Daně v prosinci 2022

Komise chce upravit daňová pravidla v oblasti DPH a kryptoaktiv

  • Komise chce bojovat proti podvodům v oblasti DPH a únikům u kryptoaktiv

Komise chce upravit daňová pravidla v oblasti DPH a kryptoaktiv

  • Komise chce svými návrhy omezit objem daňových úniků a podvodů v EU.
  • Zaměřuje se na úpravu systému DPH s ohledem na digitalizaci.
  • Druhá část se týká větší transparentnosti v oblasti zdanění kryptoaktiv.

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age (COM(2022)701)

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age (COM(2022)703)

Proposal for a Council Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards information requirements for certain VAT schemes (COM(2022)704)

  • Komise 8. 12. 2022 předložila sadu návrhů na úpravu daňového systému v EU. První balík se týká úpravy regulace DPH prostřednictvím digitální transformace. V oblasti kryptoaktiv chce Komise zavést pravidla daňové transparentnosti.

Pozadí

Podle údajů o výpadku příjmů z DPH přišly členské státy v roce 2020 o příjmy z DPH ve výši 93 mld. €. Z toho ¼ lze přičíst podvodům v oblasti DPH souvisejícím s obchodem uvnitř EU. Komise si slibuje od od opatření na podporu DPH, že pomohou členským státům získat ročně až o 18 mld. € více v příjmech z DPH.

Konkrétně se jedná o revizi 3 stávajících předpisů: směrnici č. 112/2006, prováděcího nařízení Rady č. č. 282/2011 a nařízení Rady o správní spolupráci č. 904/2010.

V oblasti kryptoaktiv podle Komise daňová správa v současné době postrádá informace nezbytné ke sledování výnosů z používání kryptoaktiv, s nimiž se snadno obchoduje v přeshraničním kontextu. Má tak omezenou možnost zajistit, aby byly daně skutečně placeny. Má dojít k doplnění nařízení č. 1937/2019 o trzích s kryptoaktivy (MiCA)

Klíčové a sporné body

Nový systém má zavést hlášení pro účely DPH v digitální podobě a v reálném čase na základě elektronické fakturace. To má pomoci zejména proti tzv. kolotočovým podvodům. To má zredukovat podvody i snížit administrativní náklady a náklady na dodržování daňových předpisů. Má se tím také připravit půda pro pro členské státy, které by v nadcházejících letech chtěly zřídit vnitrostátní systémy hlášení v digitální podobě pro domácí obchod.

Mají být také aktualizována pravidla DPH pro přepravu cestujících a krátkodobé ubytování. Provozovatelé platforem v těchto odvětvích mají být odpovědní za výběr a odvádění DPH správcům daně, pokud tak nečiní poskytovatelé služeb – např. proto, že se jedná o malý podnik nebo jednotlivce. To má zajistit jednotný přístup v EU a vyrovnání podmínek mezi tradičními službami v oblasti krátkodobého ubytování a dopravy a službami poskytovanými online včetně usnadnění fungování MSP. 

Komise chce zavést jednotnou registraci k DPH v celé EU. Podniky, které prodávají spotřebitelům v jiném členském státě, by se mohly registrovat pro účely DPH pouze 1krát v celé EU a plnit své povinnosti v oblasti DPH prostřednictvím 1 internetového portálu a v 1 jazyce. To by mělo zejména MSP ušetřit náklady na na registračních a administrativních nákladech. Mělo by se zavést i povinné využívání „jednoho správního místa pro dovoz“ pro určité platformy usnadňující prodej spotřebitelům v EU.

Komise má v plánu v oblasti kryptoaktiv od všech poskytovatelů služeb kryptoaktiv (bez ohledu na jejich velikost nebo místo působení) vyžadovat, aby oznamovali transakce klientů s bydlištěm v EU. Navrhovaná směrnice má zahrnovat i minimální úroveň sankcí za závažné porušení předpisů, jako je úplná absence oznamování navzdory upomínkám správních orgánů. Oznamovací povinnost finančních institucí se má vztahovat i na elektronické peníze a digitální měny. Zároveň navrhla zahrnout do automatické výměny informací i předběžná rozhodnutí s přeshraničním prvkem, která používají jednotlivci s vysokým čistým jměním (tzv. směrnice DAC8).

Předpokládaný další vývoj

Daňový balík musí schválit Rada. EP je v této oblasti konzultován.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality