Vnitřní trh v prosinci 2022

Komise předkládá opatření k rozvoji CMU, Program InvestEU zveřenil své 1. investice do podniků napříč EU

 • Komise navrhuje 3 balíky, které mají posunout CMU v oblasti clearingu, platební neschopnosti podniků a kótování
 • EIB investuje do podniků v EU na podporu udržitelnosti

Komise předkládá opatření k rozvoji CMU

 • Komise předložila návrhy týkající se clearingu, platební neschopnosti podniků a kótování společností s cílem zvýšit atraktivitu kapitálových trhů EU (CMU).
 • Jedná se celkem o 6 legislativních návrhů.
 • 1. balík opatření se zaměřuje na clearing a představuje 2 legislativní návrhy.
 • 2. balík chce harmonizovat některé aspekty insolvenčního práva mezi členskými státy a týká se platební neschopnosti podniků.
 • 3. balík překládá akt o kótování a reviduje předchozí právní akty.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 648/2012, (EU) No 575/2013 and (EU) 2017/1131 as regards measures to mitigate excessive exposures to third-country central counterparties and improve the efficiency of Union clearing markets (COM(2022)697)

Proposal for a directive of the European Parliamena and of the Council amending Directives 2009/65/EU, 2013/36/EU and (EU) 2019/2034 as regards the treatment of concentration risk towards central counterparties and the counterparty risk on centrally cleared derivative transactions (COM(2022)698)

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Counciil harmonising certain aspects of insolvency law (COM(2022)702)

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises and repealing Directive 2001/34/EC (COM(2022)760)

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on multiple-vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market (COM(2022)761)

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2017/1129, (EU) No 596/2014 and (EU) No 600/2014 to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises (COM(2022)762)

 • Komise 7. 12. 2022 předložila legislativní návrhy týkající se clearingu, platební neschopnosti podniků a kótování společností s cílem zvýšit atraktivitu kapitálových trhů EU (CMU).

Pozadí

Clearingový balík tvoří:

 • sdělení,
 • nařízení, kterým se mění nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a nařízení o fondech peněžního trhu,
 • směrnice, kterou se mění směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), směrnice o investičních podnicích a směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

Balík týkající se kótování tvoří:

 • pozměňující nařízení, kterým se mění nařízení o prospektu, nařízení o zneužívání trhu a nařízení o trzích finančních nástrojů,
 • pozměňující směrnice, kterou se mění směrnice o trzích finančních nástrojů a zrušuje směrnice o kótování, a
 • směrnice o akciích s vícečetným hlasováním. 

Balík týkající se platební neschopnosti podniků tvoří:

 • směrnice o platební neschopnosti podniků.

Klíčové a sporné body

Cílem 6 navržených opatření je:

 • zvýšit atraktivitu a odolnost clearingových služeb EU a zároveň podpořit otevřenou strategickou autonomii EU a zachovat finanční stabilitu,
 • harmonizovat některá insolvenční pravidla v celé EU, a zvýšit tak jejich účinnost a podpořit přeshraniční investice,
 • zmírnit – prostřednictvím nového aktu o kótování – administrativní zátěž společností všech velikostí, zejména MSP, a umožnit jim tak lepší přístup k veřejnému financování díky kótování na burzách.

Clearing

Aby podle Komise CMU dobře fungovala, potřebuje EU bezpečný, spolehlivý a atraktivní clearing. Pokud clearing nefunguje efektivně, finanční instituce, podniky a investoři čelí větším rizikům a vyšším nákladům, jak ukázala finanční krize v roce 2008.

Navržená opatření mají: 

 • zatraktivnit clearingové prostředí tím, že ústředním protistranám, které poskytují clearingové služby, by umožnila rychleji a snáze rozšiřovat jejich produkty a měla by dále účastníky trhu EU motivovat k provádění clearingu a budování likvidity u ústředních protistran EU,
 • pomoci vybudovat bezpečný a odolný clearingový systém tím, že by posílily rámec EU pro dohled nad ústředními protistranami a zohlednily zkušenosti z nedávného vývoje na trzích s energií způsobeného ruskou agresí vůči Ukrajině, např. zvýšením transparentnosti výzev k dodatkové úhradě marží tak, aby účastníci trhu (včetně energetických podniků) byli lépe schopni je předvídat,
 • snížit nadměrné expozice účastníků trhu EU vůči ústředním protistranám ve třetích zemích, zejména v případě derivátů, které ESMA označil za systémově významné. Předložený návrh vyžaduje, aby všichni dotčení účastníci trhu měli aktivní účty u ústředních protistran EU za účelem clearingu alespoň části určitých systémově významných derivátových smluv. Tím by se zlepšilo řízení rizik pro finanční stabilitu v EU.

Platební neschopnost podniků

Každý členský stát má jiný insolvenční režim. To je problematické pro přeshraniční investory, kteří musí brát při posuzování investičních příležitostí v úvahu 27 různých souborů pravidel.

Proto si předložený návrh dává za cíl:

 • harmonizovat určité aspekty insolvenčních řízení v celé EU. Zahrnuje např. pravidla týkající se:
  • opatření na zachování majetkové podstaty (tj. zamezení úkonům dlužníků, které by snížily hodnotu, již mohou věřitelé získat),
  • věřitelských výborů s cílem zajistit spravedlivé rozdělení zpětně získané hodnoty mezi věřitele,
  • tzv. řízení „pre-pack“ (tj. pokud je prodej podniku dohodnut před zahájením insolvenčního řízení) a
  • povinnosti jednatelů včas podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, a zabránit tak snížení hodnoty společnosti,
 • zavádět zjednodušený režim pro mikropodniky s cílem snížit náklady na jejich likvidaci a umožnit vlastníkům společností, aby byli oddluženi, a umožnit jim tak nový začátek v podnikání,
 • požadovat, aby členské státy vypracovaly informační přehled, v němž budou shrnuty základní prvky jejich vnitrostátního insolvenčního práva, s cílem usnadnit rozhodování přeshraničním investorům.

Tato opatření mají podpořit přeshraniční investice na celém jednotném trhu, snížit kapitálové náklady společností a v konečném důsledku přispějí k budování CMU EU. Celkově se očekává, že přínosy návrhu překročí 10 mld. €/rok.

Akt o kótování

Společnosti při kótování na veřejných trzích musí splnit mnoho požadavků. Např.požadované prospekty mohou mít až 800 stran.

Navržené změny plánují:

 • zjednodušit dokumentaci, kterou musí společnosti předložit za účelem kótování na veřejných trzích, a zefektivnit kontrolní postupy ze strany vnitrostátních orgánů dohledu, čímž se kótování urychlí a sníží se jeho náklady. Odhaduje se např., že by kótované společnosti v EU ušetřily přibližně 100 mil. €/rok díky nižším nákladům na dodržování předpisů, přičemž jen díky jednodušším pravidlům pro prospekty společnosti ušetří 67 mil. €/rok,
 • zjednodušit a vyjasnit některé požadavky týkající se prevence zneužívání trhu, aniž by ohrozily jeho integritu,
 • pomoci zvýšit viditelnost podniků pro investory, zejména MSP, tím, že podporují hlubší analýzu investičních příležitostí,
 • umožnit vlastníkům společností kótování na trzích pro růst MSP díky strukturám podílů s vícečetným hlasováním, které jim umožní zachovat dostatečnou kontrolu nad společností i po kótaci, a zároveň ochránit práva všech ostatních akcionářů.

Tato opatření maj pomoci k dalšímu rozvoji CMU tím, že chtějí snížit zbytečnou byrokracii a náklady podniků. To by povzbudilo společnosti k tomu, aby se kótovaly a zůstaly kótovány na kapitálových trzích EU. Snazší přístup na veřejné trhy by umožnil podnikům lépe diverzifikovat a doplňovat dostupné zdroje financování. 

Předpokládaný další vývoj

Zmíněných 6 legislativních návrhů bude nyní předloženo k přijetí EP a Radě.

Odkazy

Krátce…

Program InvestEU zveřejnil své 1. investice do podniků napříč EU

 • EIB investuje do široké škály podniků podporující udržitelnost napříč EU.
 • Jedná se například o španělskou frimu GAM, australské PBT se sídlem v Německu či evropské technologické start-upy.
 • Investice k podnikům putují buď přes EIB formou půjček či skrz Evropský investiční fond (EIF).

EIB 1. 12. 2022 zveřejnila svou investici v hodnotě 35 mil. € na podporu digitalizace španělské firmy GAM pomocí programu InvestEU. Obdobně EIB 5. 12. 2022 provedla půjčku 36,7 mil. € do australské PBT, dceřinné společnosti Königswarter & Ebell se sídlem v Německu. V neposlední řadě Evropský investiční fond (EIF) 7. 12. 2022 investoval 50 mil. € do evropských start-upů zaměřených na technologie v oblasti životního prostředí. Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je hlavním pilířem Investičního plánu pro Evropu. Poskytuje záruky 1. ztráty a umožňuje skupině EIB investovat do více, často rizikovějších projektů. Projekty a dohody schválené k financování v rámci EFSI dosud zmobilizovaly investice ve výši 524,3 mld. €, z nichž celkem těží více než 1,4 mil. MSP.  V červnu 2018 navrhla Komise nahradit investiční plán pro Evropu novým programem InvestEU a i přesto je stále možné podepsat řadu dříve schválených operací (více v příspěvku „Jak si Komise představuje inovace v regionech po roce 2020”, Vnitřní trh v červnu 2018). GAM se specializuje na řešení a služby strojních klíčů pro průmysl, včetně pronájmů, prodeje, údržby, školení, akcí, napájení, modulárních prostor, robotiky, inženýrství dronů a dalších s cílem vyrábět svou vlastní elektřinu a vytvořit udržitelnější řešení pro logistiku poslední míle pro svou dceřinnou společnost Inquieto. Půjčka má být také použita na digitalizaci a rozvoj Kirleo, firemní školy odborného výcviku, čímž by podpořila rozvoj digitálních dovedností a školení ve společnosti. Australský start-up vyvinul inovativní technologie zpracování pro rafinaci prekurzorového aktivního materiálu katody (pCAM). Díky své technologii může PBT vyrábět pCAM z primárního a recyklovaného vstupního materiálu, což snižuje emise a náklady. PCAM se používá při výrobě pokročilých lithium-iontových článků s chemií niklu, manganu a kobaltu (NMC) v bateriích. S investicí 50 mil. €  mají evropské start-upy potenciál ušetřit až 100 mil. tun CO2/ročně. Fondy by měly být vyplaceny napříč Evropou s částečnými povoleními investovat v Německu a Nizozemí. Investice je součástí poslání EIF podporovat rychle rostoucí a inovativní MSP v celé EU a zajistit, aby alespoň 16 % jeho činnosti v roce 2022 směřovalo do projektů souvisejících s klimatem a životním prostředím s cílem zvýšit na 25 % do roku 2024.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality