Energie v červenci 2022

Členské státy chtějí snížit spotřebu plynu o 15 %, Plénum EP nebrání zahrnutí jádra a plynu do taxonomie

  • Členské státy překvapivě rychle našly shodu nad úsporami plynu před nadcházející zimou
  • EP nepotopil dohodu o zahrnutí jádra a plynu do taxonomie

Členské státy chtějí snížit spotřebu plynu o 15 %

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Save gas for a safe winter“ (COM(2022)360)

Návrh nařízení Rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu (KOM(2022)361)

  • Rada 26. 7. 2022 dosáhla za českého předsednictví politické dohody o dobrovolném závazku snížit poptávku po zemním plynu o 15 % pro zimu 2022/2023, a to pouhých 6 dní od návrhu Komise, tj. Komise předložila sdělení i s návrhem 26. 7. 2022. 

Pozadí

Komise předložila návrh nařízení a sdělení s názvem “Bezpečná zima díky úsporám plynu” (Save gas for a safe winter) proto, aby EU byla před zimní sezónou díky úsporám připravena na možnost přerušení dodávek plynu z Ruska. Jedná se o plán energetické připravenosti EU na zimní období, který stanovuje způsob, jakým chce EU koordinovaně řešit případné další výpadky v dodávkách zemního plynu z Ruska během letošní zimní sezóny. Legilastivní návrh zavádí nový celoevropský nástroj pro mimořádné situace k nápravě případné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na evropském trhu se zemním plynem na základě čl. 122 SEU. Návrh Komise reaguje na výzvu Evropské rady z května a června 2022.

Komise rovněž avizuje urychlení práce v oblasti diverzifikace dodávek včetně společného nákupu plynu na posílení schopnosti EU získávat plyn z alternativních zdrojů.

V reakci na ruskou agresi na Ukrajině Komise mj. v otázce energetické bezpečnosti již přijala plán REPower EU, který stanovuje opatření týkající se diverzifikace dodavatelů energie, úspor energie a energetické účinnosti a urychleného zavádění OZE (více v příspěvku „Komise představila plán REPowerEU“, Energie v květnu 2022), nebo legislativu vyžadující, aby podzemní zásobníky plynu v EU byly do 1. 11. 2022 naplněny na 80 % (více v příspěvku „Rada a EP potvrdily pravidla pro uskladňování plynu”, Energie v červnu 2022).

Klíčové a sporné body 

Členské státy se dohodly, že mezi 1. 8. 2022 a 31. 3. 2023 sníží poptávku po plynu o 15 % ve srovnání se svou průměrnou spotřebou za posledních 5 let, a to pomocí opatření dle vlastního výběru. Mezi možná opatření patří snížení spotřeby plynu v odvětví elektřiny, opatření na podporu přechodu na jiná paliva v průmyslu, vnitrostátní osvětové kampaně, cílené povinnosti omezit vytápění a chlazení a tržní opatření, jako jsou dražby mezi společnostmi.

V rámci úspor je cílem zabezpečit dodávky domácnostem a klíčovým uživatelům, jako jsou nemocnice, ale také průmyslová odvětví, která jsou rozhodující pro poskytování základních produktů a služeb pro ekonomiku a pro dodavatelské řetězce a konkurenceschopnost EU.

Rada se dohodla, že budou aplikovány některé výjimky a možnosti požádat o výjimku z povinného cílového snížení, aby se zohlednila konkrétní situace členských států a zajistilo se, že snížení poptávky po plynu účinně zvýší bezpečnost dodávek v EU.

Členské státy, které nejsou propojeny s plynárenskými sítěmi jiných členských států, jsou od povinného snižování poptávky po plynu osvobozeny, neboť by nemohly uvolnit významný objem plynu z plynovodu ve prospěch jiných členských států. Členské státy, jejichž elektrické rozvodné sítě nejsou synchronizovány s evropskou elektroenergetickou soustavou a jsou silně závislé na plynu pro výrobu elektřiny, mají rovněž výjimku, aby se zabránilo riziku krize dodávek elektřiny.

Možnost zažádat o výjimku mají státy, které mají omezené propojení s jinými členskými státy a mohou prokázat, že jejich kapacity pro vývoz prostřednictvím propojení nebo jejich domácí infrastruktura LNG jsou v co největší míře využívány k přesměrování plynu do jiných členských států. Mohou o ni rovněž zažádat státy, pokud překročily své cíle v oblasti plnění skladovacích zařízení, pokud jsou silně závislé na plynu jako vstupní surovině pro kritická průmyslová odvětví nebo pokud se jejich spotřeba plynu v uplynulém roce ve srovnání s průměrem za posledních 5 let zvýšila alespoň o 8 %.

Nařízení Rady rovněž předpokládá možnost vyhlásit ohledně bezpečnosti dodávek „výstrahu na úrovni Unie“, přičemž by se v takovém případě snížení poptávky po plynu stalo povinným. Oproti návrhu Komise však bude o jeho vyhlášení rozhodovat Rada formou prováděcího nařízení Rady na návrh Komise. Ten může Komise učinit v případě závažného rizika vážného nedostatku plynu nebo výjimečně vysoké poptávky po plynu, nebo pokud 5 nebo více členských států, které vyhlásily výstrahu na vnitrostátní úrovni, požádá Komisi, aby tak učinila.

Do konce září 2022 mají členské země aktualizovat své stávající krizové plány a začlenit do nich opatření, jimiž chtějí plánovaného snížení dosáhnout. 

Předpokládaný další vývoj

Nařízení je mimořádného charakteru s platností 1 roku s přezkumem Komise do května 2023, který se zaměří na zvážení prodloužení platnosti s ohledem na situaci s dodávkami plynu EU (Komise navrhovala platnost 2 roky). Písemný postup přijetí nařízení proběhnul 5. 8. 2022.

Odkazy

Krátce…

Plénum EP nebrání zahrnutí jádra a plynu do taxonomie

  • Pravidlům financování jádra a zemního plynu dle taxonomie už nic nebrání.
  • Plénum EP nevyslyšelo stanoviska výborů a námitku nepřijalo.

Plénum EP 6. 7. 2022 neschválil návrh příslušných výborů, které chtěly přijmout námitku vůči delegovanému aktu Komise v přenesené působnosti ohledně podmínek nařízení o taxonomii. To znamená, že přijetí aktu Komise, tak jak jej předložila v únoru 2022 (více v příspěvku „Komise umožní zelené financování zemního plynu a jaderné energie”, Životní prostředí v únoru 2022), již nic nebrání. Spor se vedl primárně o (dočasné) zahrnutí plynu a jaderné energie na seznam činností v oblasti energetiky, které členským státům mají pomoci přejít na klimatickou neutralitu tím, že nasměruje soukromé investice do „zelených” činností. Komise se domnívá, že soukromé investice do činností v oblasti plynárenství a jaderné energie v přechodném období mají svůj význam a vybrané činnosti umožní přechod ke klimatické neutralitě od více znečišťujících činností, jako je výroba uhlí. Výbory ENVI a ECON 14. 6. 2022 se vyjádřili proti jejich začlenení do taxonomie, protože návrh Komise dle nich není v souladu s podmínkou environmentálně udržitelných ekonomických činností v nařízení o taxonomii (č. 852/2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality