Informační společnost v červenci 2022

EP přijal nový soubor pravidel o digitálních službách a digitálních trzích, Rada a EP dosáhly předběžné dohody o politickém programu Cesta k digitální dekádě”

  • Formální proces přijetí aktu o digitálních službách je ukončen
  • EU bude směrovat digitální transformaci podle politického programu do roku 2030

Krátce…

EP přijal nový soubor pravidel o digitálních službách a digitálních trzích

  • EP přijal soubor pravidel o digitálních službách.
  • Komise tento krok uvítala vzhledem k tomu, že akty navrhla v prosinci 2020.
  • Balík týkající se digitálních služeb má stanovit 1. ucelený soubor pravidel pro online platformy, na nichž jsme všichni v každodenním životě závislí. 
  • Tato nová pravidla mají být použitelná v celé EU a mají vytvořit bezpečnější a otevřenější digitální prostor založený na respektování základních práv.

Poslanci EP 5. 7. 2022 schválili nový soubor pravidel o digitálních službách a digitálních trzích. Komise poté 5. 7. 2022 uvítala jeho schválení. Balík týkající se digitálních služeb má stanovit 1. ucelený soubor pravidel pro online platformy, na nichž jsme všichni v každodenním životě závislí. Tato nová pravidla mají být použitelná v celé EU a mají vytvořit bezpečnější a otevřenější digitální prostor založený na respektování základních práv. Komise předložila své návrhy týkající se aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích v prosinci 2020 (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020). EP a Rada dosáhly politické dohody o aktu o digitálních trzích v březnu 2022 a o aktu o digitálních službách v dubnu 2022 (více v příspěvku „Rada a EP se předběžně shodly na aktu o digitálních trzích”, Informační společnost v březnu 2022 a v příspěvku „Instituce dosáhly dohody v zájmu bezpečnějšího online prostředí”, Informační společnost v dubnu 2022). Akt o digitálních službách má stanovit jasné povinnosti pro poskytovatele digitálních služeb, jako jsou sociální média nebo tržiště. Má tak bránit šíření nezákonného obsahu a dezinformací online a dalším společenským rizikům. Tyto požadavky jsou přiměřené velikosti platforem a rizikům, která představují pro společnost. Mezi nové povinnosti patří: (1) nová opatření pro boj proti nezákonnému obsahu online a povinnost platforem rychle reagovat při současném dodržování základních práv, včetně svobody projevu a ochrany údajů; (2) posílená sledovatelnost a kontroly obchodníků na internetových tržištích s cílem zajistit bezpečnost výrobků a služeb – včetně provádění namátkových kontrol k ověření, že se nezákonný obsah neobjevuje znovu; (3) větší transparentnost a odpovědnost platforem, např. požadavek na poskytování jasných informací o moderování obsahu nebo algoritmech pro doporučování obsahu (tzv. doporučovací systémy); (4) uživatelé budou mít možnost rozhodnutí o moderování obsahu napadnout; (5) zákaz klamavých praktik a některých druhů cílené reklamy, např. reklamy, která se zaměřuje na děti nebo je založena na citlivých údajích. Zakázány by měly rovněž tzv. temné vzorce (klamavé prvky v uživatelském rozhraní) a klamavé praktiky, jejichž cílem je manipulovat s volbami uživatelů. Velmi velké online platformy a vyhledávače (s 45 mil. nebo více uživateli měsíčně), které představují nejvyšší riziko, by měly být podrobeny přísnějším povinnostem, na jejichž dodržování bude dohlížet Komise. K těmto povinnostem patří předcházení systémovým rizikům (jako je šíření nezákonného obsahu a negativní dopady na základní práva, volební procesy či duševní zdraví nebo zhoršení situace v oblasti genderově podmíněného násilí) či nezávislé audity. Uživatelé těchto platforem rovněž dostanou na výběr, zda chtějí dostávat doporučení na základě profilování či nikoli. Platformy by měly navíc muset orgánům a prověřeným výzkumným pracovníkům usnadnit přístup ke svým údajům a algoritmům. Rada formálně 18. 7. 2022 schválila prostřednictvím aktu o digitálních trzích s konečnou platností nová pravidla pro spravedlivé a konkurenceschopné digitální odvětví. Akt o digitálních trzích má stanovit povinnosti pro velké online platformy, které na digitálním trhu působí jako tzv. strážci (platformy, jejichž postavení na internetu je natolik dominantní, že se jim uživatelé mohou jen obtížně vyhnout). Cílem je zajistit spravedlivější podnikatelské prostředí a bohatší nabídku služeb pro spotřebitele. V zájmu zamezení nekalým obchodním praktikám budou subjekty určené jako strážci muset: (1) umožnit třetím stranám interoperabilitu se svými službami, což znamená, že menší platformy budou moci požadovat, aby dominantní platformy umožňovaly jejich uživatelům výměnu zpráv, včetně hlasových zpráv nebo souborů, napříč aplikacemi pro zasílání zpráv. Díky tomu budou mít uživatelé větší výběr a nehrozí, že budou omezeni pouze na 1 aplikaci nebo platformu; (2) umožnit podnikatelským uživatelům přístup k údajům, které vytvářejí v platformě strážce, a dát jim možnost propagovat své služby či produkty a uzavírat smlouvy se zákazníky mimo platformu strážce. Strážci již nemohou: (1) klasifikovat své vlastní produkty nebo služby příznivěji než produkty nebo služby jiných třetích stran (autopreference); (2) bránit uživatelům v snadném odinstalování jakéhokoli předinstalovaného softwaru nebo aplikace nebo v používání aplikací a obchodů s aplikacemi třetích stran; (3) zpracovávat osobní údaje uživatelů pro cílenou reklamu, není-li k tomu výslovně udělen souhlas. Komise může provádět šetření trhu, aby se ujistila, že jsou nová pravidla aktu o digitálních trzích řádně prováděna a že drží krok s dynamickým digitálním odvětvím. Pokud zjistí, že strážce pravidla nedodržuje, může mu uložit pokutu až do výše 10 % z jeho celosvětového obratu v předchozím účetním období – a až do výše 20 %, pokud k porušování pravidel dochází opakovaně. Očekává se, že v září 2022 Rada přijme předběžnou dohodu o aktu o digitálních službách. Rada schválila postoj EP k aktu o digitálních trzích, a legislativní akt je tudíž přijat. Akt začne platit o 6 měsíců po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Rada a EP dosáhly předběžné dohody o politickém programu Cesta k digitální dekádě”

  • Rada a EP dosáhly předběžné dohody o politickém programu 2030 „Cesta k digitální dekádě“ s cílem zajistit, aby EU dosáhla svých cílů v oblasti digitální transformace v souladu se svými hodnotami.
  • Cílem daného rozhodnutí je posílit vedoucí postavení EU v digitální sféře podporou udržitelných digitálních politik, jež podporují začlenění a jsou ku prospěchu občanů a podniků.

Rada a EP 14. 7. 2022 dosáhly předběžné dohody o politickém programu 2030 „Cesta k digitální dekádě“ s cílem zajistit, aby EU dosáhla svých cílů v oblasti digitální transformace v souladu se svými hodnotami. Cílem daného rozhodnutí je posílit vedoucí postavení EU v digitální sféře podporou udržitelných digitálních politik, jež podporují začlenění a jsou ku prospěchu občanů a podniků. Za tímto účelem má stanovit konkrétní digitální cíle v oblasti dovedností, bezpečných a udržitelných digitálních infrastruktur, digitální transformace podniků a digitalizace veřejných služeb, jichž chce EU dosáhnout do konce tohoto desetiletí. Politický program zavádí novou formu správy a řízení založenou na spolupráci mezi členskými státy a Komisí s cílem zajistit, aby EU dosáhla svých ambicí společně. Předběžná dohoda vyjasňuje několik definic obecných cílů programu s důrazem na posílení základních práv, transparentnosti a bezpečnosti a na podporu digitálních dovedností. Komise společně s členskými státy plánuje vypracovat pro každý z digitálních cílů EU trajektorie na úrovni EU. Komise má vypracovat vnitrostátní trajektorie a strategické plány k dosažení těchto cílů až do jejich očekávaného přezkumu v roce 2026. Pokrok by měl být sledován na základě indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) a by měl být hodnocen v každoroční zprávě Komise o stavu digitální dekády. V textu je rovněž lépe objasněn pojem projekty pro více zemí. Jedná se o rozsáhlé projekty, které sdružují unijní, vnitrostátní a soukromé zdroje s cílem dosáhnout pokroku, který by žádný členský stát nemohl učinit sám. Politický program usnadní investice v oblastech, jako jsou vysoce výkonná výpočetní technika, společná datová infrastruktura a služby, blockchain, nízkopříkonové procesory, celoevropský rozvoj koridorů 5G, partnerství pro pokročilé technologie v oblasti digitálních dovedností, bezpečná kvantová infrastruktura a síť center pro kybernetickou bezpečnost, digitální veřejná správa, testovací zařízení a centra pro digitální inovace. Předběžná dohoda rovněž stanoví mechanismus spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Sdělení Komise „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“ z března 2021 představuje vizi úspěšné digitální transformace EU do roku 2030. Ambicí EU je dosáhnout digitální suverenity v otevřeném a propojeném světě a pokračovat v provádění digitálních politik, které občanům a podnikům zajistí digitální budoucnost, jež bude zaměřená na člověka, inkluzivní, udržitelná a prosperující (více v příspěvku „Komise představila cíle digitální transformace do roku 2030”, Informační společnost v březnu 2021). Evropská rada ve svých závěrech z března 2021 zdůraznila význam digitální transformace pro oživení, prosperitu, bezpečnost a konkurenceschopnost EU a pro dobrou životní úroveň našich společenství. Pokud jde o sdělení o Digitálním kompasu, Evropská rada je ve svých závěrech označila za krok k mapování digitálního rozvoje EU v příštím desetiletí a dále vyzvala Komisi, aby využila všech dostupných nástrojů z oblasti průmyslové a obchodní politiky a politiky hospodářské soutěže. S ohledem na tyto ambice a výzvy Komise v září 2021 předložila návrh rozhodnutí EP a Rady, kterým se zavádí program digitální politiky „Cesta k digitální dekádě“.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality