Konference o řešení energetické chudoby: Jak může EU této hrozbě čelit?

V pondělí 24. října 2022 proběhla v prostorách pražského Kongresového centra konference Řešení energetické chudoby: Přístup EU a sdílení osvědčených postupů, uspořádaná Úřadem vlády ČR ve spolupráci s dalšími institucemi v rámci českého předsednictví v Radě EU. Konference si kladla za cíl zdůraznit význam sociálního aspektu energetické politiky při naplňování klimatických cílů EU a v reakci na válku Ruska proti Ukrajině a spojit různé aktéry, aby posílili dialog o možných řešeních pro energetickou chudobu v EU. K tématu vystoupili zástupci státní správy, Evropské komise, sociálních partnerů, akademické sféry a neziskových organizací.

První diskusní panel konference nazvaný „Jak může EU čelit hrozbě energetické chudoby? Udržitelná energetická transformace EU“ se zaměřil na možnosti, jak mohou EU a členské státy čelit hrozbě energetické chudoby, a tím naplňovat zásadu 20 Evropského pilíře sociálních práv, podle které má každý právo na přístup k základním službám dobré kvality, mezi něž patří mimo jiné i energie.

V panelu vystoupili René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro sekci energetiky, Elena Donnari z Generálního ředitelství pro energetiku (DG ENER) Evropské komise, Stefan Bouzarovski, profesor na univerzitě v Manchesteru a Lucie Studničná, členka specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

Neděla: „Kroky, které stát podniká k řešení energetické chudoby, je třeba vysvětlovat dotčeným občanům a zasadit do kontextu“

Debatu zahájil René Neděla, který stručně představil problematiku energetické chudoby, včetně její definice, která by podle něj měla být flexibilní, což je důležité pro lepší adaptaci členských států na stále se měnící situaci na energetickém trhu. K tomu vysvětlil, že na úrovni České republiky je důležitým tématem i snaha o definování pojmu „zranitelný zákazník“ a jeho implementaci do legislativy.

Dále Neděla zdůraznil, že nejde pouze o definice problémů, ale je třeba se soustředit na to, jak současné výzvy v energetice řešit. Navíc je podle něj potřeba přijít na to, jak zranitelným zákazníkům a zejména starým lidem vysvětlit, proč ceny energií rostou, co stát dělá proto, aby situaci řešil a jaký vliv má na tuto problematiku celkový kontext a specifika situace.

Donnari: „Reakce na energetickou chudoby vyžaduje celospolečenský přístup“

Na Nedělu navázala Elena Donnari, jež na prvním místě vyjádřila své potěšení, že tématu energetické chudoby věnuje české předsednictví tak velkou pozornost. Připomenula také, že v kontextu energetiky není minimálně v posledním desetiletí koncept energetické chudoby nic nového. Také zdůraznila, že je k řešení energetické chudoby zásadní celospolečenský přístup a velmi cenná je práce, kterou dělají subjekty nejblíže ke zranitelným občanům, jako například neziskové organizace a občanská společnost.

Bouzarovski: „Potřebujeme dva typy opatření: sběr dat a zprostředkování informací ohroženým skupinám“

Dalším řečníkem byl Stefan Bouzarovski, který přednesl tezi, že energetická chudoba není jen podmnožinou klasické chudoby, ale jde o multidimenzionální fenomén postavený na neschopnosti zajistit pokrytí základních energetických potřeb. Jako jednu z oblastí, které není věnována tak velká pozornost, jak by měla, označil sběr dat a informací a uživatelích energií. Přestože je informovanost o energetickou chudobou ohrožených skupinách zásadní, dat je podle něj v tuto chvíli nedostatek. Jednou z otázek, o které bude v dohledné době třeba data sbírat v mnohem větším množství, je podle něj energetická chudoba v létě, která se liší od vzorců, jenž se objevují v zimě.

Podle Bouzarovskiho také musíme zlepšit sběr dat zejména v oblasti bydlení, jelikož energetická účinnost domácností úzce souvisí s rizikem energetické chudoby. Opatření v oblasti energetické účinnosti v domácnostech jsou však podle něj velice invazivní a je tedy třeba najít způsob, jak ohroženým skupinám jejich potřebnost srozumitelně zdůvodnit.

Studničná: „Stěžejní není jen nacházet řešení, ale i zajistit jejich společenské přijetí“

Poslední účastnicí diskuze byla Lucie Studničná, která zdůraznila důležitost sociálního dialogu v otázce řešení energetické chudoby, a to jak n úrovni Unie a jednotlivých států, tak na úrovni jednotlivých společností. K tomu dodala, že podle Evropského hospodářského a sociálního výboru je nutné podpořit kolektivní vyjednávání na úrovni pracoviště.

Lucie Studničná se také věnovala tématu uhelných regionů, které označila za dobrý příklad toho, že je pro úspěšnou regionální tranzici třeba najít řešení na evropské úrovni, a ne pouze na úrovni lokální. Na závěr navázala na Stefana Bouzarovskiho a Reného Nedělu a shrnula, že k úspěšnému řešení energetické chudoby není třeba jen komplexní plán, ale také jeho společenské přijetí.

Autor: Kristina Hubáčková, Euroskop

Foto: Zdroj Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek