Priority švédského předsednictví v Radě EU

Po České republice nastupuje do čela Rady Evropské unie Švédsko, které Radě EU předsedá v první polovině roku 2023. Program předsednictví, logo a jeho webové stránky byly veřejnosti představeny 14. prosince 2022. Mezi hlavní priority švédského půlroku v čele EU patří bezpečnost, odolnost, prosperita, demokratické hodnoty a právní stát.

Co je to předsednictví v Radě EU?  Předsednictví v Radě rotuje mezi členskými státy EU každých šest měsíců. Během tohoto půl roku, předsedající stát řídí zasedání na všech úrovních Rady a stává se tak koordinátorem pro činnost Unie v rámci této instituce – zajišťuje tedy celkový hladký průběh se zajištěním všem náležitostí pro ostatní členské státy. Prioritou předsedajícího státu není národní zájem, ale především nalezení konsensu mezi všemi členskými státy a zastupování Rady ve styku s jinými institucemi; předsedající stát má být nestranný. Koordinační mechanismy si každý stát určuje sám, Evropská unie mu pouze poskytne určitá doporučení k organizaci.

V první polovině roku 2022 předsedala Radě Francie a ve druhé polovině Česká republika. Tato tři po sobě jdoucí předsednictví tvoří současné „Trio“.

Priority švédského předsednictví

Švédsko se během svého předsednictví zaměří na čtyři provázané prioritní oblasti:

  1. Bezpečnost – jednota
  2. Konkurenceschopnost
  3. Ekologická a energetická transformace
  4. Demokratické hodnoty a právní stát – naše základy

Bezpečnost — jednota

Švédské předsednictví vysoce prioritizuje pokračující hospodářskou a vojenskou podporu Ukrajiny a její přibližování do EU. Tento cíl bude vyžadovat další úsilí na vnitrostátní úrovni a podniknutí dalších kroků k reformám podporujícím ukrajinské přibližování směrem k EU. K posílení bezpečnosti Unie bude nutná podpora konsensu směrem k silné evropské bezpečnostní a obranné politice. Švédské předsednictví si dále za cíl klade i pokračování v boji proti přeshraniční organizované trestné činnosti.

Konkurenceschopnost

I přesto, že většina politické pozornosti v současné době směřuje k válce na Ukrajině, švédské předsednictví připomíná, že i hospodářský růst je nezbytným prvkem, ke kterému se politická vůle musí upírat.  Síla, odolnost a globální postavení Evropy závisí na hospodářském výkonu, který je úzce spjat s jednotným trhem a možnostmi globálního obchodu.

Hospodářské subjekty profitují z působení na největším jednotném trhu na světě a úspěšně konkurují na světových trzích, čímž vytvářejí základy evropského bohatství, blahobytu a mezinárodního postavení. EU musí dle Švédska i nadále poskytovat co nejlepší podmínky pro zdravou a otevřenou ekonomiku založenou na volné hospodářské soutěži, soukromých investicích a úspěšné digitalizaci.

Švédské předsednictví tak bude usilovat o to, aby společný přístup k evropské konkurenceschopnosti zaujal přední místo v politické agendě.

Ekologická a energetická transformace

Švédské předsednictví bude pokračovat v úsilí o řešení vysokých a nestálých cen energií a zároveň se bude zabývat dlouhodobou reformou trhu s energiemi. Celosvětová výzva v oblasti klimatu vyžaduje globální reakci. Evropa musí jít příkladem a plnit ambiciózní cíle v oblasti klimatu, podporovat růst a konkurenceschopnost. Švédsko plánuje zavést balíček Fit for 55 do praxe a urychlit energetickou transformaci.

Demokratické hodnoty a právní stát

Evropská unie je založena na demokratických hodnotách, které vytvářejí podmínky pro soudržnost, osobní svobody, nediskriminaci, zvýšení hospodářského výkonu a globálního vlivu. Prosazování zásad právního státu a základních práv je proto důležitým prvkem švédského předsednictví v Radě. 

Zdroj: sweden2023.eu, Rada EU

Sdílet tento příspěvek