN) vytváří Komise strategické rezervy kapacit pro odezvu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Zahrnuje to strategické zásoby rescEU ve výši 540,5 mil. € zřízené v úzké spolupráci s Úřadem pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). Tyto zásoby by měly sestávat z vybavení a léčivých přípravků, očkovacích látek a dalších léčebných prostředků k léčbě pacientů vystavených chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným látkám, jakož i z dekontaminační rezervy rescEU za účelem poskytnutí dekontaminačního vybavení a odborných zásahových týmů. Jako bezprostřední 1. krok mobilizovala EU svou lékařskou rezervu rescEU na nákup tablet jodidu draselného, které lze použít k ochraně lidí před škodlivými účinky záření. Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU již byly Ukrajině za pomoci Francie a Španělska dodány téměř 3 mil. tablet jodidu. V mimořádných situacích mohou být lidé vystaveni chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným látkám v důsledku neúmyslných katastrof (např. únik chemických látek z továren, havárie jaderné elektrárny, šíření infekční choroby) nebo úmyslných incidentů (např. teroristického útoku). Připravenost řešit rizika takových hrozeb je klíčovou součástí strategie EU pro vytváření zásob na reakci proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám. Komise proto v rámci rescEU vyvíjí: (1) strategické zásoby pro mimořádné situace způsobené chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými látkami v rámci rescEU: Zásoby, které jsou navrženy společně s členskými státy, budou zahrnovat vybavení pro reakci, jako jsou osobní ochranné prostředky a prostředky pro detekci, identifikaci a sledování, a léčivé přípravky, očkovací látky a další terapeutické prostředky. Zásoby mají zásadním způsobem přispívat k budování odolnosti vůči chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám v EU, neboť budou zahrnovat vybavení a léčivé přípravky, které mohou být v době krize obtížně vyráběny nebo které mohou být náhle potřeba ve větším množství, než jaké je k dispozici ve vnitrostátních rezervách. Zásoby pro mimořádné situace způsobené chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými látkami jsou 1. krokem k vytvoření lepších kapacit pro reakci na incidenty v jaderných elektrárnách, mimořádné události v chemických továrnách, teroristické útoky nebo šíření infekční choroby a mnoho dalších; (2) Dekontaminační rezerva rescEU: Tato rezerva bude zahrnovat jak personál, tak vybavení pro dekontaminaci osob, infrastruktury, budov, vozidel nebo kritického vybavení, které byly vystaveny chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným látkám. Na žádost dotčeného členského státu může být nasazena dekontaminační rezerva rescEU. Rezerva bude vytvořena a spravována Chorvatskem, Německem a Španělskem a bude ze 100 % financována EU s původním rozpočtem ve výši 66,7 mil. €. Extrémní klimatické podmínky a nově se objevující hrozby, jako je koronavirus, ale i chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby, mohou zahltit schopnost členských států EU vzájemně si pomáhat, zejména jestliže několik evropských zemí bude čelit současně stejnému typu katastrofy. Po aktivaci mechanismu civilní ochrany EU má rescEU poskytnout dodatečnou úroveň ochrany a zajistit rychlejší a komplexnější reakci na katastrofy. Rezerva rescEU je ze 100 % financována z prostředků EU a Komise udržuje v úzké spolupráci se zemí, v níž je rezerva umístěna, kontrolu nad její funkčnosti. V případě mimořádné události poskytuje rezerva rescEU pomoc všem členským státům EU a státům účastnícím se mechanismu, přičemž může být rovněž nasazena do zemí sousedících s EU. HERA byl zřízena s cílem posílit schopnost EU předcházet přeshraničním mimořádným situacím v oblasti zdraví, odhalovat je a rychle na ně reagovat, ať už se jedná o přírodní hrozby nebo hrozby způsobené člověkem. Úřad HERA tak činí prostřednictvím financování vývoje, výroby a pořizování klíčových lékařských protiopatření a vybavení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality