Hospodářská soutěž v červenci 2022

Komise chce zjednodušit státní podporu pro „zelenou” dopravu, Komise přijala závazky českých mobilních operátorů na ochranu hospodářské soutěže, Komise upravuje dočasný krizový rámec v reakci na válku na Ukrajině, Komise schválila státní podporu pro Českou poštu

 • Komise rozšiřuje možnosti státní podpory pro ekologickou dopravu
 • Dohoda o sdílení sítí mezi českými mobilními operátory nakonec prošla u Komise
 • Možnosti státní podpory v reakci na dopady války mají
 • Česká pošta získala náhradu za veřejnou službu od ČR v souladu s unijními pravidly

Krátce…

Komise chce zjednodušit státní podporu pro „zelenou” dopravu

 • Vybrané druhy podpory by měly dostat výjimku s cílem podpořit ekologickou dopravu.
 • Půjde o železniční, vnitrozemskou vodní a multimodální dopravu.

Komise 6. 7. 2022 navrhla nařízení Rady, které má umožnit vyjmout z povinnosti předběžného oznamování podle pravidel EU pro státní podporu určité druhy podpory pro železniční, vnitrozemskou vodní a multimodální dopravu (zejména opatření na podporu koordinace dopravy) s cílem podpořit ekologickou dopravu. Ty mají mít malý potenciál narušit hospodářskou soutěž. Podle Komise je třeba stávající pravidla pro dopravu přizpůsobit (v reakci na evaluaci státní podpory EU v roce 2020), neboť pokyny pro železnice jsou zastaralé a neodrážejí vývoj v oblasti regulace a trhu. Tento vývoj obnáší zejména otevření železničních trhů hospodářské soutěži a politické priority EU v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu, které zvýšily význam přechodu od silniční dopravy k ekologičtějším druhům dopravy v rámci plnění cíle EU snížit do roku 2050 emise (více v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena”, Životní prostředí v prosinci 2019). Návrh spadá pod podporu podle čl. 93 SFEU. Po přijetí navrhovaného nařízení Radou má Komise v úmyslu přijmout nařízení o blokových výjimkách, které zprostí členské státy povinnosti předem oznamovat Komisi podporu spadající do těchto kategorií. Souběžně s tím Komise pracuje na revizi pokynů ke státní podpoře pro železnice.

Komise přijala závazky českých mobilních operátorů na ochranu hospodářské soutěže

 • Komise ukončila proces řízení o možném porušení antimonopolních pravidel u českých mobilních operátorů.
 • Výsledkem jsou právně závazné závazky českých společností, které Komise akceptovala.

Komise 11. 7. 2022 přijala závazky nabídnuté společnostmi T-Mobile CZ, CETIN, O2 CZ a jejich mateřskými společnostmi Deutsche Telekom a PPF Group, které se staly právně závaznými. Dohody společností o sdílení sítí nesmí omezovat hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury, která přispívá k celkové hospodářské soutěži a inovacím na velkoobchodním a maloobchodním telekomunikačním trhu v ČR. Komise zahájila řízení ve věci dohody o sdílení sítí mezi společnostmi O2/CETIN a T-Mobile a dohodu o službách mobilní sítě mezi společnostmi O2 CZ a CETIN (více v příspěvku „Komise vyšetřuje sdílení mobilních sítí v ČR“, Hospodářská soutěž v září 2016). V říjnu 2016 zahájila Komise formální vyšetřovací řízení týkající se dohody o sdílení sítí mezi společnostmi O2 CZ a CETIN na jedné straně a T-Mobile CZ na straně druhé. V srpnu 2019 zaslala Komise společnostem T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ a později jejich mateřským společnostem prohlášení o námitkách, v nichž nastínila své předběžné obavy z narušení hospodářské soutěže. Podle předběžného posouzení Komise mohou dohody o sdílení sítí a dohoda o službách mobilní sítě svými účinky omezovat hospodářskou soutěž, protože by vzhledem k tržním podmínkám v ČR mohly snížit schopnost a motivaci společností jednostranně investovat do síťové infrastruktury a soutěžit na telekomunikačním trhu v ČR. České společnosti se zavázaly mj. modernizovat mobilní síť, stanovit a přezkoumávat finanční podmínky pro jednostranné zavádění sítí a omezit výměnu informací mezi společnostmi na nezbytné minimum (více v příspěvku „České telekomunikační společnosti musí dodržet deklarované závazky kvůli obavám z porušování hospodářské soutěže”, Hospodářská soutěž v říjnu 2021). 

Komise upravuje dočasný krizový rámec v reakci na válku na Ukrajině

 • V reakci na ruskou agresi Komise rozšiřuje možnosti mimořádné státní podpory.
 • Jde o nové oddíly podpory OZE a dekarbonizaci nebo rozšíření stávající podpory.

Komise 20. 7. 2022 navrhla rozšíření dočasného krizového rámce pro státní podporu přijatého v březnu 2022 v reakci na ruskou agresi na Ukrajině (více v příspěvku „Komise přijala dočasný krizový rámec v souvislosti s Ukrajinou”, Hospodářská soutěž v březnu 2022). V souladu s plánem REPowerEU a v návaznosti na závazek úspor plynu o 15 % stanovuje další druhy opatření podpory: opatření urychlující zavádění energie z obnovitelných zdrojů (mj. investice do OZE, skladování tepla z OZE apod.) a opatření usnadňující dekarbonizaci průmyslových procesů (mj. elektrifikace, využívání vodíku, energetická účinnost). Podpora podle těchto oddílů může být poskytnuta do 30. 6. 2023. Zároveň jsou rozšířeny i stávající druhy podpory – podpora ve výši až 62 tis. € v odvětví zemědělství, 75 tis. € v odvětví rybolovu a akvakultury a až 500 tis. € ve všech ostatních odvětvích. V otázce plynu je přesněno, že podpora může pokrývat pouze 70 % spotřeby plynu a elektřiny příjemce během stejného období předchozího roku. Za určitých podmínek by měly být v jednotlivých případech možné tyto druhy podpory: (1) podpora pro podniky dotčené povinným nebo dobrovolným omezováním plynu, (2) podpora na plnění zásobníků plynu, (3) přechodná a časově omezená podpora přechodu na více znečišťující fosilní paliva pod podmínkou úsilí v oblasti energetické účinnosti a zamezení efektu ustrnutí ve stávajícím stavu a (4) podpora na pojištění nebo zajištění pro podniky přepravující zboží na Ukrajinu a z Ukrajiny.

Komise schválila státní podporu pro Českou poštu

 • Komise nepovažuje podporu České poště jako náhradu z plnění veřejné služby za nadměrnou.
 • Šetření Komise zahájila na základě stížnosti 2 konkurentů.

Komise 25. 7. 2022 schválila plán ČR poskytnout České poště náhradu za plnění povinnosti poskytovat univerzální poštovní služby v období 2018–2022. Do této povinnosti patří poskytování základních poštovních služeb v celé zemi za dostupné ceny a za určitých minimálních požadavků kvality. Komise plán posoudila podle pravidel EU pro státní podporu týkajících se vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby v reakci na stížnost 2 konkurentů na nadměrnou podporu. Podle těchto pravidel mohou společnosti za určitých podmínek získat za mimořádné náklady na poskytování veřejné služby odpovídající náhradu. Výsledkem posouzení je, že ČR prokázala v průběhu šetření, že náhrada byla vypočtena spolehlivou a konzervativní metodikou, takže nepřevýší náklady na veřejnou službu svěřenou České poště, a proto opatření schválila (více v příspěvku „Komise zahájila hloubkové šetření týkající se financování České pošty”, Hospodářská soutěž v červnu 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality