Institucionální záležitosti v červenci 2022

Rada se dohodla na postoji k rozpočtu EU na rok 2023

  • Rada požaduje po EP úspory v plánech na pracovní místa v rozpočtu na příští rok

Rada se dohodla na postoji k rozpočtu EU na rok 2023

  • Postoj Rady pro rozpočet na rok 2023 dosahuje celkové výše 183,95 mld. € v prostředcích na závazky a 165,74 mld. € v prostředcích na platby.
  • Rada zdůrazňuje, že strop okruhu 7 víceletého finančního rámce na období 2021–2027 je založen na předpokladu, že všechny orgány EU přijmou komplexní a cílenou koncepci stabilizace počtu zaměstnanců a snížení správních výdajů.
  • Rada vyjadřuje silné výhrady k výkazu výdajů a plánu pracovních míst EP na rok 2023.

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2023: postoj Rady (COM(11705)2022)

  • Rada se 13. 7. 2022 dohodla na postoji k návrhu rozpočtu EU na rok 2023. 

Pozadí

Jedná se o 3. roční rozpočet v rámci dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027, tj. víceletého finančního rámce (VFR). Rozpočet na rok 2023 je doplněn opatřeními v rámci nástroje Next Generation EU, což je plán EU na podporu oživení po pandemii COVID-19.

Klíčové a sporné body 

Postoj Rady pro rozpočet na rok 2023 dosahuje celkové výše 183,95 mld. € v prostředcích na závazky a 165,74 mld. € v prostředcích na platby. Oproti rozpočtu schválenému Radou a EP na rok 2022 se jedná o zvýšení o 8,29 % v prostředcích na závazky a snížení o 3,02 % v prostředcích na platby. Vzhledem k náročné situaci, v níž se EU nachází, zaujala Rada celkově obezřetný přístup. V minulosti se ukázalo jako velmi užitečné ponechat v rozpočtu rezervu zajišťující manévrovací prostor. Členské státy zdůrazňují, že je důležité zajistit, aby v rozpočtu byla dostatečná rezerva, aby bylo možné reagovat na nepředvídané faktory související s ukrajinskou krizí a inflací. Rada v prohlášení zdůrazňuje, že strop okruhu 7 VFR na období 2021–2027 je založen na předpokladu, že všechny orgány EU přijmou komplexní a cílenou koncepci stabilizace počtu zaměstnanců a snížení správních výdajů (více v příspěvku „Rada přijala nový VFR”, Institucionální záležitosti v prosinci 2020). Rada připomíná, že EP již v rozpočtu na rok 2022 ve svém plánu pracovních míst požadoval a získal dalších 142 pracovních míst, jakož i 180 externích pracovníků, a v této souvislosti připomíná prohlášení Rady ze dne 7. 12. 2021. V roce 2022 obsahuje výkaz výdajů a plán pracovních míst EP na rok 2023 žádost o 52 dalších pracovních míst a 116 dalších akreditovaných parlamentních asistentů. Tato žádost přichází v situaci vysoké míry inflace, kdy je v roce 2023 ohroženo dodržení stropu okruhu 7, což vyžaduje, aby všechny orgány jednaly zdrženlivě v souladu s povinností dodržovat roční stropy výdajů. Požadavek EP v této souvislosti dále zvyšuje tlak na okruh 7 a zároveň ponechává na ostatních orgánech, aby nesly zátěž spojenou s omezováním svých správních výdajů. Není tedy v souladu s povinnostmi EP podle čl. 2 nařízení o VFR a je v rozporu s body 129 a 130 závěrů Evropské rady ze dne 17.–21. 7. 2020 o stabilním personálním obsazení orgánů EU. S ohledem na logiku „gentlemanské dohody“, včetně institucionální rovnováhy mezi EP a Radou a dodržování stropů VFR, Rada vyzývá EP, aby se řídil koncepcí přijatou Radou a zajistil dodržování stropu okruhu 7. Rada připomíná, že má v úmyslu dodržet stabilní stav zaměstnanců a uplatnit na své vlastní správní výdaje vyšší míru paušální srážky (na volná pracovní místa). S ohledem na výše uvedené argumenty Rada vyjadřuje silné výhrady k výkazu výdajů a plánu pracovních míst EP na rok 2023. Rada se na tyto prvky dále zaměří během jednání o rozpočtu EU na rok 2023.

Předpokládaný další vývoj

Cílem Rady je formálně přijmout postoj k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2023 písemným postupem, který skončí 6. 9. 2022. Tento postoj poslouží jako mandát pro české předsednictví pro účely jednání o rozpočtu EU na rok 2023 s EP.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality