Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala období stagnace. Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že by se nemělo zapomenout, jak krize způsobená covidem-19 dopadá na mladou generaci lidí.

Cílem EU je zvýšit povědomí o přínosech dobrovolnických činností prostřednictvím osvětových činností a oslovit tak především mladé lidi s omezenými příležitostmi. Podle doporučení Rady  z dubna letošního roku, by měli mít mladí lidé také přístup ke spolehlivým informacím, například co se týče změny klimatu a životního prostředí, jelikož mladí lidé budou nejvíce postiženou skupinou v této oblasti. Evropský rok by měl zohlednit i sociální situaci a životní podmínky mladých lidí.

V průběhu letošního roku probíhají konference, řeší se závěry Konference o budoucnosti Evropy a její doporučení. V členských státech EU odpovídají za tyto činnosti vnitrostátní koordinátoři. Můžete se podívat, kdo tyto koordinátory reprezentuje zde: https://europa.eu/youth/year-of-youth/national-coordinators_cs.

V rámci tématu měsíce se můžete těšit na články týkající se:

  1. Programu Erasmus+
  2. Evropského prostoru pro vzdělávání
  3. Evropského sboru solidarity
  4. Programu Kreativní Evropa
  5. Stáží v  institucích EU

Evropský rok by měl vést k zahájení procesu reflexe o budoucnosti mladých lidí a jejich aktivní účasti na utváření budoucnosti Evropy. Z tohoto důvodu by politiky v oblasti mládeže měly být začleněny do všech příslušných politik Unie. Evropské cíle v oblasti mládeže, které jsou nedílnou součástí Strategie Unie pro mládež 2019–2027 a které ve prospěch mladých lidí vypracovali mladí lidé v rámci procesu dialogu EU s mládeží, svědčí o tom, že mnoho mladých Evropanů má zájem podílet se na určování směru, kterým by se měl rozvoj Unie ubírat.

Evropský rok by měl podpořit úspěšné provádění zásady evropského pilíře sociálních práv, která zdůrazňuje, že „každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení“. V tomto ohledu by Evropský rok měl přispět k uskutečnění hmatatelného pokroku, aby mohl být do roku 2025 vytvořen Evropský prostor vzdělávání, jehož cílem je podněcovat mladé lidi k osobnímu, sociálnímu a profesnímu naplnění a podporovat výchovu k občanství tím, že bude vytvořeno skutečné evropské prostředí pro vzdělávání a budou odstraněny překážky bránící automatickému vzájemnému uznávání titulů, kvalifikací a období studia v Evropské unii.

Sdílet tento příspěvek