Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2022

Rada přijala směrnici EU o přiměřených minimálních mzdách, Rada schválila akt na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, Hlavní představitelé EU a sociální partneři se setkali na sociálním summitu

  • Směrnice o přiměřených minimálních mzdách definitivně přijata
  • Rada souhlasí s legislativou ve věci genderového zastoupení v řídících a dozorčích orgánech
  • Konal se unijní sociální summit

Rada přijala směrnici EU o přiměřených minimálních mzdách

  • Rada přijala směrnici o přiměřených minimálních mzdách.
  • Směrnice má mimojiné přispět k dosažení důstojných pracovních a životních podmínek zaměstnanců EU.

Rada EU 4. 10. 2022 přijala s konečnou platností směrnici, jež má podpořit přiměřenost zákonných minimálních mezd a přispět tak k dosažení důstojných pracovních a životních podmínek zaměstnanců v EU. Komise předložila svůj návrh oběma spolunormotvůrcům, Radě EU a EP v říjnu 2020 (více v příspěvku „Komise navrhla minimální mzdy pro pracovníky ve všech členských státech”, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2020). Rada se dohodla na svém postoji v prosinci 2021, EP přijal mandát k jednání v listopadu 2021 (více v příspěvku „Rada se dohodla na mandátu k jednání o rámci EU pro přiměřené minimální mzdy”, Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2021). V červnu 2022 dospěli vyjednavači Rady a EP po 8 kolech jednání k dohodě o společném postoji (více v příspěvku Instituce se dohodly na novém právním předpisu o minimálních mzdách”, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2022). Směrnice by měla stanovit postupy, jejichž cílem je zajistit přiměřenou úroveň zákonných minimálních mezd, podpořit kolektivní vyjednávání o stanovování mezd a zlepšit účinný přístup pracovníků, kteří na to mají nárok, k ochraně formou minimální mzdy na základě vnitrostátního práva. Konkrétně se směrnice zaměřuje na: (1) Přiměřenost zákonných minimálních mezd: Od členských států, které minimální mzdy uplatňují, se požaduje, aby zavedly procesní rámec pro stanovení a aktualizaci těchto minimálních mezd na základě souboru jasných kritérií. Aktualizace zákonných minimálních mezd se mají provádět nejméně každé 2 roky (nebo nejméně každé 4 roky v případě zemí, které používají mechanismus automatické indexace). Směrnice však nepředepisuje konkrétní výši minimální mzdy, které musí členské státy dosáhnout; (2) Podpora kolektivního vyjednávání o stanovování mezd: Jedním z cílů směrnice je zvýšit počet pracovníků, na něž se kolektivní vyjednávání o stanovování mezd vztahuje. K dosažení tohoto cíle by členské státy měly podporovat kapacitu sociálních partnerů zapojit se do kolektivního vyjednávání. Např. pokud míra rozšíření kolektivního vyjednávání nedosahuje prahové hodnoty 80 %, členský stát by měl vypracovat akční plán na podporu kolektivního vyjednávání. Ten by měl stanovit jasný harmonogram a konkrétní opatření k postupnému zvyšování míry rozšíření kolektivního vyjednávání a (3) Účinný přístup k ochraně formou minimální mzdy: Směrnice stanovuje, že členské státy přijmou opatření ke zlepšení účinného přístupu pracovníků k ochraně formou zákonné minimální mzdy. Tato opatření zahrnují kontroly prováděné inspektoráty práce, snadno dostupné informace o ochraně formou minimální mzdy a rozvoj schopnosti donucovacích orgánů rozhodně zakročit proti zaměstnavatelům, kteří nedodržují předpisy. Směrnice má vstoupit v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Na provedení směrnice ve vnitrostátních právních předpisech budou mít členské státy 2 roky.

Rada schválila akt na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností

  • Rada schválila unijní předpis, který má podpořit větší genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech kótovaných společností.
  • Směrnice stanovuje, že do roku 2026 by nejméně 40 % všech pozic nevýkonných členů správní rady kotovaných společností měly zastávat osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví.

Rada 17. 10. 2022 schválila pravidla EU, která mají podpořit větší genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech kótovaných společností. Rovné zacházení a rovné příležitosti pro ženy a muže patří k zásadám stanoveným ve Smlouvách o EU, jakož i v evropském pilíři sociálních práv, což je manifest, který v roce 2017 vyhlásila Rada, EP a Komise (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv”, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017, v příspěvku „Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv”,  Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017). Rada pro zaměstnanost a sociální věci s konečnou platností potvrdila svůj postoj k novému právnímu předpisu v březnu 2022. V červnu 2022 uzavřeli zástupci Rady a EP jednání o kompromisním znění, které nyní formálně přijímají spolunormotvůrci (více v příspěvku „Instituce se dohodly na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností”, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2022). Ve směrnici, kterou bude třeba provést do vnitrostátního práva, se stanoví, že do roku 2026 by nejméně 40 % všech pozic nevýkonných členů správní rady kotovaných společností měly zastávat osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví. Pokud se členské státy rozhodnou uplatňovat nová pravidla jak na členy představenstva / výkonné členy správní rady, tak i na členy dozorčí rady / nevýkonné členy správní rady, cílem do roku 2026 by bylo dosáhnout hodnoty 33 % na všech pozicích v řídících a dozorčích orgánech. Země, která se před vstupem dané směrnice v platnost buď přiblížila k dosažení cílů nebo zavedla stejně účinné právní předpisy, může uplatňování požadavků týkajících se postupu jmenování nebo výběru odložit. 1x ročně musejí společnosti poskytnout informace o genderovém zastoupení ve svých řídících a dozorčích orgánech a o opatřeních, která přijímají, aby dosáhly 33% nebo 40% cíle. Členské státy mají zveřejnit seznam společností, které cílů směrnice dosáhly, a to rovněž 1krát ročně. V rámci směrnice se stanovuje, že kotované společnosti, které nedosáhnou uvedených cílů, budou muset uzpůsobit svá výběrová řízení. Budou muset přijmout spravedlivé a transparentní postupy pro volbu a jmenování, a to na základě srovnávacího posouzení jednotlivých kandidátů na základě jasných a neutrálně formulovaných kritérií. Pokud si musí společnosti vybrat mezi 2 stejně kvalifikovanými kandidáty, měly by upřednostnit kandidáta nedostatečně zastoupeného pohlaví. Členské státy musí do 2 let od vstupu uvedené směrnice v platnost přijmout požadovaná vnitrostátní opatření. K tomuto vstupu v platnost dojde 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Směrnici však musí ještě formálně přijmout EP.

Hlavní představitelé EU a sociální partneři se setkali na sociálním summitu

  • Představitelé EU a sociální partneři se setkali na 3stranné sociální vrcholné schůzce.
  • Na sociálním summitu se partneři zaměřili na posouzení dopadů válečného konfliktu na stávající socioekonomickou situaci, opatření k řešení energetické krize a opatření zaměřená na hospodářskou a sociální podporu v reakci na krizi způsobenou rostoucími životními náklady. 

Vedoucí představitelé EU a sociální partneři se 19. 10. 2022 setkali na 3-stranné sociální vrcholné schůzce, aby diskutovali na téma „Řešení energetické krize a krize způsobené rostoucími životními náklady: Jak chránit hospodářství, podniky a pracovníky.“ Zaměřili se na tyto otázky: (a) posouzení dopadů válečného konfliktu na stávající socioekonomickou situaci, (b) opatření k řešení energetické krize a (c) opatření zaměřená na hospodářskou a sociální podporu v reakci na krizi způsobenou rostoucími životními náklady. 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality