Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2022

EU přijala opatření v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, Rada prodloužila platnost seznamu teroristů vedeného EU o dalších 6 měsíců, Rada schválila závěry o posílení angažovanosti EU a její schopnosti reagovat

 • EU přijala další sankce a opatření vůči Rusku
 • Seznam teroristů vedených EU zůstává nezměněn a platí dál
 • Rada se zabývala zahraniční manipulací s informacemi a vměšováním

EU přijala opatření v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině

 • Rada a EP se dohodly na dočasných naléhavých opatřeních týkajících se řidičských dokladů vydaných na Ukrajině.
 • Rada schválila další 1 mld. € na pomoc Ukrajině. Nyní celková makrofinanční pomoc od EU pro Ukrajinu od začátku války dosahuje 2,2 mld. €.
 • EU přijala 21. 7. 2022 soubor opatření pro aktualizaci a harmonizaci sankcí. 
 • Rada přijala mandát k jednání o další pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a o řešení dopadů agrese Ruska.
 • Rada přijala další 2 dodatečná opatření pomoci v rámci EPF, která mají navyšovat podporu EU Ukrajině na 2,5 mld. €. Jedná se o celkově 5. tranši.
 • EU uvalila sankce na dalších 54 osob a 10 subjektů. 
 • EU prodloužila hospodářské sankce v souvislosti s vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině o dalších 6 měsíců.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu  týkající se dokladů řidičů vydaných Ukrajinou v souladu s jejími právními předpisy (KOM(2022)313)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině (KOM(2022)1201)

Nařízení Rady (EU) 2022/1273 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (KOM(2022)1273)

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1274 ze dne 21. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (KOM/(2022)1274)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1276 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (KOM(2022)1276)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1284 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/339 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil (KOM(2022)1284)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1285 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/338 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám (KOM(2022)1285)

 • Rada a EP se 7. 7. 2022 dohodly na dočasných naléhavých opatřeních týkajících se řidičských dokladů vydaných na Ukrajině. Rada 12. 7. 2022 schválila další 1 mld. € na pomoc Ukrajině. Komise 13. 7. 2022 zveřejnila pokyny k uplatňování sankcí proti Ruské federaci za agresi vůči Ukrajině. Komise 15. 7. 2022 přijala návrh balíku týkajícího se „zachování a harmonizace“ uvalených sankcí. Rada 20. 7. 2022 přijala mandát k jednání o další pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a o řešení dopadů agrese Ruska. EU přijala 21. 7. 2022 soubor opatření pro aktualizaci a harmonizaci sankcí. Dále Rada 22. 7. 2022 přijala další 2 dodatečná opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje (EPF), která mají navyšovat podporu EU Ukrajině na 2,5 mld. €. EU 22. 7. 2022 uvalila sankce na dalších 54 osob a 10 subjektů. EU 26. 7. 2022 prodloužila hospodářské sankce v souvislosti s vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině o dalších 6 měsíců.

Pozadí

Řidičské průkazy

Řidičský průkaz zvyšuje mobilitu svého držitele a usnadňuje mu každodenní život tím, že mu umožňuje řídit motorová vozidla na veřejných komunikacích. V dané situaci podporuje zapojení osob požívajících dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva do hospodářských a sociálních činností v jejich novém prostředí. Přestupy týkající se uznávání a výměny řidičských průkazů třetích zemí se v jednotlivých členských státech liší, mimo jiné v závislosti na konkrétních ustanoveních jejich vnitrostátních právních předpisů nebo na stávajících 2stranných dohodách uzavřených mezi členskými státy a danou třetí zemí. Je vhodné, aby byl po dobu trvání dočasné ochrany stanoven harmonizovaný rámec pro uznávání řidičských průkazů osob požívajících dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva, které jsou držiteli platného řidičského průkazu vydaného Ukrajinou, na území EU.

Makrofinanční pomoc Ukrajině

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, která vstoupila v platnost 1. 9. 2017, umožňuje další sbližování mezi Ukrajinou a EU. Kromě podpory hlubších politických vztahů, silnějších ekonomických vazeb a respektování společných hodnot poskytuje tato dohoda rámec pro naplňování ambiciózního programu reforem zaměřeného na boj proti korupci, nezávislý soudní systém, právní stát a lepší podnikatelské prostředí. EU tyto reformy, které mají zásadní význam pro přilákání investic, zvýšení produktivity a zlepšení životní úrovně ve střednědobém horizontu, soustavně podporuje. V letech 2014–2021 EU vedle jiných podpůrných nástrojů Ukrajinu podpořila i prostřednictvím 5 po sobě jdoucích operací makrofinanční pomoci v celkové výši 5 mld. € ve formě půjček. Ruská válka na Ukrajině má negativní dopad na již tak vratkou ekonomickou a finanční stabilitu Ukrajiny. Mimo jiné vedla k výraznému odlivu kapitálu.

Pokyny k uplatňování sankcí

Komise zveřejnila další pokyny pro členské státy o tranzitu zboží z Ruska. Jedná se o součást pravidelných technických výměn o praktickém provádění omezujících opatření EU, která Rada jednomyslně zavedla v reakci na ruskou útočnou válku proti Ukrajině. Tyto pokyny potvrzují, že silniční tranzit zboží, na které se vztahují sankce, s ruskými provozovateli není podle opatření EU povolen. Žádný podobný zákaz neexistuje pro železniční dopravu, aniž je dotčena povinnost členských států provádět účinné kontroly. Členské státy ověří, zda objemy tranzitu zůstávají v rámci historických průměrů za poslední 3 roky, zejména odrážející skutečnou poptávku po základním zboží v místě určení, a zda neexistují žádné neobvyklé toky nebo obchodní vzorce, které by mohly vést k obcházení. Tranzit vojenského zboží a technologií, na které se vztahují sankce, je v každém případě plně zakázán – bez ohledu na způsob dopravy. Účelem textu je upřesnit platná pravidla a připomenout, že členské státy jsou povinny předcházet všem možným formám obcházení omezujících opatření EU. V tomto světle Komise zdůrazňuje význam sledování obousměrných obchodních toků mezi Ruskem a Kaliningradskou oblastí, aby se zajistilo, že zboží, na které se vztahují sankce, nemůže vstoupit na celní území EU.

FAST-CARE

Návrh FAST-CARE předložila Komise 29. 6. 2022 v reakci na závěry Evropské rady z května 2022, která v nich vyzvala k novým iniciativám na podporu mil. uprchlíků prchajících před válkou na Ukrajině, včetně pomoci sousedním zemím (více v příspěvku „EU přijala další restriktivní a podpůrná opatření v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2022).

EPF

Předchozí opatření pomoci byla dohodnuta ve dnech 28. 2. 2022, 23. 3. 2022, 13. 4. 2022 a 23. 5. 2022 (více příspěvku „EU odsoudila ruskou agresi na Ukrajině a uvalila sankce” Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2022, v příspěvku „EU přijala další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2022,v příspěvku „EU schválila finanční pomoc a přijala další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2022 a v příspěvku „EU přijala další podpůrná opatření na finanční a ekonomickou pomoc v souvislosti s podporou Ukrajiny”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2022). Evropská rada ve svých závěrech z 23.–24. 6. 2022 zdůraznila, že EU je nadále pevně odhodlána poskytovat další vojenskou podporu s cílem pomoci Ukrajině uplatňovat její přirozené právo na sebeobranu proti ruské agresi a bránit svou územní celistvost a svrchovanost.

Hospodářské sankce

Sankce byly zavedené poprvé v roce 2014 v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, od února 2022 byly výrazně rozšířeny s ohledem na nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině. V současné době obnášejí širokou škálu odvětvových opatření včetně omezení v oblasti financí, energetiky, technologií a zboží dvojího užití, průmyslu, dopravy a luxusního zboží.

Klíčové a sporné body

Řidičské průkazy

Osoby požívající dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva, které jsou držiteli platného řidičského průkazu vydaného Ukrajinou, by obecně měly mít možnost používat svůj řidičský průkaz na území EU po dobu trvání dočasné ochrany. Vzhledem k tomu, že ochrana má pouze dočasnou povahu, neměla by být nutná výměna ukrajinského řidičského průkazu za řidičský průkaz vydaný členským státem. Tím se má výrazně snížit zátěž pro příslušné orgány členských států, které by jinak musely vyměnit mil. ukrajinských řidičských průkazů. Osoby požívající dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva zároveň nebudou muset ihned skládat další teoretickou a/nebo praktickou zkoušku pro získání řidičského průkazu, často probíhající v pro ně cizím jazyce, a/nebo se podrobit lékařskému vyšetření v členském státě svého dočasného pobytu. Jak je uvedeno v Akčním plánu pro trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, měl by být v této souvislosti usnadněn přístup řidičů z povolání z Ukrajiny k pracovním místům v EU tím, že se stanoví zvláštní pravidla pro vydávání osvědčení odborné způsobilosti ukrajinským řidičům z povolání. V souvislosti s celkově rostoucím nedostatkem řidičů nákladních automobilů je třeba posílit alternativní logistická spojení mezi EU a Ukrajinou a s ohledem na současnou blokádu černomořských přístavů zajistit, aby Ukrajina měla nadále přístup na své exportní trhy. Doba platnosti řidičských průkazů a osvědčení odborné způsobilosti je obvykle omezena. Dokud však na Ukrajině bude zuřit válka, nebude Ukrajina pravděpodobně schopna zajistit správní podporu, která je potřebná k prodloužení doby platnosti těchto dokladů v jednotlivých případech. Za této mimořádné situace by ukrajinská vláda mohla rozhodnout o tom, že se doba platnosti těchto dokladů prodlouží. V takovém případě by Ukrajina měla EU a členské státy o tomto prodloužení náležitým způsobem informovat. Členské státy by měly uznat prodlouženou dobu platnosti ukrajinských řidičských průkazů, která přesahuje jejich správní dobu platnosti, a to přinejmenším do konce doby dočasné ochrany. Na útěku před válkou často dochází ke ztrátě nebo krádeži důležitých dokladů, jako jsou řidičské průkazy nebo osvědčení odborné způsobilosti, nebo tyto doklady zůstanou ve válečné zóně, aniž by bylo možné je okamžitě získat zpět. V takových případech by členské státy měly mít možnost po ověření například ve vnitrostátním elektronickém registru řidičských průkazů Ukrajiny vydat dočasné řidičské průkazy, které nahradí původně vydané řidičské průkazy a budou platné po dobu trvání dočasné ochrany. Tento postup by usnadnilo zajištění přístupu příslušných orgánů členských států do ukrajinského registru řidičských průkazů. V případě, že členské státy nebudou mít možnost pravdivost informací poskytnutých vysídlenými osobami ověřit, měly by odmítnout tyto dočasné doklady řidičů vydat. Ustanovení navrhovaného nařízení navíc má řešit výjimečné okolnosti a stanovit výjimky, které by se za běžných okolností neměly uplatňovat. Je obzvláště důležité, aby prosazování tohoto aktu nemělo za následek ohrožení účastníků silničního provozu a chodců tím, že by na pozemních komunikacích EU řídily dopravní prostředky osoby, které nejsou způsobilé k řízení. V této souvislosti by příslušné orgány členských států měly zavést odpovídající opatření, jejichž cílem bude boj proti podvodům a padělání.

Makrofinanční pomoc Ukrajině

Rada rozhodla, že Ukrajině urychleně poskytne další makrofinanční pomoc, a to ve výši 1 mld. €. Spolu s mimořádnou makrofinanční pomocí ve výši 1,2 mld. €, která byla vyplacena v 1. pol. roku 2022, nyní celková makrofinanční pomoc od EU pro Ukrajinu od začátku války dosahuje 2,2 mld. € a předpokládá se, že se v nadcházejících měsících bude dále zvyšovat (více v příspěvku „EU odsoudila ruskou agresi na Ukrajině a uvalila sankce”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2022). Touto finanční pomocí se doplňuje další podpora, kterou EU Ukrajině poskytuje v humanitární, rozvojové, celní a obranné oblasti. Přijatá makrofinanční pomoc má za cíl řešit okamžité a nejnaléhavější finanční potřeby Ukrajiny a zajistit, aby ukrajinský stát mohl i nadále plnit své nejzásadnější funkce. Má formu výrazně zvýhodněné dlouhodobé půjčky. K dispozici má být po dobu 1 roku a má být vyplacena v 1 splátce, která může být rozdělena do 1 nebo více tranší. Tato nová operace makrofinanční pomoci je součástí mimořádného mezinárodního úsilí 2stranných dárců a mezinárodních finančních institucí na podporu Ukrajiny v této kritické situaci. K uvolnění peněz a pomoci dojde, jakmile bude s ukrajinskými orgány dohodnuto memorandum o porozumění. To bude obsahovat podmínky pro zvýšenou transparentnost a podávání zpráv o využívání finančních prostředků a a má vymezit nastavení požadavků na podávání zpráv, s nimiž bude tato makrofinanční pomoc spojena. Vzhledem k mimořádně složité situaci, které Ukrajina čelí, bude úrokové náklady spojené s touto makrofinanční pomocí ve formě půjčky výjimečně pokrývat rozpočet EU, čímž se omezí dopad na fiskální udržitelnost Ukrajiny. Tímto způsobem má EU Ukrajině zajistit další finanční úlevu a přispěje ke zlepšení udržitelnosti jejího veřejného dluhu. Půjčku s dlouhou dobou splatnosti chce vytvořit tak, aby Ukrajině poskytla co nejdelší dobu pro návrat k růstu, obnovu ekonomiky v souladu s jejími evropskými ambicemi a co nejvíce zvýšit šanci na úplné splacení.

„Zachování a harmonizace” uvalených sankcí

Komise přijala společný návrh nového balíku opatření k zachování a posílení účinnosti 

6 rozsáhlých a bezprecedentních balíků sankcí EU vůči Rusku, který připravila spolu s vysokým představitelem pro zahraniční politiku (více v příspěvku „Rada prodloužila platnost sankcí v souvislosti s destabilizací Ukrajiny”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2021, v příspěvku „Rada prodloužila hospodářské sankce vůči Ruské federaci o 6 měsíců”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2022, v příspěvku „EU odsoudila ruskou agresi na Ukrajině a uvalila sankce” Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2022, v příspěvku „EU přijala další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2022, v příspěvku „EU přijala další podpůrná opatření na finanční a ekonomickou pomoc v souvislosti s podporou Ukrajiny”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2022 a „EU přijala další restriktivní a podpůrná opatření v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině” Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2022). Balík týkající se „zachování a harmonizace“ uvalených sankcí má vyjasňovat řadu ustanovení s cílem posílit právní jistotu provozovatelů a prosazování ze strany členských států. Má též harmonizovat do větší hloubky sankce EU se sankcemi našich spojenců a partnerů, zejména v rámci skupiny G7. Balík má zavádět nový zákaz dovozu ruského zlata a zároveň posílit kontroly vývozu technologií dvojího užití a vyspělých technologií z EU. Má tak prohloubit soulad sankcí EU se sankcemi partnerů v rámci skupiny G7. Rozvíjí požadavky na podávání zpráv s cílem zpřísnit zmrazení majetku v EU. V balíku se opět uvádí, že sankce EU se žádným způsobem nezaměřují na obchod se zemědělskými produkty mezi třetími zeměmi a Ruskem. Znění rovněž objasňuje přesný rozsah některých finančních a hospodářských sankcí.  V neposlední řadě se v jeho rámci navrhuje stávající sankce EU o 6 měsíců prodloužit, a to do příštího přezkumu na konci ledna 2023.

FAST-CARE

Tímto návrhem se má rozšiřovat podpora, která již byla poskytnuta v rámci Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE). Návrh mění 2 základní nařízení, jimiž se řídí pravidla politiky soudržnosti na rozpočtová období 2014–2020 a 2021–2027. Opatření se řídí přístupem založeným na lidech a vyčleňují 30 % výdajů na uprchlíky pro místní orgány a organizace občanské společnosti, neboť ty stojí v 1. linii migračního tlaku a pracují v rámci místních komunit.

Návrh má mimo jiné stanovit:

 1. další 3,5 mld. € na předběžné financování projektů soudržnosti, aby se zajistila dodatečná likvidita, 
 2. rozšíření možnosti 100% spolufinancování investic na podporu socioekonomické integrace státních příslušníků třetích zemí,
 3. zvýšení nově stanovených jednotkových nákladů na podporu uprchlíků ze 40 €/osobu na 100€/osobu na týden a prodloužení jejich uplatňování ze 13 na 26 týdnů od okamžiku, kdy osoba požádá o ochranu,
 4. rozšíření možností pro převod prostředků na opatření na podporu uprchlíků nejen mezi ERF a ESF, ale také z Fondu soudržnosti,
 5. zpětné proplácení již dokončených projektů zaměřených na řešení potřeb uprchlíků.

Kromě toho daná opatření umožňují větší flexibilitu při převádění projektů politiky soudržnosti z 1 rozpočtového období do následujícího, aby bylo možné zohlednit prodlení při provádění způsobené rostoucími cenami materiálů a energií a nedostatkem pracovních sil.

EPF

Přijatá opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje (EPF) si dávají za cíl navýšit podporu EU zaměřenou na schopnosti a odolnost ukrajinských ozbrojených sil při obraně územní celistvosti a svrchovanosti země a ochraně civilního obyvatelstva před pokračující vojenskou agresí Ruska. Díky uvolněné 5. tranši v hodnotě 500 mil. € dosáhne nyní příspěvek EU v rámci EPF pro Ukrajinu celkové částky 2,5 mld. €.

Hospodářské sankce

Rada rozhodla, že v reakci na pokračující neodůvodněnou a nevyprovokovanou vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině budou zavedena omezující opatření týkající se dalších 54 osob a 10 subjektů. Mezi osobami zařazenými na seznam jsou vysoce postavení členové politických či kulturních institucí, např. členové Státní dumy a oblastních dum a místní politici, jako je moskevský starosta. Dále se jedná o velící důstojníky a vojenské činitele vysokých hodností, o politiky jmenované do funkce na ukrajinských územích, jež Rusko obsadilo, o členy nacionalistického motorkářského klubu Nightwolves, šiřitele propagandy a přední podnikatele. Subjekty, na něž jsou sankce uvaleny, nově zahrnují významnou finanční instituci Sberbank, organizaci Nightwolves, společnosti činné ve vojenském odvětví či v loďařském průmyslu nebo zapojené do krádeží ukrajinského obilí, jakož i četné další subjekty šířící prokremelskou a protiukrajinskou propagandu. Vzhledem k tomu, že se nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině dostává podpory ze strany syrského režimu, a to i podpory vojenské povahy, rozhodla Rada, že se sankce budou vztahovat také na 6 osob a 1 subjekt, jež jsou zapojeny do náboru syrských žoldnéřů, kteří mají bojovat na Ukrajině po boku ruských jednotek. Omezující opatření EU vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny se tak nyní vztahují celkem na 1212 osob a 108 subjektů. Na osoby a subjekty zařazené na seznam se vztahuje zmrazení majetku a občané EU a společnosti z EU jim nesmějí zpřístupňovat finanční prostředky. Na fyzické osoby se navíc vztahuje zákaz cestování, který jim brání ve vstupu na území EU i v průjezdu přes něj.

Kromě hospodářských sankcí, jež na Ruskou federaci uvalila, EU v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině zavedla rovněž řadu různých dalších opatření (více v příspěvku „Rada prodloužila platnost sankcí v souvislosti s destabilizací Ukrajiny”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2021 a v příspěvku „Rada prodloužila hospodářské sankce vůči Ruské federaci o 6 měsíců”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2022). Mezi ně patří: omezení hospodářských vztahů s nezákonně anektovaným Krymem a městem Sevastopol, jakož i s částmi Doněcké a Luhanské oblasti, které nejsou pod kontrolou vlády, individuální omezující opatření (zmrazení majetku a cestovní omezení) uvalená na širokou škálu osob a subjektů a diplomatická opatření.

Předpokládaný další vývoj

V návaznosti na hlasování EP o změnách v nařízení týkajících se řidičských průkazů, které by mohla podpořit také Rada, přistoupí Rada v co nejkratším možném termínu k přijetí svého postoje v rámci legislativního postupu. Vzhledem k naléhavosti této záležitosti vstoupí toto nařízení v platnost 5. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. 

V návaznosti na přijetí mandátu Rady se očekává, že EP na podzim 2022 co nejdříve schválí svůj postoj, což určí další procesní kroky pro přijetí předmětného právního předpisu.

Balík „zachovat a harmonizovat” mají nyní členské státy projednají v Radě za účelem jeho přijetí.

Odkazy

Krátce…

Rada prodloužila platnost seznamu teroristů vedeného EU o dalších 6 měsíců

 • Rada prodloužila beze změn platnost seznamu teroristů vedeného EU, v němž jsou uvedeny osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření zaměřená na boj proti terorismu. 
 • 13 osobám a 21 skupinám a subjektům uvedeným na seznamu se v rámci EU zmrazují finanční prostředky a jiná finanční aktiva.

Rada 18. 7. 2022 prodloužila beze změn platnost seznamu teroristů vedeného EU, v němž jsou uvedeny osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření zaměřená na boj proti terorismu. 13 osobám a 21 skupinám a subjektům uvedeným na seznamu se v rámci EU zmrazují finanční prostředky a jiná finanční aktiva. Dále se zakazuje, aby jim hospodářské subjekty z EU zpřístupňovaly finanční prostředky a hospodářské zdroje. Rada tento seznam poprvé sestavila v kontextu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373/2001, která byla přijata v návaznosti naa teroristické útoky 11. 9. 2001. Na základě informací o veškerých nových skutečnostech a vývoji situace tento seznam pravidelně – alespoň jednou za 6 měsíců – přezkoumává. Tento režim sankcí existuje samostatně vedle režimu EU, v jehož rámci se provádějí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) a který je namířen proti al-Káidě a ISIL(Dá’iš). EU může rovněž autonomně uplatňovat omezující opatření vůči ISIL/Dá’iš a al-Káidě a osobám a subjektům, které jsou s nimi spojeny nebo je podporují.

Rada schválila závěry o posílení angažovanosti EU a její schopnosti reagovat

 • Rada schválila závěry o zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování.
 • Závěry prokazují odhodlání EU posílit svou angažovanost v boji proti této hrozbě na všech úrovních.

Rada 18. 7. 2022 schválila závěry o zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování. Závěry zdůrazňují, že zahraniční manipulace s informacemi a vměšování se často používají jako součást širších hybridních kampaní a jejich cílem je strategickým a koordinovaným způsobem klamat, uvádět v omyl a destabilizovat demokratické společnosti vytvářením a využíváním kulturního a společenského napětí. Tyto techniky vměšování ze strany Ruska byly posíleny během jeho nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese proti Ukrajině. Závěry prokazují odhodlání EU posílit svou angažovanost v boji proti této hrozbě na všech úrovních, zejména v mnohostranných formátech ve spolupráci s OSN a dalšími mezinárodními a regionálními organizacemi a v jejich rámci. Rada vyzývá všechny příslušné strany, aby zintenzivnily práci na rozvoji mezinárodních zásad týkajících se dezinformací a zahraniční manipulace s informacemi a vměšování. Rada dále vyzvala vysokého představitele a Komisi, aby za plného respektování lidských práv a základních svobod předložili možnosti jasně vymezených opatření, která by mohla být přijata proti aktérům zahraniční manipulace s informacemi a vměšování, pokud je to nezbytné pro ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti v EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality