Regionální politika v květnu 2022

Komise schválila ČR partnerskou dohodu nutnou pro čerpání fondů

  • ČR má splněnou povinnost pro čerpání kohezních fondů, partnerská dohoda schválena

Krátce…

Komise schválila ČR partnerskou dohodu nutnou pro čerpání fondů

  • Komise schválila ČR investiční priority na období 2021–2027 na čerpání kohezních fondů EU. 
  • ČR má alokováno 21,4 mld. €.

Komise 24. 5. 2022 přijala partnerskou dohodu s ČR, která je podmínkou pro nastavení programového období na čerpání kohezních fondů EU v období 2021–2027 v hodnotě 21,4 mld. €. Partnerská dohoda stanovuje investiční priority ČR, které reflektují prosazování hospodářské, sociální a územní soudržnosti, plnění priorit EU (ekologická a digitální transformace, čistá doprava atd.) a podporu hospodářského růstu, zaměstnanosti či zlepšení dovedností a sociálního začleňování. Jedná se o následující fondy: EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, FST a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond. EFRR bude čerpán mj. na digitalizaci, výzkum a inovace, růst MSP, dále na zvýšení podílu OZE, snížení spotřeby energie nebo emisí CO2 ve veřejných budovách. Vnitrostátní program Životní prostředí bude řešit dopady změny klimatu. Fond pro spravedlivou transformaci (FST) podpoří přechod podniků na nízkouhlíkové hospodářství včetně rekvalifikace pracovníků. Z fondu soudržnosti se budou čerpat prostředky na čistou mobilitu v rámci městské veřejné dopravy a dobíjecí infrastruktury. Z fondu ESF+ a EFRR budou podporovány také sociálně inkluzivní projekty. ČR plánuje čerpat fondy souběžně s Nástrojem pro oživení a odolnost. Dohoda obsahuje také seznam vnitrostátních a regionálních programů (8 vnitrostátních programů, 1 regionální a 11 programů INTERREG) pro provádění v praxi, včetně orientačního ročního finančního přídělu pro každý program. Komise uzavírá partnerské dohody s každým členským státem, ČR byla 6. v pořadí (více v příspěvku „Rada schválila balík v oblasti politiky soudržnosti”, Regionální politika v březnu 2021).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality