Konference o budoucnosti Evropy: feedback event s občany

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise se v pátek setkaly s občany z celé Evropy za účelem výměny informací o opatřeních navazujících na výsledky Konference o budoucnosti Evropy.

Na tzv. feedback eventu v Bruselu jednali političtí zástupci zmíněných tří institucí EU o opatřeních navazujících na návrhy Konference s občany, kteří se účastnili evropských občanských panelů, a také s představiteli národních panelů občanů a akcí. 

Ve společném prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy se všechny tři orgány EU zavázaly účinně navázat na konečný výsledek Konference v souladu s pravomocemi, které jim přísluší podle Smluv EU. Feedback event je součástí reakce orgánů EU na výsledky Konference a jejich závazku informovat občany o procesu jejich provádění.

Většina návrhů může projít bez změny Smluv

„Konference nabídla lidem z celé Evropy cennou příležitost podělit se o své myšlenky a vyjádřit své obavy a naděje do budoucna. Jejich účast a angažovanost byla opravdovou inspirací. Nyní je na čase ukázat, že orgány EU naslouchaly jejich hlasu. Vedoucí představitelé EU zhodnotili Konferenci v červnu. Dohodli jsme se, že orgány EU by měly zajistit účinná opatření navazující na zprávu z Konference a informovat občany. To vedlo aktivity českého předsednictví Rady po celou dobu našeho funkčního období,“ uvedl Petr Fiala, předseda vlády České republiky.

V návaznosti na výsledky Konference vypracovala Rada komplexní analýzu návrhů a souvisejících opatření obsažených v závěrečné zprávě. Tato analýza byla nedávno aktualizována, aby odrážela opatření, která již orgány EU, zejména Rada, přijaly od 9. května za účelem provádění návrhů Konference.

Podle této analýzy může být převážná většina návrhů – téměř 95 % – provedena s využitím plného potenciálu stávajících Smluv. Rada upřednostnila tyto návrhy, aby v relativně krátkém časovém rámci zareagovala na přání občanů pozitivními a konkrétními návaznými opatřeními. V posledních měsících byly podniknuty konkrétní kroky k provádění návrhů Konference s cílem zlepšit každodenní život občanů v mnoha různých oblastech jako je ekonomika, sociální spravedlnost, pracovní místa, energetika, změna klimatu, životní prostředí a zdraví.

Kroky podniknuté českým předsednictvím

Na ministerské úrovni jednala Rada pro obecné záležitosti každý měsíc o opatřeních navazujících na Konferenci. Ministři rovněž uvítali činnost Komise v návaznosti na Konferenci a její jasný závazek předložit příští rok konkrétní iniciativy s ní související. Rada se zájmem očekává přijetí návrhů Komise, které budou navazovat na výsledky Konference a je připravena bezezbytku plnit svou institucionální úlohu v rámci legislativního procesu.

Rada rovněž proaktivně určila a začala přezkoumávat návrhy Konference, u kterých by mohla jednat sama. V přímé reakci na několik návrhů Konference například zahájilo české předsednictví poprvé po letech diskusi o tom, jak posílit rozhodovací kapacitu EU (a přejít v určitých oblastech politiky od jednomyslnosti k hlasování kvalifikovanou většinou), a to i v souvislosti s hlavními geopolitickými výzvami, jimž Evropa čelí. Pokud jde o velmi omezený počet návrhů Konference, které nelze provést v rámci stávajících Smluv, bude je Rada připravena, jakmile Parlament dokončí práci na návrzích změn Smlouvy, předat Evropské radě a vnitrostátním parlamentům v souladu se svými povinnostmi podle článku 48 Smlouvy o EU.

„Můžu s hrdostí říci, že Rada spolu s ostatními orgány se usilovně snaží navázat na výsledky Konference. Feedback event je cennou příležitostí, jak občanům vysvětlit, co bylo provedeno a co se plánuje, naslouchat jejich připomínkám a odpovědět na jejich otázky. Konference ukázala význam úzké výměny informací s občany o způsobu, jakým chceme utvářet budoucnost našeho kontinentu. Musíme podporovat aktivní zapojení občanů a jejich účast na evropských otázkách, a to jak na evropské, tak i vnitrostátní úrovni, abychom posílili naši evropskou demokracii,“ řekl Mikuláš Bek, český ministr pro evropské záležitosti.

Navazující proces v Radě bude pokračovat i v nadcházejících měsících. Ministři na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 13. prosince zhodnotí tuto zpětnou vazbu.

Souvislosti

Konference o budoucnosti Evropy byla zahájena v březnu 2021 jako společný projekt Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise s cílem naslouchat Evropanům a umožnit jim vyjádřit se k budoucnosti Evropy, a to prostřednictvím řady debat a diskusí vedených právě občany.

Závěrečná zpráva z Konference byla předána předsedům Evropského parlamentu, Komise a Rady na závěrečném ceremoniálu dne 9. května 2022. Zpráva poskytuje široký přehled o různých činnostech prováděných během Konference. Jejím ústředním obsahem je 49 návrhů, včetně více než 300 navrhovaných konkrétních opatření, založených především na doporučeních evropských a vnitrostátních panelů občanů.

Zdroj: Úřad vlády, Rada EU, Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek