DOPORUČENÍ: Integrace Ukrajiny do EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Integrace Ukrajiny do EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  1. Česká republika by měla usilovat o to, aby Evropská unie včasně a odpovědně plnila své finanční sliby vůči Ukrajině, zejména v otázce makrofinanční pomoci, jejíž poskytování by mělo pokračovat i v průběhu roku 2023. ČR by dále měla usilovat o co nejaktivnější a nejširší zapojení českých aktérů, vč. soukromého sektoru, do unijních i národních nástrojů k podpoře rekonstrukce Ukrajiny a využívat svých transformačních zkušeností. Zároveň by v procesu poválečné rekonstrukce neměla být opomíjena sociální dimenze obnovy, která představuje důležitý prvek v předcházení budoucím sociálním konfliktům.
  2. Je v zájmu Evropské unie již v této fázi postupně zapojovat Ukrajinu do unijních politik a institucí. ČR by měla nadále podporovat postupnou integraci kandidátských zemí a pomáhat budovat konsensus v této otázce uvnitř EU.
  3. Pro úspěšnou integraci Ukrajiny i dalších zemí do EU bude klíčové posílit strategickou komunikaci. Pozitiva vyplývající z integrace Ukrajiny do EU musí být konzistentně a srozumitelně komunikována jak vůči členským státům EU, tak vůči občanům.
  4. Pro ČR bude důležité definovat vlastní pozici k otázce reformy EU jako podmínky některých členských států pro její další rozšíření. Měla by tak nadále pokračovat inkluzivní vnitrostátní diskuze o pozici České republiky k otázce vnitřní reformy EU.

Sdílet tento příspěvek