V Radě EPSCO se bude české předsednictví zabývat zlepšením pracovních podmínek pracovníků platforem i elektronizací zdravotnictví

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) usiluje o zvýšení úrovně zaměstnanosti a zlepšení životních a pracovní podmínek. Současně je cílem Rady zajištění vysoké úrovně péče o lidské zdraví. V tomto směru podniká kroky směřující k naplňování zásad evropského pilíře sociálních práv, které jsou zacíleny na zajištění pokračující vzestupné konvergence, sociální spravedlnosti, mezigenerační solidarity a soudržnosti v EU.

Jak už název této formace napovídá, je možné rozdělit zaměření Rady EPSCO do dvou oblastí. V oblasti zaměstnanosti a sociální politiky odpovídá Rada za vypracování každoročních hlavních směrů politik zaměstnanosti, které členské státy zohledňují ve svých vnitrostátních politikách. Společně s Evropským parlamentem také přijímá právní předpisy, jejichž cílem je zlepšit pracovní podmínky a posílit sociální začlenění a genderovou rovnost.

Druhou oblastí, na kterou se EPSCO zaměřuje, je zdraví. Zde je zapotřebí říci, že role Rady je omezená, protože za stanovování politik v oblasti zdraví a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče plně odpovídají členské státy. Rada nicméně přijímá společně s Evropským parlamentem právní předpisy týkající se kvality a bezpečnosti transplantace lidských orgánů, práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a kvality a bezpečnosti léčiv a zdravotnických prostředků.

Každý rok se obvykle konají čtyři zasedání Rady EPSCO. Dvě z nich jsou zpravidla věnována výlučně otázkám zaměstnanosti a sociální politiky. Během dvoudenních zasedání se jeden den schází ministři zdravotnictví a řeší témata z oblasti veřejného zdraví a druhý den ministři odpovědní za zaměstnanost, sociální věci a řeší témata zaměstnanosti a sociální politiky. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Zaměstnanost a sociální politika

Mezi témata, kterými se Rada zabývá, patří například problematika energetické chudoby, která je jednou z klíčových výzev sociální soudržnosti v EU, či integrace uprchlíků a integrace osob znevýhodněných zdravotním postižením do trhu práce. České předsednictví (CZ PRES) se bude snažit svými aktivitami přispívat k hledání efektivních řešení těchto výzev.

Vedle podpory zaměstnanosti bude CZ PRES usilovat o zajištění kvality pracovních míst v EU, zejména adekvátní ochrany pracovníků ve všech typech výdělečné činnosti, s cílem zajištění spravedlivých pracovních podmínek, jakož i férové konkurence na vnitřním trhu. V rámci toho bude předsednictví pokračovat v projednávání návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Během CZ PRES se dále očekává projednávání návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU a návrhu směrnice o zajištění transparentnosti v odměňování mužů a žen.

Adekvátní sociální ochranu, včetně zajištění minimálního příjmu, považuje předsednictví za významný předpoklad boje s chudobou. Vzájemná výměna informací a národních zkušeností je preferovanou formou spolupráce na úrovni EU s ohledem na princip subsidiarity. Vzhledem k přetrvávajícím značným rozdílům v systémech zaručeného minimálního příjmu napříč členskými státy však bude předsednictví usilovat o nalezení co nejširšího konsensu při projednávání nového unijního rámce pro stanovení minimálních standardů u systémů minimálního příjmu v podobě právně nezávazného doporučení Rady.

Zdraví

V oblasti zdraví Rada nadále pokračuje v boji proti pandemii COVID-19 a ve snaze o posílení připravenosti EU na další zdravotní krize. Řešit se pravděpodobně bude i humanitární krize související s příchodem velkého počtu uprchlíků do EU, která vyvíjí tlak na zdravotní systémy členských zemí.

Mezi další agendy v části zdraví patří prevence onkologických onemocnění, což je zároveň i jedna ze zásadních priorit Evropské komise, která v únoru loňského roku zveřejnila strategický dokument Evropský plán boje proti rakovině. V průběhu českého předsednictví bude navíc předložen návrh doporučení Rady k onkologickým screeningům, jehož projednáním se bude CZ PRES zabývat a bude usilovat o jeho schválení na prosincové Radě EPSCO.

Během českého předsednictví budou otevřena i témata vztahující se k elektronizaci zdravotnictví formou nové legislativy k evropskému prostoru pro zdravotní údaje(European Health Data Space),jejímž cílem je harmonizovat sdílení zdravotních údajů v elektronické podobě pro potřeby poskytování přeshraniční zdravotní péče i pro účely výzkumu, inovací a tvorby politik. Dokončení prvního čtení lze předpokládat právě během CZ PRES.

Sdílet tento příspěvek