Informační společnost v říjnu 2022

Rada se dohodla na posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců IKT, Komise zveřejnila etické pokyny pro využívání umělé inteligence 

  • EU řeší strategickou závislost v dodavatelských řetězců IKT
  • Komise chce pomoci učitelům ve výuce ve vztahu k umělé inteligenci

Rada se dohodla na posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců IKT

  • Rada schválila závěry na posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců informačních a komunikačních technologií (IKT).
  • Schválené závěry mají přispět k větší bezpečnosti aktiv EU v oblasti IKT.

Rada se 17. 10. 2022 dohodla na posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců IKT. V reakci na některé z dosud nejzávažnějších kybernetických útoků a řadu hrozeb, jimž jsou dodavatelské řetězce informačních a komunikačních technologií (IKT) vystaveny, schválily členské státy závěry Rady, jež mají přispět k větší bezpečnosti aktiv EU v oblasti IKT. Tato výzva k přijetí opatření byla motivována současnou geopolitickou situací, škodlivou povahou útoků na dodavatelské řetězce a stále rostoucí závislostí společnosti na digitálních technologiích. Výzva se zaměřuje na posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce IKT a má být rovněž 1. krokem k řešení hrozeb nežádoucí strategické závislosti v rámci dodavatelských řetězců IKT. Závěry Rady obsahují konkrétní opatření na posílení aspektů bezpečnosti dodavatelského řetězce IKT u stávajících nástrojů, jako jsou zadávání veřejných zakázek nebo rámec pro prověřování přímých zahraničních investic. Upřesňují rovněž, jak mohou stávající i připravované právní předpisy určené pro kybernetickou oblast přispět k bezpečnosti dodavatelského řetězce IKT. Potenciální přínos nespočívá pouze v revidované směrnici o bezpečnosti sítí a informací (směrnice NIS 2) nebo v systémech certifikace vydaných v rámci stanoveném aktem o kybernetické bezpečnosti, ale také v nedávném návrhu aktu o kybernetické odolnosti (více v příspěvku „V EU začal platit akt o kybernetické bezpečnosti“, Informační společnost v červnu 2019, v příspěvku „Komise pokračuje v provádění bezpečnostní unie”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2020, v příspěvku „Rada a EP se dohodly na pravidlech pro bezpečnější online prostředí v EU”, Informační společnost v prosinci 2020, v příspěvku „EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost”, Informační společnost v prosinci 2020, v příspěvku „Komise představila nová pravidla na posílení kybernetické bezpečnosti”, Informační společnost v březnu 2022, v příspěvku „Rada a EP se předběžně shodly na aktu o digitálních trzích”, Informační společnost v březnu 2022 a v příspěvku „Komise předložila nová pravidla EU o kybernetické bezpečnosti pro bezpečnější hardwarové a softwarové výrobky”, Informační společnost v září 2022). V závěrech je také navrženo využití podpůrných mechanismů pro financování budování bezpečné digitální infrastruktury, zlepšení společného porozumění i povědomí a pro prohloubení mezinárodní spolupráce za účelem zvýšení bezpečnosti dodavatelského řetězce IKT v rámci EU i mimo ni. Členské státy navrhují klást při zadávání veřejných zakázek náležitý důraz na kritéria výběru související s kybernetickou bezpečností a vyzývají Komisi, aby vydala metodické pokyny, které by veřejné zadavatele motivovaly k tomu, aby se u uchazečů a jejich subdodavatelů náležitě zaměřili na postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dále členské státy vyzývají k vytvoření souboru opatření pro dodavatelský řetězec IKT, který by zahrnoval obecná opatření ke snížení kritických rizik dodavatelského řetězce IKT, čímž by se usnadnilo provádění koordinovaného posuzování rizik kritických dodavatelských řetězců podle směrnice NIS 2. Prozkoumány by měly být i možnosti financování umožňující organizacím zachovat vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti, pokud jde o zadávání zakázek na produkty a služby IKT v celém dodavatelském řetězci.

Komise zveřejnila etické pokyny pro využívání umělé inteligence 

  • Komise zveřejnila etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy. 
  • Pokyny se zabývají tím, jak se umělá inteligence využívá ve školách, aby pomáhala učitelům při výuce a studentům při učení a podporovala systémy a administrativní procesy ve vzdělávacích prostředích. 

Komise 25. 10. 2022 zveřejnila pokyny, které mají učitelům pomoci při vyvracení mylných představ o umělé inteligenci a podporovat její etické využívání. Tyto pokyny se zabývají tím, jak se umělá inteligence využívá ve školách, aby pomáhala učitelům při výuce a studentům při učení a podporovala systémy a administrativní procesy ve vzdělávacích prostředích. Komise usnadňuje a posiluje v EU spolupráci v oblasti umělé inteligence s cílem zvýšit konkurenceschopnost a zajistit důvěru v umělou inteligenci, jež bude vycházet z hodnot EU. Bílá kniha Komise o umělé inteligenci, která byla zveřejněna v roce 2020, představila vizi umělé inteligence v Evropě: ekosystém nejvyšší úrovně založený na důvěře, který je základem aktuálního návrhu (více v příspěvku „Komise představuje strategie zaměřenou na data a umělou inteligenci”, Informační společnost v únoru 2020). V dubnu 2021 Komise předložila svůj návrh aktu o umělé inteligenci a nový koordinovaný plán s členskými státy. Jednání se spolunormotvůrci o aktu o umělé inteligenci stále probíhají (více v příspěvku „Komise navrhuje nová pravidla a opatření pro umělou inteligenci”, Informační společnost v dubnu 2021). Pokyny jsou součástí akčního plánu digitálního vzdělávání (2021–2027) a vypracovala je specializovaná expertní skupina Komise zahrnující širokou škálu odborníků z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, akademické obce, soukromého sektoru a mezinárodních organizací. Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy jsou opatřením akčního plánu digitálního vzdělávání (2021–2027), který byl přijat v září 2020 (více v příspěvku „Komise představila vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025”, Výchova, vzdělání a mládež v září 2020). Přípravu těchto pokynů podpořila Komise sestavením neformální expertní skupiny pro umělou inteligenci a data ve vzdělávání a odborné přípravě. Skupina prováděla zadaný úkol v období červenec 2021–červen 2022. Komise bude v rámci svého návrhu, aby se rok 2023 stal Evropským rokem dovedností, podporovat celoživotní učení prostřednictvím investic do odborné přípravy a prohlubování dovedností. Jedním z cílů bude rovněž lépe sladit očekávání a dovednosti lidí s příležitostmi na trhu práce, a to i pokud jde o digitální transformaci. Pokyny jsou určeny učitelům základních a středních škol bez ohledu na jejich zkušenosti s digitálním vzděláváním. Jejich cílem je objasnit běžně sdílené a rozšířené mylné představy o umělé inteligenci, které by mohly působit zmatek nebo vzbuzovat obavy ohledně jejího využití, zejm. ve vzdělávání. Zabývají se také etickými hledisky a požadavky a v této souvislosti pedagogům a vedoucím pracovníkům škol poskytují praktické rady ohledně toho, jak plánovat účinné využívání umělé inteligence a dat ve školách. Pokyny mají např. poradit, jak lze technologie využít k přizpůsobení výuky schopnostem každého žáka a studenta nebo jak se připravují individualizované intervence pro studenty se zvláštními potřebami. V neposlední řadě by měly představovat také pevný základ pro diskusi o nově vznikajících kompetencích učitelů a pedagogů pro etické využívání umělé inteligence a dat a navrhují způsoby zvyšování informovanosti a spolupráce s komunitou. Zveřejněné pokyny doplňují činnost Komise v oblasti umělé inteligence a její úsilí o podporu využívání umělé inteligence a dat ve vzdělávání a odborné přípravě prostřednictvím programu Erasmus+, Evropského sboru solidarity a eTwinningu. Roční pracovní program Erasmus+ na rok 2023 má poskytnout finanční prostředky na rozsáhlé progresivní projekty, jejichž prioritou je digitální oblast. Komise má rovněž zveřejnit řadu článků o umělé inteligenci ve vzdělávání a na Evropské platformě školního vzdělávání nabídne učitelům tematický on-line kurz.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality