Zemědělství a rybolov v červenci 2022

Rada podpořila hlavní směr rozvoje akvakultury, Komise navrhuje výjimku kvůli zvýšení produkce obilovin

  • Rada přijala závěry ke strategickým pokynům pro akvakulturu do roku 2030
  • EU se snaží maximalizovat svoji produkci obilovin v důsledku války na Ukrajině

Krátce…

Rada podpořila hlavní směr rozvoje akvakultury

  • Rada podpořila strategické pokyny Komise pro akvakulturu do roku 2030.
  • Vyzvala Komisi, aby se zabývala mj. opatřením proti škodám způsobeným chráněnými druhy predátorů. 

Rada 18. 7. 2022 přijala závěry o dalším rozvoji udržitelné akvakultury v EU. Učinila tak v návaznosti na strategické pokyny pro udržitelnější, odolnější a konkurenceschopnější akvakulturu EU na období 2021–2030, které navrhla Komise (více v příspěvku „Komise přijala strategické zásady akvakultury”, Životní prostředí v květnu 2022). Rada vyjádřila podporu rozvoji nových metod sladkovodní a mořské akvakultury s nízkým dopadem na životní prostředí a zdůraznila, že je třeba zajistit poskytování výživných, zdravých a bezpečných potravin a snížit vysokou závislost EU na dovozu produktů rybolovu a akvakultury, a přispět tak k zabezpečení potravin. Ministři dále konstatovali, že je nezbytné nakládat s použitou vodou v souladu s platnými právními předpisy a že nelze zcela zabránit imisím určitého objemu živin do vody. Vyzvali Komisi, aby lépe sladila cíl rostoucího odvětví udržitelné akvakultury v EU s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí. Vyzvali také Komisi, aby naléhavě určila účinná a účelná celounijní řídicí opatření s cílem předcházet škodám způsobeným rostoucí populací predátorů (zejména chráněných druhů jako vydry a kormoráni) a snižovat je. Vyzvali také Komisi, aby zvážila navržení změny nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které v současné době umožňuje pouze certifikaci chovu korýšů a měkkýšů a chovu ryb, protože některé sladkovodní, mořské a jiné systémy akvakultury dosahují vyšší environmentální výkonnosti, ale v současné době na úrovni EU neexistuje žádný systém označování nebo certifikace udržitelných produktů.

Komise navrhuje výjimku kvůli zvýšení produkce obilovin

  • Komise umožní zemědělcům dočasně nedodržet požadavky EU na střídání plodin a zachování neproduktivních prvků na orné půdě.
  • Cílem je zvýšit produkci obilovin v reakci na válku na Ukrajině a přispět k celosvětové potravinové bezpečnosti.

Komise 22. 7. 2022 navrhla na žádost členských států dočasnou výjimku z pravidel EU, které kladou požadavky na střídání plodin a zachování neproduktivních prvků na orné půdě. Cílem je maximalizovat produkční kapacity EU pro obiloviny určené pro potravinářské výrobky (nikoliv kukuřice a sója používaná jako krmivo pro zvířata) a přispět ke zvýšení celosvětové potravinové bezpečnosti v důsledku ruské invaze na Ukrajinu (více v příspěvku „Komise podporuje zajištění dodávek potravin”, Zemědělství a rybolov v březnu 2022). Návrh musí ještě formálně schválit Rada. Vzhledem k významu norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) pro cíl zachování půdy a zlepšení biologické rozmanitosti zemědělských podniků jako součásti dlouhodobé udržitelnosti odvětví, jakož i pro zachování potenciálu produkce potravin, je navrhovaná výjimka dočasná a omezená. Platnost je stanovena pouze pro rok 2023.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality