Vnitřní trh v dubnu 2022

Komise posiluje ochranu řemeslných a průmyslových výrobků v EU i mimo ni, Rada přijala závěry o strategické autonomii evropského hospodářského a finančního sektoru

 • Komise chce rozšířit princip zeměpisného označení i na řemeslné a průmyslové výrobky
 • Rada se zabývala autonomií hospodářského a finančního sektoru EU.

Komise posiluje ochranu řemeslných a průmyslových výrobků v EU i mimo ni

 • Komise navrhla rámec na ochranu duševního vlastnictví pro oblast řemeslných a průmyslových výrobků.
 • Představený návrh navazuje na Akční plán pro duševní vlastnictví.
 • Návrh by vytvořil doplňkový systém ochrany, jehož cílem by byla rovněž vysoká ochrana duševního vlastnictví, lepší informovanost spotřebitelů a podpora regionálního oživení.
 • Nový systém má nabídnout stejnou úroveň ochrany jakou u stávajících zeměpisných označení a zároveň má zohlednit odlišnou povahu řemesel a průmyslových výrobků.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on geographical indication protection for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council and Council Decision (EU) 2019/1754 (COM(2022)174)

 • Komise 13. 4. 2022 navrhla rámec na ochranu duševního vlastnictví pro oblast řemeslných a průmyslových výrobků.

Pozadí

Představený návrh navazuje na Akční plán pro duševní vlastnictví, přijatý v listopadu 2020, v němž Komise oznámila, že zváží proveditelnost systému ochrany zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků na úrovni EU (více v příspěvku „Komise přijala Akční plán pro duševní vlastnictví”, Vnitřní trh v listopadu 2020). Vychází z výzev výrobců, regionálních orgánů, EP a Výboru regionů k tomu, aby Komise vytvořila regulační rámec pro ochranu řemeslných a průmyslových výrobků. V listopadu 2019 přineslo další impuls přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, což je smlouva, jejíž správu má na starosti Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Stávající právní předpisy EU chrání zeměpisná označení zemědělských produktů, potravin a vín. Představený návrh by vytvořil doplňkový systém ochrany, jehož cílem by byla rovněž vysoká ochrana duševního vlastnictví, lepší informovanost spotřebitelů a podpora regionálního oživení. Nový systém má nabídnout stejnou úroveň ochrany jakou u stávajících zeměpisných označení a zároveň má zohlednit odlišnou povahu řemesel a průmyslových výrobků.

Klíčové a sporné body

Tento rámec vychází z originality a autenticity tradičních postupů z příslušných regionů. Má se vztahovat na výrobky, jako jsou Muranské sklo, Donegalský tvíd, Limogeský porcelán, Solingenské příbory a Bolesławiecká keramika. Přestože tyto výrobky těží z dobré pověsti v EU a někdy i na globální úrovni, jejich výrobci dosud postrádali ochranu označení EU, která by spojovala původ a pověst jejich výrobků s jejich kvalitou. Na základě úspěchu systému zeměpisných označení vín, lihovin a zemědělských produktů chce Komise návrhem nařízení umožnit výrobcům chránit řemeslné a průmyslové výrobky spojené s jejich regionem a jejich tradiční know-how, s účinností v EU i mimo ni. Navrhované nařízení, které má zavádět ochranu označení EU, má usnadnit spotřebitelům rozpoznat kvalitu takových výrobků a činit informovanější rozhodnutí. Měla by napomoci podpoře, přilákání a udržení dovedností a pracovních míst v regionech EU, čímž by přispěla k jejich hospodářskému rozvoji. Návrh by rovněž zajistil, aby tradiční řemesla a průmyslové výrobky získaly stejné postavení jako chráněná zeměpisná označení, která již existují v oblasti zemědělství.

Návrh nařízení má:

 • zavádět celounijní ochranu zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků s cílem pomoci výrobcům chránit a prosazovat práva duševního vlastnictví týkající se jejich výrobků v celé EU. Nové nařízení má rovněž usnadnit opatření proti padělaným výrobkům, včetně těch, které se prodávají on-line. Má řešit stávající roztříštěnou a částečnou ochranu, která je poskytována na vnitrostátní úrovni,
 • zavedením dvoustupňového postupu podávání žádostí umožnit jednoduchou a nákladově efektivní registraci zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků. To by od výrobců vyžadovalo, aby své žádosti o zeměpisná označení podávali určeným orgánům členských států, které by pak úspěšné žádosti předkládaly k dalšímu hodnocení a schválení Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO). Přímý postup podávání žádostí u úřadu EUIPO by měl být také možný pro členské státy, které nemají zaveden vnitrostátní postup hodnocení. Návrh má rovněž nabízet výrobcům možnost, aby sami deklarovali soulad svých výrobků se specifikacemi výrobku, což zjednodušuje systém a snižuje náklady na jeho provoz,
 • umožnit plnou slučitelnost s mezinárodní ochranou zeměpisných označení tím, že výrobcům s registrovanými řemeslnými a průmyslovými zeměpisnými označeními umožní chránit své výrobky ve všech zemích, které jsou signatáři Ženevského aktu o označeních původu a zeměpisných označeních WIPO. Zároveň by mělo být nyní možné chránit v EU odpovídající zeměpisná označení ze třetích zemí,
 • poskytováním pobídek pro výrobce, zejména MSP, k investování do nových autentických výrobků a vytváření nikových trhů podpořit rozvoj venkovských a jiných regionů EU. Navrhované nařízení má rovněž pomoci zachovat jedinečné dovednosti, které by jinak mohly zaniknout, zejména ve venkovských a méně rozvinutých regionech EU. Regiony by profitovaly z pověsti nových zeměpisných označení. To může přispět k přilákání turistů a vytváření nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst v regionech a následnému posílení hospodářského oživení těchto regionů.

Předpokládaný další vývoj

Návrh bude projednán Radou a EP. 

Odkazy

Krátce…

Rada přijala závěry o strategické autonomii evropského hospodářského a finančního sektoru

 • Rada přijala závěry o strategické autonomii evropského hospodářského a finančního sektoru.
 • Rada se ve svých závěrech zaměřuje na mezinárodní úlohu eura, evropský finanční sektor, infrastrukturu finančních trhů, učínný mechanismus pro řízení sankcí a spolupráci s partnery.

Rada 5. 4. 2022 přijala závěry o strategické autonomii evropského hospodářského a finančního sektoru. Rada se ve svých závěrech zaměřuje na: (1) posílení mezinárodní úlohy eura, (2) silný, konkurenceschopný a odolný evropský finanční sektor, který slouží reálné ekonomice a zabraňuje rizikům plynoucím z nadměrné závislosti na finančních institucích a infrastrukturách třetích zemí, (3) ochranu a posílení odolnosti infrastruktury finančních trhů, (4) vytvoření účinného mechanismu pro řízení sankcí a (5) spolupráci s partnery. Tyto závěry navazují na Versailleské prohlášení z 10.–⁠ 11. 3. 2022, v němž hlavy států a předsedové vlád souhlasili s přijetím větší odpovědností za bezpečnost EU a s podniknutím dalších rozhodných kroků k budování evropské suverenity, snížení závislosti a navržení nového modelu růstu a investic do roku 2030 (více v příspěvku „EU přijala další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2022). Již v říjnu 2020 hlavy států a předsedové vlád zdůraznili, že dosažení strategické autonomie při zachování otevřené ekonomiky je jedním z klíčových cílů EU. V závěrech jsou podrobněji rozpracovány prvky obsažené ve sdělení Komise z ledna 2021 (více v příspěvku „Rada se dohodla na postoji k facilitě na podporu oživení a odolnosti”, Vnitřní trh v říjnu 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality