Institucionální záležitosti v říjnu 2022

Komise vydala svůj pracovní program na rok 2023

  • Komise představila priority a přehled legislativních iniciativ, které plánuje na rok 2023

Komise vydala svůj pracovní program na rok 2023

  • Komise vydala svůj pracovní program na rok 2023. Tématem pracovního programu je „pevná a jednotná Unie”.
  • V plánu si Komise vytyčila plán reakce na současnou mnohostrannou krizi dopadající na každodenní život občanů EU.
  • Komise si dává za cíl zajistit, aby byla EU odolnější a chce se zaměřit na podporu občanů.
  • Pracovní program zahrnuje celkem 43 nových politických iniciativ.

Sdělení Komise Evropskémi parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, Pracovní program Komise na rok 2023: Pevná a jednotná Unie (KOM(2022)548)

  • Komise 18. 10. 2022 vydala svůj pracovní program na rok 2023, v němž vytyčila plán reakce na současnou mnohostrannou krizi dopadající na každodenní život občanů EU.

Pozadí

Komise každoročně přijímá pracovní program se seznamem opatření, jež plánuje přijmout v nadcházejícím roce (více v příspěvku „Komise schválila svůj pracovní program na rok 2022”, Institucionální záležitosti v říjnu 2021). Program Komise má informovat veřejnost i spolutvůrce právních předpisů o politickém odhodlání předložit nové iniciativy, stáhnout projednávané návrhy a přezkoumat stávající právní předpisy EU. Pracovní program Komise na rok 2023 je výsledkem intenzívní spolupráce s EP, členskými státy a poradními orgány EU.

Klíčové a sporné body

Zelená dohoda pro Evropu

V kontextu války Ruska proti Ukrajině plánuje Komise začátkem roku 2023 navrhnout kromě jiného komplexní reformu unijního trhu s elektřinou, včetně oddělení cen elektřiny a plynu (více v příspěvku „EU nadále řeší vysoké ceny energií”, Energie v září 2022). V zájmu rychlejšího rozvoje ekonomiky založené na vodíku z obnovitelných zdrojů navrhne Komise vytvoření nové Evropské vodíkové banky, která do nastartování trhu s vodíkem v EU investuje 3 mld. €. Dále Komise v roce 2023 plánuje podniknout kroky ke snížení množství odpadu a jeho dopadu na životní prostředí, a to především odpadu potravinového a textilního, což je téma vzešlé z Konference o budoucnosti Evropy (více v příspěvku „Komise navrhuje další opatření týkající se lesů, přepravy odpadů a půdy v rámci Zelené dohody pro Evropu”, Životní prostředí v listopadu 2021). Podobně v reakci na obavy občanů navrhne přepracování právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Evropa připravená na digitální věk

V zájmu řešení současných a budoucích rizik strategické závislosti chce Komise navrhnout opatření EU k zajištění adekvátního a diverzifikovaného přístupu ke kritickým surovinám potřebným pro digitální a hospodářskou odolnost EU. Zátěž MSP v současné době ekonomické nejistoty má pomoci zmírnit revize předpisů o opožděných platbách. Iniciativa za další rozšíření a modernizaci digitálních nástrojů a procesů v právu obchodních společností pak by měla pomoci podnikům na jednotném trhu zjednodušením správních a soudních řízení. Komise také navrhne společný evropský datový prostor pro mobilitu, jehož cílem bude podpořit digitalizaci odvětví mobility, zatímco regulační rámec EU pro hyperloop má pomoci EU připravit na nově vznikající řešení v oblasti mobility.

Hospodářství ve prospěch lidí

S přihlédnutím k příspěvkům z Konference o budoucnosti Evropy provede Komise přezkum správy ekonomických záležitostí, tak aby dál plnila svůj účel (více v příspěvku „Komise obnovuje přezkum správy ekonomických záležitostí EU”, Institucionální záležitosti v říjnu 2021). S ohledem na současné naléhavé výzvy plánuje Komise také v ½ období přezkum rozpočtu EU na období 2021–2027 a předložit 2. soubor nových vlastních zdrojů, který by měl vycházet z návrhu jednotného souboru daňových pravidel pro podnikání v EU. Dále by měla Komise předložit návrh, který by zakotvil zásady digitálního € ještě předtím, než je ECB případně vydá, aby se zajistilo že společná měna EU drží krok s digitální érou. Vzhledem k sociálním výzvám, které přinesla pandemie COVID-19 a válka Ruska proti Ukrajině, slibuje Komise aktualizaci rámce pro kvalitu stáží s důrazem na otázky, jako je spravedlivé odměňování a přístup k sociální ochraně. Jelikož tento program vznikl v době velké ekonomické nejistoty, je Komise připravena jej na jaře přehodnotit – především ta opatření, která mohou ovlivnit konkurenceschopnost EU.

Silnější Evropa ve světě

Válka na Ukrajině potvrzuje, že EU musí pracovat intenzívněji na bezpečnosti a obraně. Mělo by být prioritou bránit zájmy EU, demokratické principy, mír a stabilitu, a proto chce Komise představit kosmickou strategii EU pro bezpečnost a obranu a novou strategii námořní bezpečnosti. Rovněž plánuje Komise aktualizovat soubor sankčních nástrojů, tak aby zahrnoval korupci. Komise plánuje navrhnout nový program na oživení vztahů s Latinskou Amerikou a Karibikem. Současně by měla Komise s ohledem na jejich budoucí přistoupení k EU dál spolupracovat s kandidátskými zeměmi na západním Balkáně, Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií.

Podpora evropského způsobu života

Komise chce zjednodušit pohyb studentů mezi různými vzdělávacími systémy, aby studium, stáž nebo učňovskou přípravu v jiné zemi EU absolvovalo více než jen současných 15 % mladých lidí. Má proto navrhnout aktualizovat stávající rámec mobility ve vzdělávání. Dále také Komise plánuje navrhnout uznávání kvalifikace osob ze zemí mimo EU. Rok 2023 by měl být totiž Evropským rokem dovedností, a při té příležitosti chce EU do odvětví, v nichž jí chybí pracovní síla, přilákat vysoce kvalifikované pracovníky. Na jednu z nejstrategičtějších dovedností se má zaměřit cílená iniciativa – Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Legislativní návrhy o digitalizaci cestovních dokladů EU a usnadnění cestování by měly cílit na bezpečnost a odolnost bezhraniční zóny schengenského prostoru. Komise hodlá podpořit také další utváření evropské zdravotní unie (více v příspěvku „Komise podnikla první kroky pro vznik evropské zdravotní unie”, Veřejné zdraví v listopadu 2020). Má proto navrhnout komplexní přístup k duševnímu zdraví, což je další z hlavních iniciativ vzešlých z Konference o budoucnosti Evropy, revidované doporučení o nekuřáckém prostředí a nové doporučení o nádorových onemocněních, kterým lze předcházet očkováním.

Nový impuls pro evropskou demokracii

Během roku 2023 hodlá Komise předložit balík opatření na obranu demokracie včetně iniciativy na ochranu demokratického prostoru EU před vnějšími zájmy. Komise by měla pokračovat ve vytváření rovnosti v EU: navrhne proto evropský průkaz osob se zdravotním postižením, který by zajistil vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením ve všech členských státech. Také by Komise měla dál pracovat na odstranění nedostatků v právní ochraně před diskriminací na základě rasy nebo etnického původu. V souladu s zásadami EU na zlepšování právní úpravy by měla Komise nadále zjišťovat potenciál k jejímu zjednodušení a snižování z ní vyplývající zátěže a podporovat udržitelnost. K systematickému odhalování a odstraňování nadměrné byrokracie by měla přispět pracovní skupina zainteresovaných subjektů na vysoké úrovni, která by se měla věnovat dalšímu zjednodušování acquis dopadajícího na občany a podniky.

Předpokládaný další vývoj

Komise nyní zahájí jednání s EP a Radou, aby společně sestavily seznam legislativních priorit, u nichž se rozhodly urychleně přijmout opatření.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality