TISKOVÁ ZPRÁVA: Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR

Tisková zpráva, 1. února 2023

Doporučení Národního konventu o EU

Národní konvent o Evropské unii vydal ve středu 1. února 2023 doporučení ke kulatému stolu na téma: Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR. Kulatý stůl proběhl 20. ledna 2023 v Lichtenštejnském paláci a online skrze Webex Teams. Odborným garantem byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, Evropského parlamentu, hospodářských a sociálních partnerů, byznysu, odborových svazů a odborníci na danou problematiku.

„Z historie a geografické polohy ČR jednoznačně plyne, že naše země může prosperovat pouze tehdy, pokud bude mít přátelské vztahy se sousedními zeměmi. Proto je v našem zájmu spoluvytvářet společné platformy, v rámci nichž se mohou setkávat a diskutovat politici, podnikatelé nebo občanská společnost. Regionální uskupení mohou navíc ČR jako středně velké zemi pomoci posílit svůj hlas na mezinárodních fórech,“ uvedl Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Podkladový dokument představila za garanta Zuzana Kasáková, která uvedla, že v množství různých formátů, jichž je ČR členem, přirozeně vyvstává otázka efektivity koordinace mezi jejich jednotlivými agendami a cíli a mezi aktéry uvnitř ČR, přičemž výzvu představuje samotné rozdělení koordinace členství v jednotlivých formátech mezi aktéry české zahraniční politiky i uvnitř Ministerstva zahraničních věcí ČR. První stanovisko představila Jana Brázdová, ředitelka Odboru politik EU MZV ČR. Ta uvedla, že stálým cílem české zahraniční politiky je udržování a prohlubování dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a respektu; dodržování demokratických hodnot a vlády práva; rozvoj praktické a inkluzivní spolupráce v regionu střední Evropy. Na ni navázal se svým stanoviskem Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce MMR ČR, který zdůraznil, že u přeshraničních programů je hlavní prioritou podpora projektů z oblasti kultury a cestovního ruchu, projektů z oblasti Životního prostředí – spolupráce IZS, ochrana životního prostředí a biologická rozmanitost, dopravy, vzdělávání a Institucionální spolupráce a spolupráce people-to-people. Prezentace stanovisek zakončil Ondřej Mocek, prorektor Mendelovy univerzity v Brně, který dodal, že V4 se stala jakousi platformou pro spolupráci na úrovni tzv. měkkých politik, ne však regionálním uskupením schopné vytvářet homogenní a konstruktivní postoj v rámci EU. Dle Mocka je nutné definovat, čeho chce ČR v EU dosáhnout, jaké jsou její hlavní cíle, kde se v rámci politické mapy vidí a co by mělo být jejím úkolem v EU změnit. V následné diskuzi se řečníci zabývali především problematikou jednotlivých formátů regionální spolupráce a jejich významu z hlediska zájmů České republiky včetně možnosti využití zkušeností v rámci evropské územní spolupráce, v níž velkou roli hrají regiony a města. Pozornost byla věnována nejenom neexistenci dlouhodobé strategie ČR v této oblasti, ale také otázce přidané hodnoty jednotlivých formátů regionální spolupráce pro ČR a jejich prioritizaci.

Úplné znění doporučení naleznete zde a video z kulatého stolu zde.

Více informací o Národním konventu najdete rovněž na webových stránkáchtwitterovém  a instagramovém profilu nebo na našem facebooku.

Co je Národní konvent o EU?

Národní konvent o Evropské unii je projekt koordinovaný Úřadem vlády ČR vždy ve spolupráci s odborným garantem jednotlivých kulatých stolů, který poskytuje místo pro diskuzi o aktuálních evropských tématech pro odbornou i širší veřejnost. V rámci konventu jsou pravidelně organizovány odborné kulaté stoly, jejichž výstupem jsou doporučení pro vládu ČR. Doporučení mají za cíl koordinovat českou evropskou politiku nejenom na evropské, ale také na národní úrovni.

Sdílet tento příspěvek