TISKOVÁ ZPRÁVA: Nové paradigma pro klimatické otázky

Tisková zpráva, 14. prosince 2022

Doporučení Národního konventu o EU

Národní konvent o Evropské unii vydal ve středu 14. prosince 2022 doporučení ke kulatému stolu na téma: Nové paradigma pro klimatické otázky. Kulatý stůl proběhl 30. listopadu 2022 online skrze Webex Teams. Odborným garantem byla Asociace pro mezinárodní otázky. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, Evropského parlamentu, hospodářských a sociálních partnerů, byznysu, odborových svazů a odborníci na danou problematiku.

„Toto téma vnímám jako velmi aktuální, především v souvislosti se současným děním a evropskými diskuzemi. Je však otázkou, zda je skutečně třeba hledat nové paradigma pro klimatické otázky, nebo spíše posilovat a naplňovat paradigma stávající,“ uvedl Štěpán Černý, náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Podkladový materiál představil za garanta kulatého stolu Tomáš Jungwirth Březovský, který zmínil, že bude nezbytností, aby došlo k významnému posílení adresování problematiky změny klimatu například v gesci ministerstev obrany a vnitra, na Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu školství či Ministerstvu financí. Dále uvedl, že česká společnost v posledních letech změnila názor na klimatické otázky natolik, že už není třeba přesvědčovat ji o tom, že globální změna klimatu probíhá. První stanovisko představila Anna Pasková z Ministerstva životního prostředí, která uvedla, že MŽP si uvědomuje závažnost situace a dlouhodobě pracuje na odborných návrzích k řešení, přičemž aktuální je zejména studie dopadů balíčku Fit for 55 na ČR. Dále zmínila klíčovost podpory vývoje nových technologií a modernizace průmyslu a energetiky pro zajištění naší budoucí konkurenceschopnosti, jelikož odklon od fosilních paliv musí být spravedlivý z pohledu všech občanů. Martin Jirušek za Masarykovu univerzitu zdůraznil, že na obecné úrovni je jednoznačným doporučením unijní spolupráce jak na výstavbě a fungování infrastruktury, tak ve formulaci energetické politiky jako takové. Dále uvedl, že v tomto smyslu bude klíčová novelizace státní energetické koncepce. Třetí stanovisko představila Helena Truchlá za STEM, která dodala, že společnost se shoduje na nutnosti řešit klimatickou krizi i posilovat energetickou bezpečnost, tyto dva procesy si ale nespojuje, přičemž v komunikaci je potřeba o nich hovořit jako o dvou stranách jedné mince, nikoliv rozporuplných tendencích. Poslední stanovisko vypracovala Zuzana Harmáčková z CzechGlobe, která zdůraznila, že je nutné legislativně umožnit vznik průřezových orgánů a platforem s rozhodovacími pravomocemi, které by mohly snáze hledat synergická řešení pro komplexní problematiky. S tím souvisí i důležitost zavedení a podpory mechanismů mnohaúrovňové komunikace. V následné diskuzi se účastníci shodovali na tom, že mezi prioritami Evropské unie i České republiky existují zjevné synergie. Ruská vojenská agrese na Ukrajině je příležitostí k rychlejší diverzifikaci zdrojů energie spojené s dekarbonizací, a zároveň k prioritizaci energetických úspor, což může obojí v důsledku také snížit cenový tlak na domácnosti. Z několika stran zaznělo, že Česko zásadně zaspalo v rozvoji obnovitelných zdrojů a nyní bude tento deficit potřebovat co možná nejdříve dohnat. Z diskuze dále vyplynulo, že existují pochyby o kapacitách a možnostech české státní správy reagovat na přímé i nepřímé dopady změny klimatu a zároveň provést společnost výzvami zelené transformace.

Úplné znění doporučení naleznete zde.

Více informací o Národním konventu najdete rovněž na webových stránkáchtwitterovém  a instagramovém profilu nebo na našem facebooku.

Co je Národní konvent o EU?

Národní konvent o Evropské unii je projekt koordinovaný Úřadem vlády ČR vždy ve spolupráci s odborným garantem jednotlivých kulatých stolů, který poskytuje místo pro diskuzi o aktuálních evropských tématech pro odbornou i širší veřejnost. V rámci konventu jsou pravidelně organizovány odborné kulaté stoly, jejichž výstupem jsou doporučení pro vládu ČR. Doporučení mají za cíl koordinovat českou evropskou politiku nejenom na evropské, ale také na národní úrovni.

Bc. Kristýna Bartáková
PR koordinátorka Národního konventu o EU
Odbor komunikace o evropských záležitostech | European Affairs Communication Department
Sekce pro evropské záležitosti | Section for European Affairs

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
M
+420 727 902 007

Sdílet tento příspěvek